Aktualności
ksm wzorowa firmaTematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu

Lata poprzednie:
----> ROK 2017
----> ROK 2016
----> ROK 2015
----> ROK 2014
----> ROK 2013
----> ROK 2012

ROK 2018


I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XIIInformacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w grudniu 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 8 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 15 osób;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 16 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 10 osób;
   • dokonanym przez Spółdzielnię wyborem jednego ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w związku z niezłożeniem w wyznaczonym terminie oświadczenia o wskazaniu osoby mającej zostać członkiem Spółdzielni lub postanowienia o wszczęciu w tej sprawie postepowania sądowego - 1 osoba.
 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 2 osoby;
 4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 7 lokali mieszkalnych;
  • garażu - 1 garaż.
 5. Zlecenie wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji - 1 lokal mieszkalny;
 6. Decyzja o organizacji ustnego przetargu nieograniczonego, mającego na celu zbycie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji - 1 lokal mieszkalny;
 7. Zatwierdzenie wyników przeprowadzonego przez powołaną Komisję Przetargową przetargu mającego na celu zbycie odrębnego prawa własności do lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji - 1 lokal mieszkalny;
 8. Decyzja o zawieszeniu wszczętego postepowania eksmisyjnego z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego w związku z podjęciem systematycznej spłaty zadłużenia zgodnie ze złożonym w tej sprawie zobowiązaniem - 1 lokal mieszkalny.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2016 - 2018.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 4. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.11.2018.
 5. Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni wg stanu na 30.11.2018. oraz ustalenie norm zużycia wody w lokalach nieopomiarowanych, obowiązujących od dn. 1.01.2019.
 6. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. projekt regulaminu ustanawiania tytułów prawnych do lokali i regulującego zasady uzyskania członkostwa w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  2. projekt regulaminu organizacji i sposobu przeprowadzania przetargów na zakup materiałów, usług oraz prace remontowe realizowane ze środków własnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  3. informacja o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016 - 2018 (art. 91 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze);
  4. stanowisko Zarządu dot. współpracy z Radą Nadzorczą KSM;
  5. projekt uchwały w sprawie perspektywicznego planu remontów na lata 2019-2021.
 7. Ustalenie dni wolnych od pracy w KSM w 2019 r.
 8. Decyzja o skierowaniu do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, mającej na celu sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze licytacji publicznej - 1 lokal mieszkalny.
 9. Decyzja o okresowym wstrzymaniu się z dołączeniem się Spółdzielni do prowadzonej przez innego wierzyciela egzekucji z nieruchomości w związku ze złożonym zobowiązaniem do spłaty zadłużenia czynszowego w ratach.
 10. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów na prace projektowe i roboty remontowe w zasobach Spółdzielni.
 11. Decyzja w sprawie realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na 2018 rok (inwestycje) w zakresie zakupu spycharki gąsiennicowej do kotłowni KSM.
 12. Decyzja w sprawie koszenia traw, cięcia żywopłotów i zabiegów pielęgnacyjnych zieleni oraz zakupu materiałów budowalnych, hydraulicznych, elektrycznych i środków czystości w 2019 roku.
 13. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na warunkach określonych w regulaminie zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących część nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 pomieszczenie dodatkowe.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w grudniu 2018 r.

 1. Uchwalenie regulaminu ustanawiania tytułów prawnych do lokali i regulującego zasady uzyskania członkostwa w Kieleckiej Spółdzielni Miesz-kaniowej.
 2. Zapoznanie się z projektem regulaminu organizacji i sposobu przeprowadzania przetargów na zakup materiałów, usług oraz prace remontowe realizowane ze środków własnych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej - uchwalenie regulaminu zostało przełożone na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej KSM do kontroli i akceptowania wydatków finansowych dotyczących członków Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Przyjęcie informacji o podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie przeprowadzenia lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2016 - 2018 (art. 91 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze).
 5. Sprawy różne:
  1. podjęcie decyzji o wprowadzeniu do porządku obrad kolejnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej podjęcia uchwały korygującej perspektywiczny plan remontów zasobów mieszkaniowych Spółdzielni na lata 2019 - 2021;
  2. przyjęcie informacji Przewodniczącej Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej Rady Nadzorczej dotyczącej zaopiniowania przez tę komisję programów i stawek opłat za zajęcia organizowane przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM w ramach Nieobozowej Akcji Zima’2019;
  3. ustalenie terminów posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej KSM w I kwartale 2019 roku;
  4. ustalenia dotyczące odpowiedzi Rady Nadzorczej na przekazane przez Członków Zarządu pismo w sprawie współpracy z Radą Nadzorczą.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w listopadzie 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 13 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 25 osób, w tym 1 osoba prawna;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 30 osób, w tym 1 osoba prawna;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 4 osoby.
 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 2 osoby;
 4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 11 lokali mieszkalnych;
  • garażu - 4 graże;
 5. Decyzja o ponownym ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w związku ze spłatą wszystkich należności wobec Spółdzielni oraz stwierdzenie powstania członkostwa w Spółdzielni - 1 lokal mieszkalny;
 6. Decyzja o ponownym zawarciu umowy najmu lokalu mieszkalnego z osobą, której ww. umowa została wypowiedziana z powodu zadłużenia, w związku z dokonaną przez nią spłatą wszystkich należności wobec Spółdzielni, - 1 lokal mieszkalny;
 7. Zatwierdzenie wyników przeprowadzonego przez powołaną Komisję Przetargową przetargu mającego na celu zbycie odrębnego prawa własności do lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji - 1 lokal mieszkalny;
 8. Decyzja o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego - 1 lokal mieszkalny.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo - finansowego KSM za III kwartały 2018.;
  2. Projekt perspektywicznego planu remontów w Spółdzielni na lata 2019 - 2021;
  3. Analiza wyników rozliczenia kosztów c. o. za sezon grzewczy 2017/2018;
  4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa sekretarzowi Rady Nadzorczej KSM do kontroli wydatków finansowych dotyczących członków Zarządu Spółdzielni, wraz z uzasadnieniem;
  5. Informacja dotycząca rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki dokonywanej podczas remontów elewacji budynków Daleka 19, 21, 23, 25, 27 oraz Romualda 2;
  6. Informacja Zarządu o przetargach przeprowadzonych przez powołaną Komisję Przetargową w dn. 22.10.2018.;
  7. Propozycja terminów posiedzeń Rady Nadzorczej KSM oraz terminów obrad czterech części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2019 roku;
  8. Wniosek w sprawie przyjęcia harmonogramu nowelizacji regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Spółdzielni.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
 4. Decyzja o skierowaniu do Sądu wniosków o egzekucję z nieruchomości, mającą na celu sprzedaż trzech mieszkań w drodze licytacji komorniczej.
