Aktualności
ksm wzorowa firmaTematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu

Lata poprzednie:
----> ROK 2015
----> ROK 2014
----> ROK 2013
----> ROK 2012

ROK 2016


I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII

Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w grudniu 2016 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku:
  • ze zgonem (9 osób);
  • z rezygnacją z członkostwa (13 osób).
 2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (2 osoby).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania - 16 osób.
 4. Decyzja dotycząca zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu wykonania operatu szacunkowego wartości rynkowej lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji.
 5. Decyzja dotycząca zorganizowania ustnego przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji.
 6. Decyzja dotycząca wszczęcia egzekucji z nieruchomości, mającej na celu sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego, w związku z zaległościami czynszowymi i notorycznym uchylaniem się od regulowania bieżących opłat czynszowych.
 7. Decyzja dotycząca kontynuowania wdrożonej procedury egzekucji z nieruchomości, mającej na celu sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego, w związku z niewywiązywaniem się ze złożonego zobowiązania do spłaty zadłużenia i notorycznym uchylaniem się od regulowania bieżących opłat czynszowych


2. Pozostałe sprawy:
 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 3. Decyzja w sprawie umieszczenia 3 osób w Krajowym Rejestrze Dłużników BIG Info Monitor
 4. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.11.2016.
 5. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.11.2016.
 6. Decyzja dotycząca rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni wg stanu na 30.11.2016.
 7. Decyzja dotycząca wyników zorganizowanego w dn. 21.12.2016. przetargu na prace remontowe w Zakładzie Energetyki Cieplnej.
 8. Decyzja dotycząca ubezpieczenia majątku Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 9. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. projektu regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
  2. zasad organizacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 10. Decyzja w sprawie wynajmu sali w Osiedlowym Klubie Kultury POLONEZ firmie organizującej zajęcia związane z nauką tańca towarzyskiego (tanga).
 11. Decyzja w sprawie zmiany składu zespołów spisowych dokonujących inwentaryzacji majątku Spółdzielni.
 12. Ustalenie stawki robocizny kosztorysowej za drobne roboty remontowe i awaryjne.
 13. Decyzja w sprawie rozliczenia kosztów inwestycji zaniechanych w Spółdzielni.
 14. Ustalenie dni wolnych od pracy w KSM w 2017 r.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w grudniu 2016 r.

 • Omówienie wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2013 - 2015;
 • Dokonanie zmiany regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania;
 • Ustalenie wymagań postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania z Maciejem Solarzem, Prezesem Zarządu KSM umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dn. 31 marca 2017 roku (w związku z wolą przejścia przez ww. na emeryturę pracowniczą).
 • Sprawy różne: rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, zgło-szonej w czasie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 6 grudnia 2016 r., dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach oraz możliwości zamieszczania na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeniowych tytułów uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą KSM.


