Aktualności
ksm wzorowa firmaTematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu

Lata poprzednie:
----> ROK 2017
----> ROK 2016
----> ROK 2015
----> ROK 2014
----> ROK 2013
----> ROK 2012

ROK 2017


I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XIIInformacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w grudniu 2017 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 9 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 23 osoby;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 29 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – 9 osób;
   • nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie - 1 osoba;
 3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia mieszkania - 10 osób.


2. Pozostałe sprawy:

 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach uregulowania zadłużenia czynszowego.
 3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.11.2017.
 4. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.10.2017.
 5. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.11.2017.
 6. Decyzja dotycząca rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni wg stanu na 30.11.2017.
 7. Decyzja o zaliczeniu w ciężar pozost. kosztów operacyjnych nieściągalnych należności wobec KSM, pozostałych po sprzedaży lokali w drodze licytacji komorniczej.
 8. Decyzja o utworzeniu odpisów aktualizujących na należności wobec Spółdzielni, wynikające z zaległości czynszowych za 3 lokale mieszkalne.
 9. Decyzja dotycząca ubezpieczenia majątku Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 10. Zatwierdzenie protokołów z likwidacji przedmiotów nietrwałych i środków trwałych znajdujących się na stanie OKK Polonez.
 11. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. Informacji w sprawie wydawania przez Spółdzielnię kwartalnika „My z KSM”;
  2. Informacji o przynależności Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do innych organizacji;
  3. Informacji o przygotowaniach do obchodów jubileuszu 60 – lecia KSM;
  4. Wstępnego projektu planu remontów na 2018 r.;
  5. Informacji dotyczącej realizacji porozumienia z Gminą Kielce w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach, uregulowania stanu prawnego niektórych dróg osiedlowych oraz lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 5.

 12. Decyzja w sprawie zmiany składu osobowego zespołu spisowego dokonującego inwentaryzacji majątku Spółdzielni.
 13. Ustalenie dni wolnych od pracy w KSM w 2018 r.


 14. Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w listopadzie 2017 r.

  1. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za III kwartały 2017 r.;
  2. Analiza wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2016/2017;
  3. Przyjęcie informacji Zarządu w sprawie możliwości dokonania zmiany sposobu dostarczania ciepłej wody do zasobów w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  4. Decyzja w sprawie wystąpienia do władz Miasta z wnioskiem o nadanie skwerowi u zbiegu ulic Tarnowskiej i Boh. Warszawy w Kielcach imienia Mikołaja Kopernika (realizacja wniosku z WZC zgłoszonego przez członka - założyciela Spółdzielni).
  5. Sprawy różne:
   1. rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, zgłoszonej w czasie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 7 listopada 2017 r., dotyczącej wymiany podzielników kosz-tów c. o.;
   2. rozpatrzenie ponownego pisma w sprawie parkowania samochodów w nieruchomości garażowej przy ul. Chopina w Kielcach;
   3. informacja w sprawie kompleksowej termomodernizacji bu-dynku przy ul. Nowowiejskiej 24 w Kielcach.
  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w grudniu 2017 r.

  1. Informacja Zarządu w sprawie wydawania przez Spółdzielnię kwartalnika „My z KSM”;
  2. Informacja Zarządu o przynależności Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do innych organizacji;
  3. Informacja Zarządu o przygotowaniach do obchodów jubileuszu 60 – lecia KSM;
  4. Zatwierdzenie wstępnego projektu planu remontów na 2018 rok;
  5. Informacja dotycząca realizacji porozumienia z Gminą Kielce w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kielcach, uregulowania stanu prawnego niektórych dróg osiedlowych oraz lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 5;
  6. Sprawy różne:
   1. rozpatrzenie pisma mieszkańca budynku przy ul. Dalekiej 3 w Kielcach w sprawie remontu parkingu usytuowanego obok Przychodni DALMED przy ul. Dalekiej 5;
   2. udzielenie informacji mieszkańcom budynków położonych przy ul. Mazurskiej 1, Boh. Warszawy 7, Zagórskiej 19 i Dalekiej 27 w Kielcach o rozpatrzeniu wniesionych przez nich spraw na posiedzeniu plenarnym w styczniu 2018.;
   3. zapoznanie się z oświadczeniem członka Rady Osiedla Zagórska – Północ o rezygnacji z mandatu członka Rady Osiedla.


  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w listopadzie 2017 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 15 osób;
  2. Stwierdzenie:
   1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 36 osób;
   2. powstania członkostwa w związku z:
    • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 42 osoby, w tym 1 osoba prawna;
    • nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie - 3 osoby;
  3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia mieszkania - 14 osób.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
   1. oceny realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za trzy kwartały 2017 r.;
   2. analizy wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2016/2017.;
   3. informacji w sprawie możliwości dokonania zmiany sposobu dostarczania ciepłej wody do zasobów w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
   4. wniosku w sprawie nadania skwerowi u zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Tarnowskiej imienia Mikołaja Kopernika.
  2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
  4. Decyzja o skierowaniu do Sądu wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości, mającej na celu sprzedaż trzech mieszkań w drodze licytacji komorniczej.
  5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.10.2017.
  6. Decyzja o umieszczeniu w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej BIG Info Monitor 6 osób, które posiadają zaległości czynszowe i notorycznie uchylają się od terminowego regulowania opłat za lokale.
  7. Decyzja dotycząca wyboru taryf energii elektrycznej na 2018 r. dla kotłowni KSM i innych odbiorców.
  8. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
  9. Wybór oferty na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu elewacji dwóch budynków mieszkalnych.
  10. Przyjęcie założeń do projektu planu remontów na 2018 rok i decyzja o przekazaniu ich do Rad Osiedli w celu opracowania propozycji zakresu rzeczowego robót remontowych.
  11. Decyzja w sprawie montażu w 2018 roku w 28 wytypowanych budynkach w zasobach Spółdzielni wodomierzy z modułem radiowym.
  12. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 1 lokal mieszkalny.
  13. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej likwidacji przedmiotów nietrwałych w Administracji Osiedla Sandomierskie.
  14. Podjęcie decyzji - wobec umorzenia postępowania komorniczego i bezskuteczności egzekucji - o rozwiązaniu odpisu aktualizującego na nieściągalne należności jednego podmiotu wobec Spółdzielni.
  15. Decyzja w sprawie dokonania zmian w procedurze wynajmu powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytkowania, stanowiących części nieruchomości wspólnych należących do Spółdzielni.
  16. Podjęcie decyzji organizacyjnych związanych z obchodami jubileuszu 60 - lecia Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w marcu 2018 roku.
  17. Decyzja w sprawie wynajęcia sali w OKK POLONEZ KSM na organizowane przez Fundację PEStka spotkanie mieszkańców z Radnymi Rady Miasta Kielce z Okręgu Wyborczego nr 1.
  18. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.10.2017.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w listopadzie 2017 r.