 5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.10.2018.
 6. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 3 pomieszczenia.
 7. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 3 lokale mieszkalne.
 8. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej likwidacji przedmiotów nietrwałych w OKK Słoneczko i OKK Miniatura.
 9. Dokonanie zmian i przyjęcie tekstu jednolitego Podstawowych zasad polityki rachunkowości w Spółdzielni.
 10. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.10.2018.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w listopadzie 2018 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu gospodarczo-finansowego KSM za trzy kwartały 2018.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie perspektywicznego planu remontów w Spółdzielni na lata 2019 - 2021.
 3. Przyjęcie analizy wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2017/2018.
 4. Przyjęcie raportu zespołu technicznego, powołanego Uchwałą nr 13/2018 RN KSM z dn. 23.05.2018 roku w sprawie rozliczenia dotychczas zrealizowanych inwestycji dla podmiotów trzecich (budynków niestanowiących własności KSM) w zakresie energetyki cieplnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Nadzorczej KSM do przeprowadzenia analizy wynagradzania i zatrudnienia w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa sekretarzowi Rady Nadzorczej KSM do zatwierdzania i kontroli wydatków finansowych dotyczących członków Zarządu Spółdzielni - sprawa została przełożona na kolejne posiedzenie plenarne RN.
 7. Przyjęcie informacji Zarządu KSM dotyczącej rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki dokonywanej w czasie remontów elewacji budynków Daleka 19, 21, 23, 25, 27 oraz Romualda 2.
 8. Informacja Zarządu KSM o odbytych przetargach, na które nie zaproszono przedstawicieli Rady Nadzorczej (regulamin przetargowy § 4 art. 2).
 9. Sprawy różne:
  1. Przyjęcie harmonogramu zmiany obowiązujących w Spółdzielni regulaminów wewnętrznych w celu dostosowania ich do postanowień Statutu Spółdzielni;
  2. Zapoznanie się z propozycją terminów posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej oraz terminów zebrań czterech części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2019 roku;
  3. Przyjęcie do wiadomości protokołu spisanego na okoliczność przeglądu kominów i nasad deflektorowych na dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Dalekiej 3 w Kielcach.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w październiku 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 16 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 44 osoby
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 39 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 6 osób.
 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 10 osób;
 4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 12 lokali mieszkalnych;
  • garażu - 2 grażel;
 5. Decyzja o ponownym ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w związku ze spłatą wszystkich należności wobec Spółdzielni oraz stwierdzenie powstania członkostwa w Spółdzielni - 1 lokal mieszkalny;
 6. Decyzja w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego wartości rynkowej lokalu odzyskanego po eksmisji - 1 lokal mieszkalny;
 7. Decyzja w sprawie organizacji przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu odzyskanego po eksmisji - 1 lokal mieszkalny;
 8. Decyzja o ponownym wystosowaniu pism przypominających i ponaglających uregulowanie spraw spadkowych (ustalenie kręgu spadkobierców) po zgonie osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Spółdzielni, w celu uregulowania kwestii członkostwa;
 9. Decyzja o wystąpieniu do Urzędu Miasta Kielce z wnioskiem o wymeldowanie w trybie administracyjnym osób, które nie zamieszkują w lokalu używanym bez tytułu prawnego.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie nw. materiałów do przedstawienia na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej:
  • Odpowiedź Zarządu na pismo członków Spółdzielni w sprawie sposobu finansowania przyłączania budynków deweloperskich do sieci ciepłowniczej KSM .
  • Informacja dotycząca realizacji robót ociepleniowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Dalekiej 25 i 27 w Kielcach.
  • Informacja dotycząca usług świadczonych przez firmy Kominiarz i Torbud.
  • Informacja dotycząca przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego KSM za 2018 rok przez podmiot wybrany Uchwałą nr 17/2017 Rady Nadzorczej KSM z dn. 23.10.2017 roku w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego KSM za rok 2017 i 2018.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
 4. Decyzja w sprawie umorzenia odsetek od uregulowanych w pełni zaległości czynszowych wobec Spółdzielni - 2 osoby;
 5. Decyzja o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, mającej na celu sprzedaż praw do lokali mieszkalnych w trybie licytacji publicznej, ze względu na wysokie zaległości czynszowe, niereagowanie na wezwania do spłaty długu oraz zaniechanie regulowania bieżących opłat czynszowych - 2 lokale mieszkalne;
 6. Decyzja o wstrzymaniu egzekucji z nieruchomości do dn. 20.11.2018. ze względu na zobowiązanie do spłaty pełnej kwoty zadłużenia - 1 lokal mieszkalny;
 7. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.09.2018.
 8. Przyznanie pomieszczeń dodatkowych na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 5 pomieszczeń.
 9. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku KSM oraz przyjęcie programu inwentaryzacji.
 10. Zatwierdzenie protokołów z likwidacji środków trwałych znajdujących się na wyposażeniu Biura Zarządu oraz przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Biura Zarządu i Administracji Osiedla III.
 11. Zatwierdzenie sprawozdań z Nieobozowej Akcji Lato’2018 zorganizowanej przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM Słoneczko Polonez i Miniatura.
 12. Wyrażenie zgody na zakup drukarki dla potrzeb Osiedlowego Klubu Kultury Słoneczko.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z kontroli wewnętrznych w III kwartale br. wraz z wnioskami pokontrolnymi oraz przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na IV kwartał 2018.
 14. Powołanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Spółdzielni.
 15. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów dotyczących Zakładu Energetyki Cieplnej.
 16. Zatwierdzenie dokonanego przez Komisję Przetargową wyboru ofert w zorganizowanych przetargach dotyczących Zakładu Energetyki Cieplnej.
 17. Przyjęcie zasad nieodpłatnego przekazywania żużla, będącego odpadem procesu spalania miału węglowego w kotłowniach KSM.
 18. Decyzja w sprawie montażu w 2019 roku wodomierzy z modułem radiowym w pozostałych 70 budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni.
 19. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 1 lokal mieszkalny.
 20. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.09.2018.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w październiku 2018 r.