 • w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w listopadzie 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków w związku:
   1. ze zgonem (16 osób);
   2. z rezygnacją z członkostwa (18 osób).
  2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
  3. Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu - 1 osoba.
  4. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania - 40 osób.
  5. Decyzja w sprawie wznowienia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, zmierzającego do sprzedaży mieszkania w związku z zaległościami czynszowymi i notorycznym uchylaniem się od regulowania bieżących opłat mieszkaniowych - 1 osoba.
  6. Decyzja w sprawie wstrzymania na okres 6 miesięcy postępowania wewnątrzspółdzielczego zmierzającego do wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni w związku z posiadanymi zaległościami czynszowymi - 1 osoba.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
   1. oceny realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za trzy kwartały 2016 r.;
   2. analizy wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2015/2016.;
   3. stanowiska Zarządu w sprawie możliwości realizacji wniosków wynikających ze społecznej kontroli placów zabaw, boisk sportowych i siłowni zewnętrznych w osiedlach KSM.
  2. Zapoznanie się z wynikami lustracji pełnej za lata 2013 - 2015 przeprowadzonej w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach od 21.09.2016. do 25.11.2016. przez Lustratorów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie oraz przyjęcie ustaleń z protokołu lustracyjnego.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
  5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.10.2016.
  6. Decyzja dotycząca organizacji przetargów ograniczonych na roboty remontowe w Zakładzie Energetyki Cieplnej KSM.
  7. Decyzja dotycząca ubezpieczenia majątku Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  8. Decyzja dotycząca taryf energii elektrycznej na 2017 r. dla kotłowni KSM oraz pozostałych odbiorców.
  9. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
  10. Zatwierdzenie wyników kontroli wewnętrznej w zakresie bieżącego prowadzenia książek obiektów pod kątem kompletności i prawidłowości zapisów protokołów z okresowych (rocznych i pięcioletnich) kontroli obiektów budowalnych.
  11. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na IV kwartał 2016 r.
  12. Zmiana Zarządzenia nr 3/99 Prezesa Zarząd KSM z dn. 11.03.1999 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji wyposażenia i środków trwałych stanowiących składniki majątkowe Spółdzielni oraz zasad działania komisji.
  13. Zatwierdzenie protokołów z przeprowadzonych likwidacji przedmiotów nietrwałych w Osiedlowym Klubie Kultury KSM Słoneczko oraz środków trwałych w Biurze Zarządu Spółdzielni.
  14. Decyzja w sprawie zakupu krzeseł do Osiedlowego Klubu Kultury KSM Polonez.
  15. Przyjęcie informacji o wynikach jesiennego przeglądu warunków pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach KSM w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  16. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.10.2016.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w listopadzie 2016 r.

  1. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za III kwartały 2016 r.;
  2. Analiza wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2015/2016;
  3. Przyjęcie informacji Zarządu w sprawie możliwości realizacji wniosków wynikających ze społecznej kontroli placów zabaw, boisk sportowych i siłowni zewnętrznych w osiedlach KSM.
  4. Sprawy różne: rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, zgło-szonej w czasie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 8 listopada 2016 r., dotyczącej kosztów wymiany wyparkowych podzielników c. o. na podzielniki elektroniczne.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w październiku 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków:
   1. w związku ze zgonem (11 osób);
   2. w związku z rezygnacją z członkostwa (19 osób).
  2. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
   • mieszkania (41 osób);
   • garażu (4 osoby).
  3. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego, w związku z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i zaniechaniem regulowania opłat czynszowych - 1 osoba.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie planu pracy Zarządu KSM na IV kwartał 2016 r.
  2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
  4. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.09.2016.
  5. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
  6. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku KSM oraz przyjęcie programu inwentaryzacji.
  7. Decyzja o podjęciu działań egzekucyjnych zmierzających do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji publicznej - 1 lokal mieszkalny.
  8. Decyzja dotycząca wyboru wykonawcy pełnego zakresu monitoringu zewnętrznego pawilonu usługowo - handlowego przy ul. Jarzębinowej 3 w Kielcach.
  9. Decyzja dotycząca zawarcia umowy na konserwację i utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej kotłowni gazowej przy ul. Krakowskiej 7 w Kielcach oraz dwóch kotłowni lokalnych w Bielinach i Bodzentynie.
  10. Decyzja dotycząca wymiany oświetlenia ekspozycyjno - imprezowego w Osiedlowym Klubie Kultury Słoneczko na energooszczędne lampy LED.
  11. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.09.2016.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w październiku 2016 r.

  1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie:


  2. 1) wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni 10 osób, które utraciły prawo do lokalu mieszkalnego i nie posiadają w zaso-bach Spółdzielni żadnego lokalu;

   2) przywrócenia członkostwa w Spółdzielni osobie, w stosunku do której wygasły przyczyny wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.