  1. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za III kwartały 2017 r.;
  2. Analiza wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2016/2017;
  3. Przyjęcie informacji Zarządu w sprawie możliwości dokonania zmiany sposobu dostarczania ciepłej wody do zasobów w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  4. Decyzja w sprawie wystąpienia do władz Miasta z wnioskiem o nadanie skwerowi u zbiegu ulic Tarnowskiej i Boh. Warszawy w Kielcach imienia Mikołaja Kopernika (realizacja wniosku z WZC zgłoszonego przez członka - założyciela Spółdzielni).
  5. Sprawy różne:
   1. rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, zgłoszonej w czasie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 7 listopada 2017 r., dotyczącej wymiany podzielników kosz-tów c. o.;
   2. rozpatrzenie ponownego pisma w sprawie parkowania samochodów w nieruchomości garażowej przy ul. Chopina w Kielcach;
   3. informacja w sprawie kompleksowej termomodernizacji bu-dynku przy ul. Nowowiejskiej 24 w Kielcach.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w październiku 2017 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 12 osób;
  2. Stwierdzenie:
   1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 21 osób;
   2. powstania członkostwa w związku z:
    • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 33 osoby;
    • nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie - 4 osoby;
  3. Przyjęcie do wiadomości nabycia:
   • mieszkania - 8 osób;
   • garażu - 1 osoba.
  4. Podtrzymanie decyzji o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i zaniechaniem regulowania opłat czynszowych - 1 osoba.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie planu pracy Zarządu KSM na IV kwartał 2017 r.
  2. Przyjęcie nw. materiałów do przedstawienia na posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej:
   • Informacja o nowelizacji przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
   • Informacja o nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 roku;
   • Wniosek w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 rok wraz z informacją o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
  5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.09.2017.
  6. Przyznanie pomieszczeń dodatkowych na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 2 pomieszczenia.
  7. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku KSM oraz przyjęcie programu inwentaryzacji.
  8. Zatwierdzenie protokołów z likwidacji środka trwałego oraz przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Administracji Osiedla IV.
  9. Decyzja dotycząca realizacji zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa pożarowego w budynku przy ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.
  10. Podjęcie decyzji o unieważnieniu zorganizowanego przez Spółdzielnię przetargu na roboty brukarskie na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i źródłowej w Kielcach, które miały być realizowane jako zadanie towarzyszące pracom wykonywanym przez Miasto w ramach budżetu obywatelskiego (w związku z niezrealizowaniem, wbrew wcześniejszym ustaleniom, przez Urząd Miasta Kielce przetargu na wykonanie fontanny wraz z instalacjami na ww. skwerze).
  11. Wyrażenie zgody na wynajęcie przez Fundację PEStka sali w OKK Słoneczko na zorganizowane w dniu 16.10.2017. spotkanie mieszkańców Okręgu Wyborczego nr 4 z Radnymi Rady Miasta Kielce.
  12. Zatwierdzenie sprawozdań z Nieobozowej Akcji Lato’2017 zorganizowanej przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM Słoneczko Polonez i Miniatura.
  13. Decyzja w sprawie ustalenia odpłatności za organizowaną przez OKK Miniatura nową formę zajęć klubowych, tj. zajęcia fotograficzne.
  14. Przyjęcie informacji w sprawie możliwości i niezbędnych warunków umożliwiających dokonanie elektronicznej archiwizacji dokumentów członkowskich w Spółdzielni.
  15. Zatwierdzenie sprawozdania z kontroli wewnętrznych w III kwartale br. wraz z wnioskami pokontrolnymi oraz przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na IV kwartał 2017.
  16. Zmiana Instrukcji w sprawie organizacji posiedzeń i trybu przygotowania materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, obsługi administracyjnej Rady, jej komisji oraz komisji przetargowych.
  17. Podjęcie decyzji o wstrzymaniu rozliczeń z tytułu udziałów członkowskich z osobami, których członkostwo w Spółdzielni ustało w wyniku utraty prawa do lokalu do momentu zarejestrowania zmian do Statutu KSM w tym zakresie, wynikających z nowelizacji ustawy o spółdzielniach
  18. mieszkaniowych, ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 roku.
  19. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.09.2017.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w październiku 2017 r.

  1. Zapoznanie członków Rady Nadzorczej z nowelizacją przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
  2. Zapoznanie członków Rady Nadzorczej z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 roku.
  3. Podjęcie decyzji o wyborze Zespołu Biegłych Rewidentów "FK-EKSPERT" sp. z o. o. jako podmiotu badającego sprawozdanie finansowe KSM za 2017 rok.
  4. Sprawy różne - rozpatrzenie spraw wniesionych przez mieszkań-ców, dotyczących:
   • parkowania samochodów w nieruchomości garażowej przy ul. Chopina w Kielcach;
   • wymiany podzielników kosztów centralnego ogrzewania i zaliczek na pokrycie kosztów c. o.;
   • rozliczenia z tytułu wymiany we własnym zakresie stolarki okiennej.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni we wrześniu 2017 r.

  Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków:
   1. w związku ze zgonem (9 osób);
   2. w związku z rezygnacją z członkostwa (4 osoby - przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze ) ;
   3. W związku z utratą członkostwa w Spółdzielni na skutek nieposiadania w dniu 9.09.2017., tj. w dniu wejścia w życie ww. ustawy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności lokalu oraz roszczenia o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (30 osób);
   4. w związku utratą członkostwa osób, które zbyły po dniu 9.09.2017. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź prawo odrębnej własności lokalu lub udział w tym prawie (4 osoby);
  2. Dokonanie wpisu do rejestru członków osób (w tym osób prawnych), które nie były członkami Spółdzielni, a którym w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, tj. w dn. 9.09.2017. przysługiwały spółdzielcze prawa do lokali oraz małżonków członków Spółdzielni i ww. osób, jeżeli spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługuje im wspólnie;
  3. Dokonanie wpisu do rejestru członków osób, których członkostwo powstało w związku z nabyciem po dniu wejścia w życie ww. ustawy, tj. po dniu 9.09.2017:
   • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (46 osób);
   • prawa odrębnej własności lokalu - osoby te złożyły oświadczenie o woli przystąpienia do Spółdzielni (1 osoba).
  4. Dokonanie wpisu do rejestru członków i ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wobec osoby, która uregulowała swoje zaległości wobec Spółdzielni.
  5. Decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru członków osób, którym przed wejściem w życie ww. ustawy przysługiwała współwłasność w spółdzielczym prawie do lokalu - po wskazaniu przez pozostałych współwłaścicieli osoby, którą należy wpisać do rejestru członkowskiego;
  6. Decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru członków osób, którym przed wejściem w życie ww. ustawy przysługiwało odrębne prawo własności do lokalu - o ile złożą oświadczenie woli o przystąpieniu do Spółdzielni;
  7. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
   1. mieszkania (17 osób);
   2. garażu (2 osoby).
  8. Decyzja o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w Kielcach z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności wyrokom Sądu orzekającym eksmisję z zajmowanych bez tytułu prawnego dwóch lokali mieszkalnych.


  Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie następujących materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej:
   • Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwsze półrocze 2017.
   • Wniosek w sprawie ustalenia wysokości zależnych od Spółdzielni stawek opłat za lokale mieszkalne i garaże obowiązujących od 1.01.2018.
   • Informacja dotycząca członkostwa w Spółdzielni osób posiadających prawa do lokali we wspólnotach mieszkaniowych, które wyodrębniły się z KSM.
  2. Decyzja w sprawie rezygnacji z prowadzenia przez Spółdzielnię z dniem 26 lutego 2018 roku kasy nr 3 w osiedlu Sady i wprowadzenia w jej miejsce obsługi kasowej przez Agencję Płatniczą MONETIA.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków mieszkańców zasobów Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.08.2017.
  6. Decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego 2017/2018 z dniem 21.09.2017.
  7. Zgoda na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 7 osób.
  8. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 2 lokale mieszkalne.
  9. Decyzja w sprawie dokonania zmiany w karcie zgłoszenia dziecka na zajęcia organizowane przez osiedlowe kluby kultury KSM (uzupełnienie karty o oświadczenie rodziców/opiekunów o posiadaniu przez uczestnika zajęć ubezpieczenia NNW).
  10. Niewyrażenie zgody na zakup nieujętego w planie gospodarczo - finansowym na 2017 rok wyposażenia do OKK Słoneczko (pulpit i dwa statywy).
  11. Decyzja w sprawie dostawy w sezonie grzewczym 2017/2018 oleju opałowego lekkiego do kotłowni lokalnych w Bielinach i Bodzentynie.
  12. Decyzja w sprawie zawarcia umowy na konserwację i utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej kotłowni gazowej przy ul. Krakowskiej 7 w Kielcach oraz kotłowni lokalnych wraz z instalacją c. o. w Bielinach i Bodzentynie.
  13. Zatwierdzenie dokonanego przez Komisję Przetargową w dniu 25.09.2017. wyboru oferty na wykonanie robót remontowych stacji usuwania odpadów w kotłowni przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.
  14. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.08.2017.  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej we wrześniu 2017 r.


  1. Zatwierdzenie planów pracy Rady Nadzorczej oraz komisji Rady Nadzorczej (Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej, Komisji Re-wizyjnej i Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi) na II półrocze 2017.
  2. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za pierwsze półrocze 2017 r.
  3. Ustalenie zależnych od Spółdzielni stawek opłat za lokale mieszkalne i garaże obowiązujących od 1.01.2018 r.
  4. Sprawy różne:
   • Informacja Zarządu dotycząca członkostwa w Spółdzielni osób, które są właścicielami lokali we wspólnotach mieszkaniowych wyodrębnionych z KSM;
   • Informacja Zarządu w sprawie likwidacji z dniem 26 lutego 2018 roku kasy nr 3 w osiedlu Sady i wprowadzenia w jej miejsce obsługi kasowej przez Agencję Płatniczą MONETIA;
   • Dokonanie zmian w składzie osobowym Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej i Komisji GZM RN;
   • Zatwierdzenie projektu odpowiedzi do mieszkańca w sprawie skierowania jego pytań zgłoszonych podczas dyżuru członków Rady Nadzorczej w dniu 5.09.2017. do rozpatrzenia przez komisje RN.