 1. Przyjęcie raportu zespołu technicznego, powołanego Uchwałą Rady Nadzorczej KSM z dn. 23.05.2018., w sprawie rozliczenia dotychczas zrealizowanych inwestycji dla podmiotów trzecich (budynków niestanowiących własności KSM) w zakresie energetyki cieplnej - Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że rozpatrzenie sprawy zostaje przełożone na kolejne posiedzenie plenarne.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Nadzorczej KSM do przeprowadzenia analizy wynagradzania i zatrudnienia w KSM - Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że podjęcie uchwały w ww. sprawie zostanie przełożone na kolejne posiedzenie plenarne.
 3. Analiza wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2017/2018 - na wniosek Zarządu, ww. sprawa została przełożona na kolejne posiedzenie plenarne.
 4. Odpowiedź Zarządu na pismo zbiorowe członków KSM z dnia 8.09.2018 roku, dotyczący podłączenia mieszkalnych budynków deweloperskich do sieci centralnego ogrzewania na koszt członków Spółdzielni.
 5. Informacja Zarządu dotycząca realizacji robót remontowych na budynkach Daleka 25 i Daleka 27 oraz rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.
 6. Informacja Zarządu dotycząca świadczenia usług przez firmę Kominiarz i Torbud.
 7. Informacja dotycząca przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego KSM za 2018 rok przez podmiot wybrany przez Radę Nadzorczą uchwałą z dn. 23.10.2017. w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego KSM za rok 2017 i 2018.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie dostosowania nazewnictwa funkcji Członków Zarządu do postanowień zmienionego Statutu Spółdzielni, zgodnie z którymi Zarząd składa się z Prezesa i dwóch zastępców: Zastępcy Prezesa ds. technicznych i Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych - Głównego Księgowego (ujawnienie ww. zmian w KRS w zakresie osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu).
 9. Sprawy różne:
  1. decyzja w sprawie udziału przedstawicieli Rady Nadzorczej w organizowanym przez FORUM Kieleckich Spółdzielni Mieszkaniowych szkoleniu pt. "Skuteczne wsparcie procesów spółdzielni mieszkaniowych poprzez Zintegrowany System Informatyczny".
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów odpowiedzi dot. spraw wniesionych przez mieszkańców, odnośnie:
   • zasad rozliczenia kosztów wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie;
   • wykonania wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu przez firmę wykonawczą działającą na zlecenie Spółdzielni.
  3. przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Zarządu na skierowane do Rady Nadzorczej interwencje mieszkańców w sprawach:
   • członkowsko - mieszkaniowych (przydział na mieszkanie);
   • działań podjętych w celu wyeliminowania problemu występowania pluskiew w jednym z budynków położonych w Osiedlu Zagórska - Północ;
   • remontu elewacji budynku śląska 10 w Kielcach;
   • indywidualnego rozliczenia kosztów c. o. za sezon grzewczy 2017/2018 w lokalu mieszkalnym należącym do członka Spółdzielni z Osiedla Sandomierskie.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni we wrześniu 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 20 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 29 osób;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 30 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 2 osoby.
 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 5 osób;
 4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 17 osób, w tym 1 osoba prawna;
  • garażu - 2 osoby.
 5. Decyzja o wstrzymaniu eksmisji z zajmowanych bez tytułów prawnych lokali mieszkalnych, podjęta wobec osób, które regulują zaległości czynszowe zgodnie ze złożonymi zobowiązaniami lub dokonały spłaty należności i zobowiązały się do uregulowania stanu prawnego lokali - 4 osoby;
 6. Decyzja o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosków o eksmisję z zajmowanych bez tytułów prawnych lokali mieszkalnych - 4 osoby;
 7. Przyjęcie informacji o osobach, w stosunku do których Sąd Rejonowy w Kielcach orzekł eksmisję z zajmowanych bez tytułów prawnych lokali mieszkalnych, jednak ze względu na brak lokali socjalnych, nie została ona jeszcze zrealizowana - 8 osób.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Plan pracy Zarządu na IV kwartał 2018.
 2. Przyjęcie następujących materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej:
  • wniosek w sprawie zmian opłat za mieszkania od 1 stycznia 2019 r. za tzw. koszty zależne od Spółdzielni;
  • informacja w sprawie wyników monitorowania w I półroczu 2018 roku zgodności liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych z liczbą osób faktycznie zamieszkujących lokale;
  • informacja dotycząca zasad przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą analizy wynagrodzeń i zatrudnienia pracowników KSM w sposób gwarantujący zachowanie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
  • informacja z przetargu zorganizowanego na zakup opału do kotłowni KSM.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków mieszkańców zasobów Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 5. Decyzja o umieszczeniu w Rejestrze Dłużników BIG Info Monitor S. A. osób, które posiadają zaległości czynszowe za używane lokale mieszkalne i nie reagują na kierowane do nich wezwania do zapłaty należności.
 6. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.08.2018.
 7. Decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego 2018/2019 z dniem 26.09.2018.
 8. Zgoda na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 3 osoby.
 9. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 1 lokal mieszkalny.
 10. Decyzja w sprawie zawarcia umowy na konserwację i utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej kotłowni gazowej przy ul. Krakowskiej 7 w Kielcach oraz kotłowni lokalnych wraz z instalacją c. o. w Bielinach i Bodzentynie.
 11. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.08.2018.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej we wrześniu 2018 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości zależnych od Spółdzielni stawek opłat za lokale mieszkalne i garaże, obowiązujących od 1.01.2019 r.
 2. Przyjęcie informacji w sprawie wyników monitorowania w I półroczu 2018 r. zgodności liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych z liczbą osób faktycznie je zamieszkujących.
 3. Przyjęcie informacji dotyczącej prac zespołu technicznego RN ds. rozliczenia zrealizowanych inwestycji dla podmiotów trzecich w zakresie energetyki cieplnej.
 4. Przyjęcie informacji Przewodniczącego RN dotyczącej zasad przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą analizy wynagrodzeń i zatrudnienia pracowników Spółdzielni.
 5. Przyjęcie informacji z przetargu zorganizowanego na zakup opału do kotłowni KSM.
 6. Sprawy różne:
  Przyjęcie projektów odpowiedzi na pisma członków Spółdzielni dotyczące:
  • remontu elewacji budynku położonego przy ul. Romualda 4 w Kielcach;
  • spraw członkowsko - mieszkaniowych i naprawy stolarki okiennej w mieszkaniu.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w sierpniu 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 11osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 31 osób, w tym 2 osoby prawne;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 36 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 5 osób;
   • dokonaniem przez Spółdzielnię wyboru na członka jednego ze współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wobec niedochowania wyznaczonego terminu na dokonanie zgodnego wyboru przez współwłaścicieli lub wystąpienie w tej sprawie do Sądu - 1 osoba.