  3. Przyjęcie informacji Zarządu dotyczącej sposobów i metod windykacji zaległości czynszowych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  4. Przyjęcie informacji Zarządu o zasadach udzielania pożyczek na fundusz remontowy z funduszu zasobowego Spółdzielni.
  5. Informacja dotycząca wyników przeprowadzonych przez Komisję Samorządowo - Mieszkaniową w miesiącach sierpniu i wrześniu 2016 roku przeglądów placów zabaw, boisk sportowych i siłowni zewnętrznych w osiedlach KSM.
  6. Sprawy różne: rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, zgłoszonej w czasie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 4 października 2016 r., dotyczącej kosztów wymiany wyparkowych podzielników c. o. na podzielniki elektroniczne.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni we wrześniu 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków:
   1. w związku ze zgonem (12 osób);
   2. w związku z rezygnacją z członkostwa (12 osób).
  2. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
   • mieszkania (36 osób);
   • garażu (1 osoba).
  3. Utrzymanie w mocy decyzji o skierowaniu do Rady Nadzorczej KSM wniosku o wykreślenie z rejestru członków 2 osób w związku z utratą prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni (w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r., dotyczący niezgodności z Konstytucją przepisów art. 3 ust. 1 i 3 usm z dnia 15 grudnia 2000 r. w zakresie, w jakim dopuszcza członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej osobom, którym nie przysługuje prawo do lokalu w zasobach spółdzielni).
  4. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej KSM wniosku o wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni w związku z utratą odrębnego prawa własności do lokalu mieszkalnego w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości - 1 osoba.
  5. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego, w związku z utrzymującym się zadłużeniem oraz notorycznym niewywiązywaniem się ze zobowiązania do spłaty zaległości czynszowych - 1 lokal mieszkalny.
  6. Utrzymanie w mocy decyzji w sprawie skierowania do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego, w związku z zaległościami czynszowymi oraz notorycznym uchylaniem się od regulowania bieżących opłat mieszkaniowych - 1 lokal mieszkalny.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie następujących materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej:
   • Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwsze półrocze 2016.
   • Wniosek w sprawie ustalenia wysokości zależnych od Spółdzielni stawek opłat za lokale mieszkalne i garaże obowiązujących od 1.01.2017.
   • Informacja dotycząca spłaty pożyczek wewnętrznych udzielonych z funduszu remontowego w latach 2013 - 2016 na realizację zadań remontowych w poszczególnych nieruchomościach KSM.
   • Wniosek w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe KSM za 2016 rok.
  2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków mieszkańców zasobów Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  4. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.08.2016.
  5. Decyzja w sprawie przeznaczenia nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów nabycia prawa własności do gruntu w nieruchomości garażowej przy ul. Szymanowskiego 3A w Kielcach na poczet opłat za wyrys i wypis z mapy ewidencyjnej gruntów, niezbędne przy zawieraniu aktów notarialnych przeniesienia własności garaży.
  6. Zmiana Uchwały nr 420/2013 zarządu KSM z dnia 3 lipca 2013 r. (z późn. zm.), wprowadzającej instrukcję organizacji posiedzeń i trybu przygotowania materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, obsługi administracyjnej Rady, jej komisji oraz komisji przetargowych).
  7. Zatwierdzenie Sprawozdania z Nieobozowej Akcji Lato w trzech Osiedlowych Klubach Kultury KSM.
  8. Decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego 2016/2017 z dniem 27.10.2016.
  9. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.08.2016.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej we wrześniu 2016 r.