  w górę


  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w sierpniu 2017 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków:
   1. w związku ze zgonem (10 osób);
   2. w związku z rezygnacją z członkostwa (47 osób).
  2. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni - 7 osób.
  3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
   1. mieszkania (42 osoby);
   2. garażu (3 osoby).
  4. Podjęcie decyzji o skierowaniu do Rady Nadzorczej KSM wniosków o skreślenie z rejestru członków:
   • na podst. § 48 ust. 2 pkt 3 Statutu, w związku ze zbyciem lokalu - 1 osoba;
   • na podst. § 48 ust. 2 pkt 10 Statutu, w związku z wyjściem z reżimu autonomicznego zarządzania spółdzielczego nieruchomościami wspólnymi i przejściem do systemu zarządzania wspólnotowego - 13 osób.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  2. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.07.2017.
  3. Zatwierdzenie stawek za organizowane przez osiedlowe kluby kultury KSM zajęcia na rok 2017/2018.
  4. Decyzja w sprawie dokonania korekty deklaracji na podatek od nieruchomości z tytułu ustawionych na podstawie umów najmu terenu obcych nośników reklamowych.
  5. Decyzja w sprawie wyliczenia wysokości stawek opłat zależnych od Spółdzielni od dn. 1.01.2018. z tytułu eksploatacji, remontów, opłat za garaże i dźwigi osobowe.
  6. Decyzja w sprawie zlecenia specjalistycznego zadania polegającego na remoncie kotła gazowego c. o. w kotłowni przy ul. Krakowskiej 7 w Kielcach.
  7. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i daty organizacji przetargów na prace remontowe w zasobach Spółdzielni i ZEC.
  8. Decyzja w sprawie nieodpłatnego przekazania Spółdzielni stojaków na rowery z logo firmy ORANGE.
  9. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.07.2017.


  W sierpniu br. nie było posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej KSM.

  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lipcu 2017 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków:
   1. w związku ze zgonem (9 osób);
   2. w związku z rezygnacją z członkostwa (48 osób).
   3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni - 1 osoba.
  2. Przyjęcie do wiadomości nabycia:
   • mieszkania (26 osób);
   • garażu (3 osoby).
  3. Skierowanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków z powodu:
   • utraty spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na skutek jego zbycia (4 osoby),
   • utraty prawa do lokalu na skutek podziału majątku wspólnego byłych małżonków (1 osoba).
  4. Decyzja o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi orzekającemu eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Informacja o funkcjonowaniu strony internetowej www.ksm.pl.
  2. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli KSM z realizacji kontroli zgodności liczb osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych w zasobach KSM z liczbami zgłoszonymi do Spółdzielni.
  3. Przyjęcie planu sposobów realizacji wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków KSM w czerwcu 2017 roku, dotyczących bezpośrednio działalności osiedli, zakwalifikowanych do realizacji przez Administracje Osiedli.
  4. Powołanie komisji przetargowych do przeprowadzania w Spółdzielni przetargów na prace remontowe i zakup materiałów, wybór najemców lokali użytkowych i terenów oraz na spółdzielcze lokale mieszkalne z odzysku, przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności lokalu (zmiany osobowe w składach ww. komisji związane ze zrzeczeniem się mandatów członka Rady Osiedla przez osoby, które w wyniku wyborów uzyskały mandat członka Rady Nadzorczej i z ponownym ukonstytuowaniem się Rad Osiedli).
  5. Zmiana instrukcji organizacji i sposobów zabezpieczenia mienia Spółdzielni.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w II kwartale br. oraz planu kontroli wewnętrznych na III kwartał br.
  7. Decyzja w sprawie wyboru dostawców miału węglowego do kotłowni KSM w sezonie grzewczym 2017/2018.
  8. Decyzja w sprawie wyboru oferty na wydrukowanie 26 - blankietowych książeczek opłat czynszowych na lata 2018/2019.
  9. Decyzja w sprawie rozwiązania odpisów aktualizujących należności na zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni - w związku z postanowieniami komorników o bezskuteczności egzekucji.
  10. Decyzja w sprawie organizacji przetargów na roboty remontowe i instalacyjne w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni i w ZEC.
  11. Zatwierdzenie wyników przetargów na wykonanie robót remontowych i instalacyjnych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni i w ZEC.
  12. Zatwierdzenie minimalnych zaliczkowych stawek za centralne ogrzewanie w lokalach rozliczanych indywidualnie na sezon grzewczy 2017/2018.
  13. Zatwierdzenie rozliczenia kosztów c. o. za sezon grzewczy 2016/2017 w budynkach przy ul. Warszawskiej 5 i 49 w Kielcach oraz ustalenie wys. minimalnych stawek zaliczkowych na sezon grzewczy 2017/2018.
  14. Decyzja w sprawie zasad sfinansowania wymiany zadaszeń nad balkonami na wschodniej i zachodniej elewacji termomodernizowanego budynku przy ul. Włoszka 3 w Kielcach.
  15. Zgoda na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 2 osoby.
  16. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 2 lokale mieszkalne.
  17. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  18. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
  19. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.06.2017.
  20. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.06.2017.
  W lipcu br. nie było posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej KSM.