 3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia mieszkania w zasobach KSM - 12 lokali mieszkalnych.
 4. Zatwierdzenie wyników dwóch ustnych przetargów nieograniczonych na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych odzyskanych po eksmisji;
 5. Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do eksmisji z zajmowanych bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych - 3 lokale mieszkalne;
 6. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz osoby, która została pozbawiona tego prawa w związku z zaległościami w opłatach za mieszkanie, a po wejściu w życie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spłaciła całe zadłużenie wobec Spółdzielni oraz stwierdzenie powstania jej członkostwa - 1 osoba.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.07.2018.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
 4. Decyzja w sprawie skierowania do Sądu wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości w związku z wysokimi zaległościami czynszowymi i zaniechaniem regulowania bieżących opłat czynszowych - 2 lokale mieszkalne;
 5. Informacja o funkcjonowaniu strony internetowej www.ksm.pl w I półroczu 2018 roku.
 6. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli KSM z realizacji kontroli zgodności liczby osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych w zasobach KSM z liczbą osób zgłoszonych do Spółdzielni w I półroczu 2018 roku.
 7. Zatwierdzenie rozliczenia kosztów c. o. za sezon grzewczy 2017/2018 w budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach oraz ustalenie wys. minimalnych stawek zaliczkowych na sezon grzewczy 2018/2019.
 8. Zatwierdzenie protokołu z likwidacji przedmiotów nietrwałych znajdujących się na wyposażeniu OKK Słoneczko.
 9. Decyzja w sprawie zakupu niszczarki spełniającej normy w zakresie ochrony danych osobowych do OKK Miniatura.
 10. Zatwierdzenie stawek za organizowane przez osiedlowe kluby kultury KSM zajęcia na rok 2018/2019.
 11. Decyzja w sprawie wykonania oświetlenia terenu oraz monitoringu fontanny u zbiegu ulic Sandomierskiej i źródłowej w Kielcach (teren tzw. "lotniska").
 12. Decyzja w sprawie wykonania opracowań projektowych dla Spółdzielni.
 13. Decyzja w sprawie montażu wentylatora ciągu spalin w kotłowni KSM przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.
 14. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i daty organizacji dwuetapowego przetargu na dostawę miału węglowego do kotłowni KSM na sezon grzewczy 2018/2019.
 15. Zatwierdzenie dokonanego przez Komisję Przetargową wyboru dostawców miału węglowego do kotłowni KSM na sezon grzewczy 2018/2019.
 16. Decyzja w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej KSM wniosku o podwyższenie od dn. 1.01.2019. stawki opłat za wieczyste użytkowanie gruntu w nieruchomości garażowej położonej przy ul. Romualda 14 w Kielcach.
 17. Decyzja w sprawie wyliczenia wysokości stawek opłat zależnych od Spółdzielni od dn. 1.01.2019. z tytułu eksploatacji, remontów, opłat za garaże i dźwigi osobowe w celu przedłożenia wniosku w tej sprawie Radzie Nadzorczej KSM.
 18. Decyzja w sprawie zmiany redaktora naczelnego kwartalnika "My z KSM".
 19. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 1 lokal mieszkalny.
 20. Zgoda na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 4 osoby.
 21. Przyjęcie nw. materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej KSM:
  • Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za I półrocze 2018r.;
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany stawek opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w nieruchomości garażowej, położonej przy ul. Romualda 14 w Kielcach, obowiązujących od dnia 1.01.2019r.;
  • Wnioski Kierowniczek Osiedlowych Klubów Kultury w sprawie zaopiniowania stawek odpłatności za zajęcia prowadzone w klubach na rok 2018/2019;
  • Informacja w sprawie możliwości remontu parkingu przy ul. Dalekiej (obok przychodni);
  • Informacja w sprawie odstąpienia od realizacji wniosku z VI części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w Bodzentynie z czerwca br. dot. docieplenia budynku przy ul. Ogrodowej 3 w Bodzentynie.
 22. Przyjęcie wyników wiosennego przeglądu stanowisk pracy pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy.
 23. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.07.2018.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w sierpniu 2018 r.

 1. 1. Zatwierdzenie planów pracy Rady Nadzorczej oraz komisji Rady Nadzorczej (Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi) na II półrocze 2018 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za pierwsze półrocze 2018 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany stawek opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w nieruchomości garażowej, położonej przy ul. Romualda 14 w Kielcach, obowiązujących od dn. 1.01.2019.
 4. Zaopiniowanie stawek odpłatności za zajęcia w Osiedlowych Klubach Kultury KSM na rok 2018/2019.
 5. Sprawy różne:
  • Informacja Zarządu w sprawie możliwości remontu parkingu położonego przy ul. Dalekiej w Kielcach (obok Przychodni DALMED);
  • Informacja Zarządu w sprawie odstąpienia od realizacji wniosku z VI części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w Bodzentynie z czerwca br. dotyczącego docieplenia budynku przy ul. Ogrodowej 3 w Bodzentynie;
  • Zatwierdzenie projektów odpowiedzi do mieszkańców w sprawach członkowsko - mieszkaniowych oraz rozliczenia kosztów wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lipcu 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 14 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 37 osób;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 21 osób;
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przez osobę prawną - 2 osoby prawne;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 6 osób;
 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 9 osób;
 4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 14 lokali mieszkalnych;
  • garaże - 1 garaż.
 5. Decyzja w sprawie zlecenia wykonania operatu szacunkowego dwóch lokali mieszkalnych odzyskanych po eksmisji;
 6. Decyzja w sprawie organizacji przetargów na ustanowienie odrębnej własności dwóch lokali odzyskanych po eksmisji.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Plan pracy Zarządu na III kwartał 2018.
 2. Przyjęcie planu sposobów realizacji wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków KSM w maju i czerwcu 2018 roku, dotyczących bezpośrednio działalności osiedli, zakwalifikowanych do realizacji przez Administracje Osiedli.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w II kwartale br. oraz planu kontroli wewnętrznych na III kwartał br.
 4. Zatwierdzenie wyników przetargów na wykonanie robót remontowych i instalacyjnych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni.
 5. Zatwierdzenie minimalnych zaliczkowych stawek za centralne ogrzewanie w lokalach rozliczanych indywidualnie na sezon grzewczy 2018/2019.