  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w czerwcu 2017 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenia z rejestru członków:
   • w związku ze zgonem (7 osób);
   • w związku z rezygnacją z członkostwa (35 osób).
  2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (5 osób).
  3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
   • mieszkania (10 osób);
   • garażu (1 osoba).
  4. Zatwierdzenie wyników ustnego przetargu nieograniczonego na lokal mieszkalny odzyskany po eksmisji.
  5. Decyzja o skierowaniu do Sądu Rejonowego wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego w związku z zaleganiem z opłatami czynszowymi.
  6. Decyzja dotycząca zaniechania wszczętego postępowania eksmisyjnego z jednego lokalu mieszkalnego w związku z uregulowaniem pełnej kwoty zadłużenia.
  7. Przyjęcie informacji o wskazaniu przez Urząd Miasta Kielce trzech lokali socjalnych dla dłużników Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w stosunku do których Sąd Rejonowy orzekł eksmisję z lokali.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Decyzja w sprawie przyjęcia nw. materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej KSM:
   • Informacja Zarządu o przebiegu sześciu części WZC w 2017 r.;
   • Plan sposobów realizacji kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, uchwalonych przez WZC w 2017 r.
   • Plan sposobów realizacji wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych przez WZC w 2017 r.
   • Korekta planu remontów zasobów mieszkaniowych w wyrazie finansowym i rzeczowym.
  2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  3. Wyrażenie zgody na sprzedaż ryb z częstotliwością jeden raz w tygodniu z mobilnego punktu ustawianego przed pawilonem handlowym przy ul. Wojewódzkiej 2 w Kielcach.
  4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
  5. Niewyrażenie zgody na wstrzymanie wszczętego przez komorników postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, zmierzającego do sprzedaży trzech lokali mieszkalnych w drodze licytacji publicznej.
  6. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.05.2017.
  7. Zatwierdzenie norm zużycia wody w nieopomiarowanych mieszkaniach w zasobach KSM.
  8. Decyzja o wyborze wykonawcy legalizacji ciepłomierzy w budynkach stanowiących zasoby własne KSM.
  9. Decyzja o wyborze oferty na wymianę taśmy tkaninowo - gumowej w przenośniku taśmowym w kotłowni przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.
  10. Zatwierdzenie wyniku przetargu na wykonanie sieci c. o. w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach.
  11. Zatwierdzenie wyników inwentaryzacji opału w ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2016/2017.
  12. Decyzja w sprawie przedłużenia terminu płatności za faktury wystawione przez Spółdzielnię dla odbiorcy zewnętrznego.
  13. Zgoda na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 6 pomieszczeń dodatkowych.
  14. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 2 lokale mieszkalne.
  15. Wyrażenie zgody na cykliczne zamieszczanie na tablicach ogłoszeniowych w Osiedlowych Klubach Kultury i Biurze Zarządu Spółdzielni plakatu informującego o miesięcznym repertuarze Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach.
  16. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.05.2017.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w czerwcu 2017 r.


  W czerwcu 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej w następujących terminach i z następującą tematyką:

  - 1.06.2017.: Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej KSM w kadencji 2014 - 2017 (ostatnie posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej kadencji 2014 - 2017);


  - 28.06.2017. (pierwsze posiedzenie plenarne nowo wybranej Rady Nadzorczej kadencji 2017 - 2020):
  1. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej KSM na kadencję 2017 - 2020.
  2. Informacja Zarządu o przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2017 r.
  3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie sposobów i terminów realizacji:
   • uchwalonych przez Walne Zgromadzenie kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na 2017 rok;
   • wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych w 2017 roku przez Walne Zgromadzenie Członków KSM.
  4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie korekty planu remontów zasobów mieszkaniowych w wyrazie finansowym i rzeczowym.
  5. Sprawy organizacyjne.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w maju 2017 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenia z rejestru członków:
   • w związku ze zgonem (10 osób);
   • w związku z rezygnacją z członkostwa (6 osób).
  2. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
   • mieszkania (39 osób);
   • garażu (2 osoby).
  3. Decyzja dotycząca zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu wykonania operatu szacunkowego wartości rynkowej lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji.
  4. Decyzja dotycząca zorganizowania ustnego przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji.
  5. Decyzja o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego w związku z zaległościami w opłatach czynszowych za ww. lokal.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Decyzja w sprawie przyjęcia nw. materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej KSM:
   • analizy wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwszy kwartał 2017 r.;
   • projektu regulaminu Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
  4. Decyzja w sprawie umieszczenia w rejestrze dłużników BIG Info Monitor S. A. użytkowników lokali mieszkalnych, którzy posiadają zaległości czynszowe - 6 osób.
  5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.04.2017.
  6. Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe i instalacyjne realizowane w zasobach KSM i ZEC.
  7. Zgoda na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 4 osoby.
  8. Zakończenie sezonu grzewczego 2016/2017.
  9. Decyzja w sprawie remontu dwóch wag samochodowych w kotłowniach przy ul. Szczecińskiej 25 i Żniwnej 5 w Kielcach.
  10. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na przebudowę sieci ciepłowniczej KSM.
  11. Decyzja w sprawie wymiany aluminiowych drzwi wejściowych do klatki schodowej budynku przy ul. Zagórskiej 36 w Kielcach.
  12. Decyzja w sprawie wymiany przyłącza kanalizacji do V klatki schodowej budynku przy ul. Dalekiej 19 w związku z awariami powodującymi zalewanie piwnic.
  13. Decyzja w sprawie odsetek za nieterminową zapłatę za faktury wystawione przez Spółdzielnię.
  14. Informacja o sytuacji finansowej Spółdzielni i ZEC wg stanu na 31.03.2017. i 30.04.2017.
  15. Decyzja w sprawie wypożyczenia sceny plenerowej na osiedlowy festyn rodzinny, organizowany w os. Sandomierskie w dn. 3.06.2017.
  16. Decyzja w sprawie zatwierdzenia planów pracy i stawek za zajęcia organizowane przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM w ramach Nieobozowej Akcji Lato’2017.
  17. Przyjęcie informacji o wynikach wiosennego przeglądu warunków i stanowisk pracy w KSM.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w maju 2017 r.