 6. Decyzja w sprawie rozliczenia kosztów energii elektrycznej w 23 boksach garażowych położonych przy ul. Chopina 5 w Kielcach.
 7. Decyzja w sprawie zasad montażu domofonów w III klatce schodowej budynku przy ul. Konarskiego 10 w Kielcach.
 8. Decyzja w sprawie remontu kanalizacji deszczowej na terenie kotłowni WLM-I przy ul. Szczecińskiej.
 9. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 10. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 11. Decyzja w sprawie umorzenia połowy odsetek od uregulowanych w pełni zaległości czynszowych za lokal mieszkalny;
 12. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.06.2018.
 13. Decyzja w sprawie zmiany składu osobowego Komisji BHP, Zespołu ds. opracowania ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy oraz Zespołu powypadkowego w Spółdzielni.
 14. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.06.2018.


W lipcu br. nie było posiedzenia Rady nadzorczej.

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w czerwcu 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 16 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 33 osoby;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 31 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 2 osoby;
 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 7 osób;
 4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 14 osób;
 5. Decyzja w sprawie wyznaczenia terminu opróżnienia i przekazania do dyspozycji Spółdzielni lokalu mieszkalnego zajmowanego bez tytułu prawnego przez osobę, wobec której Sąd orzekł eksmisję;


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie następujących materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej:
  • Informacja Zarządu o przebiegu sześciu części WZC w 2018 r.
  • Plan sposobów realizacji głównych kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, uchwalonych przez WZC w 2018 r.
  • Plan sposobów realizacji wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych przez WZC w 2018 r.
  • Korekta planu remontów zasobów mieszkaniowych w wyrazie finansowym i rzeczowym.
  • Wniosek z VI cz. WZC w Bodzentynie w sprawie udzielenia pożyczki na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Ogrodowej 3 w Bodzentynie.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 4. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.05.2018.
 5. Zatwierdzenie norm zużycia wody w nieopomiarowanych mieszkaniach w zasobach KSM.
 6. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz daty organizacji przetargów na prace remontowe i instalacyjne w KSM.
 7. Przyjęcie informacji w sprawie wysokości opłat za wodę i ścieki w okresie od 29.05.2018. do 28.05.2021.
 8. Podpisanie porozumienia w sprawie taryfy energii elektrycznej dla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 9. Powołanie trzech Komisji Przetargowych działających w Spółdzielni.
 10. Przyjęcie informacji dot. działań po wejściu w życie RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 11. Zmiana Instrukcji w sprawie organizacji posiedzeń i trybu przygotowania materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, obsługi administracyjnej Rady, jej komisji oraz komisji przetargowych.
 12. Zgoda na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 5 pomieszczeń dodatkowych.
 13. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 1 lokal mieszkalny.
 14. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.05.2018.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w czerwcu 2018 r.

 1. Informacja Zarządu o przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2018 r.
 2. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie sposobów i terminów realizacji:
  • uchwalonych przez Walne Zgromadzenie kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na 2018 rok;
  • wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych w 2018 roku przez Walne Zgromadzenie Członków KSM.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej KSM dotyczącej uchwalenia planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na 2018 rok (korekta planu remontów zasobów mieszkaniowych w wyrazie finansowym i rzeczowym).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie "pożyczki wewnętrznej" z funduszu remontowego Spółdzielni na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Ogrodowej 3 w Bodzentynie.
 5. Sprawy różne: przyjęcie do akceptującej wiadomości odpowiedzi Zarządu na pisma mieszkańców dotyczące: wybudowania altany śmietnikowej przy budynku Sandomierska 74 oraz pielęgnacji osiedlowej zieleni, spraw członkowsko mieszkaniowych oraz cofnięcia wypowiedzenia umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. Kujawskiej 26 dla Najemcy - Pośrednictwo Finansowe.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w maju 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 21 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 31 osób;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 36 osób;
 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 3 osoby;
 4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 11 osób;
  • garażu - 1 osoba;
 5. Przyjęcie informacji o wskazaniu przez Urząd Miasta Kielce dwóch lokali socjalnych z przeznaczeniem dla dłużników KSM, wobec których orzeczono eksmisję z zajmowanych bez tytułu prawnego lokali mieszkalnych;
 6. Decyzja o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w Kielcach z wnioskiem o nadania klauzuli wykonalności dwóm wyrokom orzekającym eksmisję z zajmowanych bez tytułów prawnych lokali mieszkalnych.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Decyzja w sprawie przyjęcia nw. materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej KSM:
  • Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za pierwszy kwartał 2018 r.;
  • Informacja dotycząca dzierżawy gruntu od Gminy Kielce przy ul. Dalekiej z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 4. Decyzja w sprawie umorzenia odsetek od uregulowanych w pełni zaległości czynszowych - 2 osoby.
 5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.04.2018.
 6. Zatwierdzenie wyników przetargu na przebudowę chodników na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i źródłowej w Kielcach.
 7. Zgoda na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 5 osób.
 8. Zatwierdzenie protokołów z likwidacji przedmiotów nietrwałych znajdujących się na wyposażeniu konserwatorów Administracji Osiedla Sady i Zakładu Energetyki Cieplnej.
 9. Zatwierdzenie wyników przeprowadzonej przez Komisję Inwentaryzacyjną inwentaryzacji opału po zakończeniu sezonu grzewczego 2017/2018.
 10. Decyzja w sprawie legalizacji ciepłomierzy stanowiących podstawę rozliczeń za ciepło w budynkach wielorodzinnych KSM.
 11. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 3 lokale mieszkalne.
 12. Przyjęcie informacji dotyczącej złożonych do Spółdzielni zgłoszeń kandydatów na członka Rady Osiedla KSM i wyników ich weryfikacji pod katem spełniania wymogów określonych w Statucie Spółdzielni; decyzja w sprawie przygotowania list kandydatów i przekazania ich do Komisji Wyborczych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków.
 13. Dokonanie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2018 roku, na skutek żądania zamieszczenia oznaczonych spraw przez grupę ponad 10 członków Spółdzielni (na podst. § 78 ust. 1 i 2 Statutu KSM).
 14. Decyzja w sprawie przygotowania projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, zgłoszonych w trybie § 78 ust. 2 i 5 Statutu KSM.
 15. Zmiana Instrukcji w sprawie organizacji posiedzeń i trybu przygotowania materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, obsługi administracyjnej Rady, jej komisji i komisji przetargowych.
 16. Decyzja w sprawie zatwierdzenia planów pracy i stawek za zajęcia organizowane przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM w ramach Nieobozowej Akcji Lato’2018.
 17. Informacja o sytuacji finansowej Spółdzielni i ZEC wg stanu na 30.04.2018.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w maju 2018 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za I kwartał 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia dotychczas zrealizowanych inwestycji dla podmiotów trzecich w zakresie energetyki cieplnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu premiowania Członków Zarządu KSM.
 4. Dokonanie zmiany w składach osobowych Komisji Rewizyjnej i Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej Rady Nadzorczej KSM.
 5. Sprawy różne:
  • informacja dotycząca zmiany porządku obrad WZC w związku z żądaniem zamieszczenia oznaczonych spraw, wniesionym przez członków na podst. § 78 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni oraz o przygotowanych projektach uchwał WZC;
  • rozpatrzenie pism mieszkańców dotyczących działania wentylacji w mieszkaniu oraz zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w kwietniu 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 9 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 32 osoby;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 41 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 21 osób;
   • stwierdzenie powstania członkostwa współmałżonków dotychczasowych członków Spółdzielni - 17 osób;
 3. Dokonanie wyboru na członków Spółdzielni osób, którym wraz z innymi współwłaścicielami przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (dotyczy osób, które nie dokonały zgodnego wyboru oraz nie wystąpiły do Sądu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię) - 55 osób;
 4. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 4 osoby;
 5. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 15 osób;
  • garażu - 1 osoba;
 6. Ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali na rzecz 3 osób, którym przysługiwało roszczenie wynikające z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz stwierdzenie nabycia przez nie członkostwa w Spółdzielni;
 7. Zatwierdzenie wyników przetargów na ustanowienie odrębnej własności 2 lokali mieszkalnych odzyskanych po eksmisji;
 8. Decyzja o wystąpieniu do Urzędu Miasta Kielce z wnioskiem o wymeldowanie "z urzędu" 3 osób, które nie zamieszkują w użytkowanym bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnym.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie opinii Biegłego Rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.
 2. Przyjęcie planu pracy Zarządu na II kwartał 2018 roku.
 3. Przyjęcie projektu zmian do Statutu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Przyjęcie projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2018 roku, w tym projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu KSM oraz skierowanie ww. materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej KSM.
 5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
 6. Zgoda na wynajęcie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
 7. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 2 lokale mieszkalne.
 8. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.03.2018.
 9. Decyzja w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2017/2018 z dn. 19.04.2018.
 10. Powołanie komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji opału w kotłowniach ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2017/2018.
 11. Zatwierdzenie wyników przetargów na prace remontowe, instalacyjne i projektowe w zasobach mieszkaniowych i ZEC.
 12. Dokonanie zmian w składzie osobowym:
  • Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
  • Zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
 13. Zmiana Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie wykorzystania sieci Internet do przekazywania dokumentów wewnętrznych Spółdzielni.
 14. Zatwierdzenie wyników kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w I kw. 2018.
 15. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na II kw. 2018.
 16. Decyzja w sprawie zakupu wyposażenia (drabiny) do Osiedlowego Klubu Kultury KSM Polonez.
 17. Decyzja w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcia gimnastyczne prowadzone w Osiedlowym Klubie Kultury KSM Miniatura.
 18. Informacja o sytuacji finansowej KSM i ZEC - wg stanu na 28.02.2018 i 31.03.2018.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwietniu 2018 r.

W kwietniu 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej w następujących terminach i z następującą tematyką:
 • 12.04.2018.:
  Przyjęcie projektu zmian do Statutu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • 26.04.2018.:
  1. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r.:
   1. wystąpienie biegłego rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
   2. podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w tej sprawie.
  2. Przyjęcie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, w tym projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu KSM;
  3. Sprawy różne:
   • podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1/2018 z dnia 20.03.2018. Rady Osiedla Sandomierskie, dotyczącej przebudowy ul. Legnickiej na odcinku od ul. Romualda do ul. Wiejskiej;
   • rozpatrzenie pisma członka Spółdzielni, dotyczącego problemów z działaniem wentylacji w mieszkaniu;
   • rozpatrzenie pisma członka Rady Osiedla IV dotyczącego przetargu przeprowadzonego przez Komisję Przetargową w kwietniu br.;
   • zmiany w organizacji zatrudnienia w Osiedlowych Klubach Kultury Słoneczko i Miniatura KSM.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w marcu 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 13 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 18 osób;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 21 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 34 osoby;
 3. Dokonanie wyboru na członków Spółdzielni osób, którym wraz z innymi współwłaścicielami przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (dotyczy osób, które nie dokonały zgodnego wyboru oraz nie wystąpiły do Sądu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię) - 49 osób;
 4. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 4 osoby;
 5. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 14 osób;
  • garażu - 2 osoby;
 6. Zlecenie wykonania operatu szacunkowego 2 lokali mieszkalnych odzyskanych po eksmisji osób, które zajmowały je bez tytułu prawnego;
 7. Decyzja w sprawie zorganizowania przetargów na ustanowienie odrębnej własności 2 lokali mieszkalnych odzyskanych po eksmisji.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2017 rok;
  • Projekt planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na 2018 rok;
  • Wniosek w sprawie zmiany stawek opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w nieruchomościach garażowych, położonych przy ul. Konarskiego 14A i 14B oraz Mazurskiej 62 w Kielcach;
  • Plan organizacji i przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2018 roku;
  • Projekt uchwały w sprawie zasad stosowanych przy wyborze dostawców opału węglowego i oleju opałowego do ogrzewania budynków przez kotłownie KSM;
  • Projekt uchwały dotyczącej podpisania z gminą Kielce porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i źródłowej w Kielcach;
  • Projekt kryteriów przy ustalaniu kolejności robót dociepleniowych budynków i innych robót remontowych w zasobach KSM.
 2. Sprawozdanie osiedlowych klubów kultury z Akcji ZIMA’2018.
 3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku.
 4. Zatwierdzenie informacji o sposobie realizacji wniosków skierowanych do bieżącej działalności Administracji Osiedli, zgłoszonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków w 2017 roku.
 5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
 6. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 7. Informacje o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 28.02.2018.
 8. Decyzja dotycząca organizacji przetargów na roboty remontowe i prace projektowe w KSM.
 9. Decyzja dotycząca stawek ryczałtowych za usługi kominiarskie i przeglądy gazowe w Spółdzielni.
 10. Zatwierdzenie protokołów z przeprowadzonej likwidacji środka trwałego oraz przedmiotów nietrwałych znajdujących się na wyposażeniu Biura Zarządu.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w marcu 2018 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku.