  1. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za I kwartał 2017 r.
  2. Zmiana regulaminu Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  3. Sprawy różne:
   • rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, zgłoszonej podczas dyżuru członka Rady Nadzorczej w dn. 9.05.2017., dotyczącej wymiany podzielników kosztów centralnego ogrzewania;
   • skierowanie sprzeciwu mieszkańców budynku położonego przy ul. Boh. Warszawy 7 w Kielcach, dotyczącego wprowadzenia zakazu zatrzymywania się i postoju na drodze dojazdowej do nieruchomości garażowej przy ul. Boh. Warszawy w Kielcach, do rozpatrzenia przez Radę Osiedla Zagórska - Południe, przy udziale Administracji.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w kwietniu 2017 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenia z rejestru członków:
   • w związku ze zgonem (7 osób);
   • w związku z rezygnacją z członkostwa (10 osób).
  2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu - 6 osób.
  3. Przyjęcie do wiadomości faktu dokonania wzajemnej zamiany mieszkań (1 zamiana).
  4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
   1. mieszkania (21 osób);
   2. garażu (2 osoby).


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na II kwartał 2017 roku.
  2. Przyjęcie projektu zmian do Statutu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  3. Przyjęcie nw. materiałów do przedstawienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej KSM:
   • projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2017 roku, w tym projekt zmiany Statutu KSM;
   • projekt zmiany regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w KSM.
  4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
  5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego (w tym decyzja o wpisaniu osób zalegających z opłatami czynszowymi do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej).
  6. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.03.2017.
  7. Decyzja w sprawie naliczenia odsetek za nieterminową wpłatę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
  8. Powołanie komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji opału w kotłowniach ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2016/2017.
  9. Decyzja o likwidacji przedmiotów nietrwałych i materiałów niskocennych będących na wyposażeniu Administracji Osiedla Zagórska - Północ i Osiedlowego Klubu Kultury MiNiATURA.
  10. Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe i instalacyjne w zasobach mieszkaniowych i ZEC.
  11. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dat organizacji przetargów na roboty remontowe i instalacyjne w zasobach mieszkaniowych i ZEC.
  12. Dokonanie zmian w składzie osobowym:
   • Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
   • Zespołu ds. opracowania ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Spółdzielni;
   • Zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwietniu 2017 r.

  1. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.:
   1. wystąpienie biegłego rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
   2. podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w tej sprawie.
  2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni 19 osób, które utraciły prawo do lokalu mieszkalnego i nie posiadają w zasobach Spółdzielni żadnego lokalu.
  3. Zatwierdzenie materiałów oraz omówienie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków KSM:
   1. przyjęcie projektów uchwał WZ, w tym projektu zmian Statutu KSM;
   2. wprowadzenie do porządku obrad WZ wyboru delegata oraz zastępcy delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie;
   3. obsługa poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przez członków Rady Nadzorczej.
  4. Dokonanie zmiany regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w KSM, który będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2017 r.
  5. Sprawy różne:
   • rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, zgłoszonej podczas dyżuru członka Rady Nadzorczej w dn. 4.04.2017., dotyczącej problemów z działaniem wentylacji w mieszkaniu.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w marcu 2017 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenia z rejestru członków:
   • w związku ze zgonem (13 osób);
   • w związku z rezygnacją z członkostwa (15 osób).
  2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem lokalu (3 osoby).
  3. Przyjęcie do wiadomości nabycia:
   1. mieszkania (47 osób);
   2. garażu (1 osoba).
  4. Zatwierdzenie wyników ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
   • Ocena realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2016 r.
   • Projekt planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2017 r.
   • Plan organizacji i przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2017 roku.
   • Projekty uchwał w sprawie zmiany od dn. 1.01.2017.:
    1. metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Bieliny;
    2. wysokości opłat za wodę i ścieki w nieruchomości mieszkaniowej zarządzanej przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową na terenie Gminy Bieliny.
   • Informacja w sprawie przeprowadzonego przez Komisję Przetargową przetargu nieograniczonego na wymianę elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania i obsługę serwisową systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w KSM.
  2. Sprawozdanie osiedlowych klubów kultury z Akcji ZIMA’2017.
  3. Przyjęcie opinii Biegłego Rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.
  4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 r.
  5. Zatwierdzenie informacji o sposobie realizacji wniosków skierowanych do bieżącej działalności Administracji Osiedli, zgłoszonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków w 2016 roku.
  6. Informacja w sprawie wyników skierowanej do mieszkańców budynku przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kielcach ankiety dotyczącej warunków przejęcia do obowiązków Spółdzielni konserwacji domofonów (wniosek z WZC w 2016 roku).
  7. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
  8. Zawarcie z 12 osobami umów na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
  9. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  10. Informacje o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na:
   • 31.01.2017.
   • 28.02.2017.
  11. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 1 lokal mieszkalny.
  12. Decyzja dotycząca remontów głównych dźwigów osobowych w KSM w 2017 roku.
  13. Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe i instalacyjne oraz wymianę elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania i obsługę serwisową systemu indywidualnego rozliczania kosztów c. o. w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych KSM.
  14. Decyzja dotycząca organizacji przetargów na roboty remontowe i instalacyjne w KSM.
  15. Decyzja dotycząca zakupu wielofunkcyjnego urządzenia drukującego do Osiedlowego Klubu Kultury Miniatura.
  16. Decyzja dotycząca cen za usługi konserwacji i obsługi systemu monitorowania wizyjnego (nadzór wideo) terenów wokół budynków użytkowych znajdujących się w zasobach KSM od dn.1.04.2017.
  17. Decyzja dotycząca zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w 2017 roku sprawy przedterminowego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Orkana w Kielcach - działka nr 946/13 o pow. 203 m2 w obrębie 006.
  18. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 28.02.2017.
  19. Decyzja w sprawie zmiany Uchwały nr 420/2013 Zarządu z dn. 3.07.2013. wprowadzającej instrukcję organizacji posiedzeń i trybu przygotowywania materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, obsługi administracyjnej Rady, jej komisji oraz komisji przetargowych.
  20. Zatwierdzenia wyników kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2017 roku.
  21. Plan kontroli wewnętrznych na drugi kwartał 2017.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w marcu 2017 r.