 2. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
 3. Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego KSM na 2018 r.
 4. Przyjęcie planu organizacji i przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2018 r. oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zasad stosowanych przy wyborze dostawców opału węglowego i oleju opałowego do ogrzewania budynków przez kotłownie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  • podpisania z Gminą Kielce porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i źródłowej w Kielcach".
 6. Zatwierdzenie kryteriów przy ustalaniu kolejności robót dociepleniowych budynków i innych robót remontowych w zasobach KSM.
 7. Sprawy różne:
  • rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, dotyczącej rozliczenia kosztów c. o. za okres rozliczeniowy (sezon grzewczy) 2010/2011.
  • rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, dotyczącej działania instalacji wentylacyjnej w mieszkaniu.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lutym 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 10 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze:
   • zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 25 osób;
   • nieposiadania w Spółdzielni prawa do żadnego lokalu lub roszczenia o ustanowienie takiego prawa przez współmałżonka członka Spółdzielni, który nie spełnia ustawowego wymogu, aby prawo do lokalu przysługiwało im wspólnie - 1 osoba;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 35 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 37 osób;
   • nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 6 osób;
 3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 15 osób;
  • garażu - 1 osoba.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.01.2018.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 4. Zatwierdzenie dokonanego przez Komisję Przetargową wyboru ofert w przetargach na roboty remontowe w zasobach Spółdzielni.
 5. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. Informacja Zarządu o sposobie realizacji wniosków ogólnospółdzielczych z Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2017 roku oraz kierunków działalności Spółdzielni na 2017 rok.
  2. Informacja Zarządu o przetargach i zakupach materiałów oraz środków produkcji dla KSM.
  3. Informacja Zarządu w sprawie wyników monitorowania w 2017 roku zgodności liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych z liczbą osób faktycznie zamieszkujących lokale.
 6. Zgoda na wynajęcie pomieszczeń dodatkowych na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 4 osoby.
 7. Zatwierdzenie planów pracy Osiedlowych Klubów Kultury KSM Słoneczko, Miniatura i Polonez na 2018 rok.
 8. Decyzja w sprawie koszenia trawników, cięcia żywopłotów oraz zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w czterech Osiedlach Spółdzielni w 2018 roku.
 9. Decyzja dotycząca zmiany stawki za odczyt wodomierzy z modułem radiowym i usługi dodatkowe w 2018 roku.
 10. Decyzja w sprawie remontów głównych dźwigów osobowych w 2018 roku.
 11. Zatwierdzenie kart analizy ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w KSM.
 12. Przyjęcie wyników jesiennego przeglądu stanowisk pracy pod kątem przepisów bhp.
 13. Przyjęcie wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców budynku przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kielcach w sprawie wprowadzenia kart parkingowych lub zamontowania szlabanów na parkingu przy ww. budynku (wniosek z WZC w 2017 roku).
 14. Decyzja o skierowaniu do RN wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zmiany opłat za wieczyste użytkowanie terenu w nieruchomościach garażowych położonych przy ul. Konarskiego 14A i 14B oraz Mazurskiej 62 w Kielcach.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w lutym 2018 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.
 2. Przyjęcie informacji Zarządu o sposobie realizacji:
  • głównych kierunków działalności gospodarczej i społeczno - kulturalnej KSM na 2017 rok,
  • wniosków ogólnospółdzielczych zgłoszonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w czerwcu 2017 roku.
 3. Przyjęcie informacji Zarządu o przetargach i zakupach materiałów oraz środków produkcji dla KSM.
 4. Zmiana Instrukcji w sprawie postępowania przy remontach w zakresie wymiany podłoży zawierających materiały szkodliwe w mieszkaniach.
 5. Przyjęcie informacji Zarządu w sprawie wyników monitorowania w 2017 roku zgodności liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w lokalach z liczbą osób faktycznie zamieszkujących te lokale.
 6. Sprawy różne:
  1. rozpatrzenie interwencji członków Spółdzielni, zgłoszonych w trakcie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 6 lutego 2018 roku oraz pism dotyczących:
   • zasad wyliczania przez Spółdzielnię kwoty refundacji za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie;
   • działania instalacji wentylacyjnej w dwóch mieszkaniach;
   • problemów wynikających z parkowania samochodów na terenie nieruchomości garażowej przy ul. Chopina 5 w Kielcach;
   • remontu elewacji budynku położonego przy ul. Karłowicza 15 w Kielcach.
  2. informacja w sprawie działań podejmowanych przez Spółdzielnię w sprawie przejęcia przez Miasto ulicy Legnickiej w Kielcach, remontu ww. ulicy oraz zmiany organizacji ruchu poprzez wprowadzenie na niej ruchu jednokierunkowego;
  3. informacja o modernizacji terenu położonego pomiędzy budynkami przy ul. Szczecińskiej 3 i Sandomierskiej 160 w Kielcach;
  4. informacja o zasadach i kosztach wymiany w Spółdzielni wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym, umożliwiającym zdalny odczyt bez konieczności wchodzenia do lokali.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w styczniu 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 19 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze:
   • zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 37 osób;
   • nieposiadania w Spółdzielni prawa do żadnego lokalu lub roszczenia o ustanowienie takiego prawa przez współmałżonków członków Spółdzielni, którzy nie spełnili ustawowego wymogu, aby prawo do lokalu przysługiwało im wspólnie - 11 osób
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 43 osoby;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 62 osoby;
   • nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie - 7 osób;
 3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 13 osób;
  • garażu - 2 osoby.
 4. Wstrzymanie do dn.31.03.2018. decyzji o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz 3 osób, które uregulowały zaległe zobowiązania wobec Spółdzielni z tytułu opłat czynszowych.
 5. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i stwierdzenie powstania członkostwa 1 osoby, której w następstwie śmierci uprawnionego, przysługiwało- jako osobie bliskiej- roszczenie o ustanowienie ww. prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni.
 6. Decyzja w sprawie regulowania przez zainteresowanych członków Spółdzielni opłaty za wydanie przez Urząd Miasta Kielce zaświadczenia niezbędnego do notarialnego przeniesienia własności lokalu.
 7. Decyzja o wstrzymaniu egzekucji z nieruchomości i odstąpieniu od pierwszego terminu licytacji komorniczej w związku z podjęciem spłaty zadłużenia - 1 lokal mieszkalny.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2018 r.
 2. Przyjęcie nw. materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej KSM:
  1. uzupełnienie informacji w sprawie wydawania przez Spółdzielnię kwartalnika "My z KSM";
  2. plan organizacji jubileuszu 60 - lecia KSM po korekcie rzeczowo - finansowej Zarządu;
  3. projekt struktury organizacyjnej KSM na 2018 rok;
  4. stanowisko Zarządu w sprawie wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rady Nadzorczej do przygotowania projektu zmian Statutu KSM;
  5. informacja Zarządu dotycząca zaproponowanego przez Urząd Miasta Kielce porozumienia w sprawie zasad realizacji zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic źródłowej i Sandomierskiej tzw. lotnisko".
  6. projekt kryteriów przy ustalaniu kolejności robót dociepleniowych i innych prac remontowych w zasobach Spółdzielni (realizacja wniosku z Walnego Zgromadzenia Członków w 2017 roku).
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 5. Informacja o zadłużeniach za mieszkania, garaże i lokale użytkowe - wg stanu na dzień 31.12.2017.
 6. Przyjęcie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM.
 7. Decyzja o zapłacie podatku od nieruchomości za garaże w Bielinach.
 8. Informacja o stronie internetowej www.ksm.pl
 9. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
 10. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli z podjętych przez nie działań w zakresie zgodności liczby osób faktycznie zamieszkujących lokale z liczbą osób zgłoszonych do Spółdzielni (informacja za drugie półrocze 2017 r.).
 11. Zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonych w IV kwartale 2017 roku kontroli wewnętrznych.
 12. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na I kwartał 2018 roku.
 13. Zatwierdzenie założeń programowych oraz stawek odpłatności za udział w organizowanych przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM Słoneczko, Miniatura i Polonez zajęciach w ramach Nieobozowej Akcji Zima 2018.
 14. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Osiedlowych Klubów Kultury KSM Polonez, Słoneczko i Miniatura za 2017 r.
 15. Decyzja w sprawie ustalenia niebilansującej się kwoty w rozliczeniu przychodów i kosztów prowadzonej działalności społeczno - kulturalnej w 2018 roku.
 16. Przyjęcie projektu planu wydatków w zakresie zakupu, utrzymania i modernizacji systemów komputerowych w KSM w 2018 roku.
 17. Decyzja dotycząca dokonywania w Spółdzielni w 2018 roku zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych oraz środków czystości.
 18. Decyzja dotycząca konserwacji prostej i remontów bieżących dźwigów osobowych w KSM w 2018 roku.
 19. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz terminów przetargów na prace remontowe w zasobach Spółdzielni.
 20. Zatwierdzenie wyboru przez Komisje Przetargową ofert w przetargach na roboty remontowe w zasobach Spółdzielni.
 21. Zatwierdzenie projektu zmiany Instrukcji w sprawie postępowania przy remontach w zakresie wymiany podłoży zawierających materiały szkodliwe w mieszkaniach.
 22. Decyzja dotycząca zmian w procedurze wydawania zaświadczeń do obrotu lokalem mieszkalnym osobom, z którymi Spółdzielnia podpisała umowy najmu powierzchni i pomieszczeń dodatkowych.
 23. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 4 lokale mieszkalne.
 24. Zatwierdzenie rozliczenia kosztów energii elektrycznej w nieruchomościach garażowych w 2017 roku oraz ustalenie zaliczek na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla użytkowników garaży na 2018 rok.
 25. Zatwierdzenie protokołu z likwidacji przedmiotów nietrwałych, znajdujących się na wyposażeniu Biura Zarządu KSM.
 26. Dokonanie zmian w:
  • Instrukcji organizacji posiedzeń i trybu przygotowania materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, obsługi administracyjnej Rady, jej komisji i komisji przetargowych;
  • Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych w KSM;
  • Uchwały w sprawie organizacji pracy i szczegółowego zakresu zadań komórek funkcjonalnych Biura Zarządu;
  • Podstawowych zasad polityki rachunkowości w Spółdzielni.
 27. Decyzja w sprawie uaktualnienia stawek i zasad rozliczania usług odpłatnych świadczonych przez konserwatorów Administracji Osiedli.
 28. Zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych dla najemców lokali użytkowych należących do Spółdzielni.
 29. Decyzja w sprawie zwiększenia stawek za administrowanie/zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.
 30. Informacja o sytuacji finansowej KSM i ZEC - wg stanu na dzień 31.12.2017.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w styczniu 2018 r.

 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności w 2017 roku komisji problemowych Rady Nadzorczej KSM, tj:
  • Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN;
  • Komisji Rewizyjnej RN;
  • Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej RN.
 2. Uchwalenie planów pracy na I półrocze 2018 roku:
  1. Rady Nadzorczej KSM;
  2. Komisji Rewizyjnej RN;
  3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN;
  4. Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej RN.
 3. Przyjęcie uzupełnienia do informacji Zarządu w sprawie wydawania przez Spółdzielnię kwartalnika "My z KSM".
 4. Przyjęcie planu organizacji jubileuszu 60 - lecia Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 5. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2018 rok.
 6. Powołanie Komisji Rady Nadzorczej do przygotowania projektu zmian do Statutu KSM.
 7. Sprawy różne:
  • zapoznanie się z informacją w sprawie zaproponowanego przez Urząd Miasta Kielce porozumienia dotyczącego zasad realizacji zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pod nazwą: "Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Sandomierskiej i źródłowej tzw. "lotnisko" w Kielcach";
  • zapoznanie się z propozycją Zarządu i opiniami Rad Osiedli, dotyczącymi kryteriów przy ustalaniu kolejności robót dociepleniowych budynków i innych robót remontowych w zasobach KSM;
  • rozpatrzenie interwencji mieszkańców, zgłoszonych w czasie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 5.12.2017. i pism, dotyczących:
   1. wyliczenia zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie;
   2. remontu elewacji budynku przy ul. Mazurskiej 1 w Kielcach;
   3. działania instalacji wentylacyjnej w mieszkaniu;
   4. parkowania samochodów w nieruchomości garażowej przy ul. Chopina 5 w Kielcach;
   5. remontu elewacji budynków przy ul. Dalekiej 25 i 27 w Kielcach;
   6. uwag do jakości prac dociepleniowych i malowania klatek schodowych w budynku źródłowa 19;
   7. rozliczenia niedoboru wody w budynku przy ul. źródłowej 21 w Kielcach oraz wysokości stawek na fundusz remontowy na 2018 rok.


w górę
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.