  1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku.
  2. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2016 rok.
  3. Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego KSM na 2017 r.
  4. Przyjęcie planu organizacji i przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2017 r. oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany od dn. 1 stycznia 2017 r.:
   • metody ustalania opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami;
   • wysokości opłat za wodę i ścieki
   w nieruchomości mieszkaniowej zarządzanej przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową na terenie Gminy Bieliny.
  6. Przyjęcie informacji w sprawie wyników przeprowadzonego przez Komisje Przetargową przetargu nieograniczonego na wymianę podzielników kosztów c. o. w zasobach KSM.
  7. Sprawy organizacyjne:
   • odwołanie, w związku z wyrażoną wolą przejścia na emeryturę pracowniczą, Pana Macieja Solarza ze stanowiska Prezesa Zarządu KSM z dniem 31 marca 2017 r.;
   • powołanie Pana Piotra Wójcika na stanowisko Prezesa Zarządu KSM z dniem 3 kwietnia 2017 r. oraz nawiązanie z ww. stosunku pracy - na skutek przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą szczegółowego postępowania kwalifikacyjnego, które zakończyło się dokonaniem przez Radę wyboru (w tajnym głosowaniu, na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 lutego 2017 roku) Pana Piotra Wójcika na ww. stanowisko.
  8. Sprawy różne:
   • rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, dotyczącej parkowania samochodów w nieruchomości garażowej przy ul. Chopina w Kielcach.
   • rozpatrzenie pisma skierowanego przez firmę METRONA POLSKA w sprawie przetargu na wymianę elektronicznych podzielników kosztów c. o.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lutym 2017 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenia z rejestru członków:
   • w związku ze zgonem (16 osób);
   • w związku z rezygnacją z członkostwa (13 osób).
  2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem lokalu (6 osoba).
  3. Przyjęcie do wiadomości wzajemnej zamiany mieszkań (1 zamiana).
  4. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (30 osób).
  5. Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (2 osoby).
  6. Decyzja dotycząca zlecenia operatu szacunkowego jednego mieszkania odzyskanego po eksmisji.
  7. Decyzja w sprawie organizacji przetargu nieograniczonego na jeden lokal mieszkalny odzyskany po eksmisji.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.12.2016.
  2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  4. Zatwierdzenie warunków przetargu nieograniczonego na wymianę elektronicznych podzielników kosztów c. o. i obsługę serwisową systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych Spółdzielni.
  5. Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na roboty remontowe i prace projektowe w Spółdzielni.
  6. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
   1. regulaminu Rady Osiedla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
   2. projektu uchwały w sprawie zmiany od dnia 1.02.2017 r. ceny 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków w nieruchomościach zarządzanych przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową na terenie miasta Kielce.
  7. Informacja o sytuacji finansowej ZEC i KSM wg stanu na 31.12.2016.
  8. Decyzja dotycząca wydatków na działalność kulturalno-wychowawczą w OKK Polonez, przyjętych do projektu planu gospodarczo-finansowego KSM na 2017 rok.
  9. Zgoda na wynajęcie części powierzchni wspólnej (1 osoba) praz przyznanie pomieszczeń dodatkowych (5 osób) na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
  10. Zatwierdzenie sprawozdań z Nieobozowej Akcji Zima 2017., prowadzonej w Osiedlowych Klubach Kultury KSM Słoneczko, Miniatura i Polonez.
  11. Zatwierdzenie planów pracy Osiedlowych Klubów Kultury KSM Słoneczko, Miniatura i Polonez na 2017 rok.
  12. Decyzja w sprawie koszenia trawników, cięcia żywopłotów oraz zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w czterech Osiedlach Spółdzielni w 2017 roku.
  13. Zatwierdzenie zaliczek na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla użytkowników garaży.
  14. Zatwierdzenie protokołów z likwidacji przedmiotów nietrwałych, będących na wyposażeniu Administracji Osiedla Sandomierskie oraz Zakładu Energetyki Cieplnej os. IV.
  15. Decyzja w sprawie zwiększenia dostaw miału węglowego do kotłowni KSM
  16. Decyzja w sprawie usuwania substancji smołowych - 3 mieszkania.
  17. Decyzja w sprawie rozpoczęcia w br. kompleksowego zabezpieczenia budynku Biura KSM przed zagrożeniem pożarem.
  18. Decyzja w sprawie kosztów konserwacji instalacji c. o. w lokalach użytkowych w zasobach Spółdzielni w 2017 roku.
  19. Decyzja w sprawie zmiany operatora łączności komórkowej w Spółdzielni.
  20. Decyzja w sprawie wynajęcia małej Sali w OKK KSM Słoneczko na zebrania Stowarzyszenia Forum Obywatelskiego.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w lutym 2017 r.

  1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
  2. Zmiana regulaminu Rady Osiedla Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany od dn. 1 lutego 2017 r. ceny 1 m3 dostarconej wody i odprowadzonych ścieków w nieruchomościach zarządzanych przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową na terenie miasta Kielce.
  4. Wybór Prezesa Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej - w wyniku przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza KSM dokonała wyboru na ww. stanowisko Pana Piotra Wójcika.
  5. Sprawy różne:
   • podjęcie decyzji o zgłoszeniu przez Rady Osiedli KSM po dwóch kandydatów na delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP;
   • rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, zgłoszonej w czasie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 7 lutego 2017 r., dotyczącej wymiany podzielników kosztów c. o.
   • rozpatrzenie prośby byłego Najemcy lokalu użytkowego w zasobach Spółdzielni w sprawie rozliczenia kosztów poniesionych nakładów na modernizację lokalu.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w styczniu 2017 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenia z rejestru członków:
   • w związku ze zgonem (22 osoby);
   • w związku z rezygnacją z członkostwa (6 osób).
  2. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni (7 osób).
  3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (22 osoby).
  4. Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej KSM wniosków o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni osób, które utraciły prawo do lokalu mieszkalnego na skutek jego zbycia lub w drodze licytacji publicznej i nie posiadają prawa do żadnego innego lokalu w zasobach Spółdzielni - 12 osób.
  5. Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej KSM wniosków o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni osób, które nie posiadają praw do lokali mieszkalnych, ekspektatywy odrębnej własności lokalu oraz prawa do innego lokalu w zasobach KSM - 5 osób.
  6. Zatwierdzenie wyników ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 29 grudnia 2016 roku, mającego na celu sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego z odzysku.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2017 r.
  2. Przyjęcie nw. materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej KSM:
   1. informacji Zarządu dotyczących:
    1. realizacji głównych kierunków działalności gospodarczej i społeczno - kulturalnej Spółdzielni na 2016 r. oraz ogólnospółdzielczych wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2016 r.;
    2. niezbędnych warunków mających na celu umożliwienie przesunięcia zgromadzonych na funduszu zasobowym Spółdzielni wolnych środków finansowych na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych;
   2. wniosku Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2017 r.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  5. Przyjęcie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM.
  6. Decyzja o zapłacie podatku od nieruchomości za garaże w Bielinach.
  7. Informacja o stronie internetowej www.ksm.pl
  8. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 3 osoby.
  9. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli w zakresie zgodności liczb osób faktycznie zamieszkujących w mieszkaniach KSM z liczbami osób zgłoszonych do Spółdzielni (informacja za drugie półrocze 2016 r.).
  10. Określenie zakresu zadań oraz harmonogramu wdrożenia zmian wynikających z uchwalonej przez Radę Nadzorczą KSM zmiany regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
  11. Zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonych w IV kwartale 2016 roku kontroli wewnętrznych.
  12. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na I kwartał 2017 roku.
  13. Zatwierdzenie założeń programowych oraz stawek odpłatności za udział w organizowanych przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM Słoneczko, Miniatura i Polonez zajęciach w ramach Nieobozowej Akcji Zima 2017.
  14. Decyzja dotycząca propozycji kosztów działalności społeczno - kulturalnej, przyjętych do projektu planu gospodarczo - finansowego KSM na 2017 r.
  15. Decyzja dotycząca wynajęcia sali w Osiedlowym Klubie Kultury KSM Słoneczko na spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Sportu, Turystyki i Rehabilitacji Osób Zwłaszcza Niepełnosprawnych.
  16. Decyzja dotycząca zlecenia zadań projektowych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Leszczyńskiej w Kielcach.
  17. Decyzja dotycząca zlecenia wykonania dwóch specjalistycznych opracowań obejmujących zagadnienia związane z emisją gazów i pyłów w kotłowniach KSM.
  18. Decyzja w sprawie dostaw miału węglowego do kotłowni KSM.
  19. Decyzja dotycząca skierowania do mieszkańców budynku przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kielcach pisemnej informacji o niezbędnych do spełnienia warunkach oraz prognozowanych kosztach ewentualnego przejęcia przez Spółdzielnię obowiązku konserwacji istniejącej instalacji domofonowej w ww. budynku (wniosek zgłoszony podczas II części Walnego Zgromadzenia Członków w 2016 r.).
  20. Przyjęcie projektu planu wydatków w zakresie zakupu, utrzymania i modernizacji systemów komputerowych w KSM w 2017 roku.
  21. Decyzja dotycząca dokonywania w Spółdzielni w 2017 roku zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych oraz środków czystości.
  22. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz terminu przetargów na prace projektowe i remontowe zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
  23. Decyzja w sprawie realizacji zaleceń po przeglądzie podłączeń elektrycznych i oświetleniowych w Biurze Zarządu Spółdzielni pod katem zapewnienia bezpieczeństwa p. poż.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w styczniu 2017 r.

  1. Przyjęcie sprawozdań z działalności w 2016 roku komisji proble-mowych Rady Nadzorczej KSM, tj:
   • Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN;
   • Komisji Rewizyjnej RN;
   • Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej RN.
  2. Uchwalenie planów pracy na I półrocze 2017 roku:
   1. Rady Nadzorczej KSM;
   2. Komisji Rewizyjnej RN;
   3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN;
   4. Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej RN.
  3. Przyjęcie informacji Zarządu o sposobie realizacji:
   • głównych kierunków działalności gospodarczej i społeczno - kulturalnej KSM na 2016 rok,
   • wniosków ogólnospółdzielczych zgłoszonych podczas po-szczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w maju 2016 roku.
  4. Przyjęcie informacji Zarządu o niezbędnych do spełnienia warun-kach (zmiany w Statucie KSM), które umożliwiłyby podjęcie przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwały o przesunię-ciu wolnych środków finansowych z funduszu zasobowego Spół-dzielni na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.
  5. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2017 rok.
  6. Sprawy różne:
   • przyjęcie informacji o harmonogramie pracy komisji ds. po-stępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu KSM, która została powołana na mocy Uchwały Rady Nadzorczej KSM z dn. 28.12.2016 r.;
   • rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, zgłoszonej w czasie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 3 stycznia 2017 r., dotyczącej sprzedaży lokali w budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach, zasad prowadzenia działalności inwestycyjnej w Spółdzielni, wymiany podzielników kosztów c. o. oraz spełniania przez podzielniki wymaganych norm.


  w górę
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.