  1. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za pierwsze półrocze 2016 r.
  2. Ustalenie zależnych od Spółdzielni stawek opłat za lokale miesz-kalne i garaże obowiązujących od 1.01.2017 r.
  3. Informacja dotycząca spłaty pożyczek wewnętrznych udzielonych z funduszu remontowego w latach 2013 - 2016 na realizację zadań remontowych w poszczególnych nieruchomościach KSM.
  4. Podjęcie decyzji o wyborze podmiotu badającego sprawozdanie finansowe KSM za 2016 r.
  5. Sprawy różne:
   • rozpatrzenie skierowanych do Rady Nadzorczej spraw:
    1. interwencji członka Spółdzielni, zgłoszonej w czasie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 6 września 2016 r., dotyczącej wymiany wyparkowych podzielników kosztów c. o. na podzielniki elektroniczne;
    2. pisma członka Spółdzielni, dotyczącego ewentualnego wpływu podzielników elektronicznych na zdrowie ludzi oraz umorzenia zaległości czynszowych z tytułu rozliczenia kosztów c. o. wraz z odsetkami;
   • zapoznanie z informacją Zarządu o wygranym przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową przetargu organizowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w sierpniu 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków:
   1. w związku ze zgonem (14 osób);
   2. w związku z rezygnacją z członkostwa (17 osób).
  2. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
   1. mieszkania (38 osób);
   2. garażu (5 osób).
  3. Podjęcie decyzji o skierowaniu do Rady Nadzorczej KSM wniosku o przywrócenie praw członkowskich w związku z wygaśnięciem przyczyn wykreślenia z rejestru członków - 1 osoba.
  4. Podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia do Sądu Rejonowego w Kielcach z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi orzekającemu eksmisję z jednego lokalu mieszkalnego.
  5. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania do Sądu Rejonowego w Kielcach wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego, w związku z zaległościami czynszowymi oraz notorycznym uchylaniem się od regulowania bieżących opłat mieszkaniowych - 1 osoba.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków mieszkańców zasobów Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.07.2016.
  4. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji szkodliwej z dwóch lokali mieszkalnych w Osiedlu Sady.
  5. Decyzja o zleceniu wykonania dwóch specjalistycznych zadań z dziedziny sterowania ciśnieniem i pracą pomp w kotłowni WLM-I przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach oraz w grupowym węźle cieplnym przy ul. Romualda 3 w Kielcach.
  6. Zatwierdzenie stawek za organizowane przez osiedlowe kluby kultury KSM zajęcia na rok 2016/2017.
  7. Decyzja dotycząca rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2015/2016 dla dwóch budynków w Osiedlu Sady.
  8. Decyzja w sprawie rozliczenia kosztów nabycia prawa własności gruntu w nieruchomości garażowej przy ul. Szymanowskiego 3A w Kielcach.
  9. Decyzja w sprawie zapłaty odsetek od podatku od nieruchomości, naliczonego za ustawione na podstawie umów najmu terenu obce nośniki reklamowe.
  10. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.07.2016.


  W sierpniu br. nie było posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej KSM.

  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lipcu 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków:
   1. w związku ze zgonem (8 osób);
   2. w związku z rezygnacją z członkostwa (19 osób).
  2. Przyjęcie do wiadomości nabycia:
   • mieszkania (37 osób);
   • garażu (2 osoby).
  3. Skierowanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków z powodu:
   • utraty spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na skutek jego zbycia (3 osoby),
   • utraty odrębnego prawa własności do lokalu na skutek jego zbycia (5 osób),
   • utraty prawa do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym (1 osoba)
  4. Niewyrażenie zgody na umorzenie postępowania zmierzającego do eksmisji z 1 lokalu mieszkalnego (w związku z niepodjęciem spłaty zadłużenia pomimo wielokrotnych deklaracji jego spłaty).
  5. Decyzja o ponownym wszczęciu postępowania zmierzającego do eksmisji z 1 lokalu mieszkalnego (w związku z notorycznym uchylaniem się od regulowania bieżących opłat czynszowych oraz niewywiązywaniem się ze zobowiązań do spłaty zadłużenia w ratach).


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Informacja o funkcjonowaniu strony internetowej www.ksm.pl.
  2. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli KSM z realizacji kontroli zgodności liczb osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych w zasobach KSM z liczbami zgłoszonymi do Spółdzielni.
  3. Zmiana regulaminu kontroli wewnętrznej i organizacji działalności kontrolnej w KSM.
  4. Zatwierdzenie sprawozdania z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w II kwartale br. oraz planu kontroli wewnętrznych na III kwartał br.
  5. Decyzja w sprawie wydatkowania przyznanej Osiedlowemu Klubowi Kultury Miniatura pieniężnej nagrody I stopnia Prezydenta Miasta Kielce na zakup mikrofonów nagłownych LD Systems.
  6. Decyzja w sprawie wyboru dostawców miału węglowego do kotłowni KSM w sezonie grzewczym 2016/2017.
  7. Decyzja w sprawie organizacji przetargów na roboty remontowe i instalacyjne w KSM.
  8. Zatwierdzenie wyników przetargów na wykonanie robót remontowych i instalacyjnych w KSM.
  9. Decyzja w sprawie sprzedaży materiałów będących na wyposażeniu konserwatorów Administracji Osiedla Sady, które zostały przejęte po likwidacji magazynu centralnego i ze względu na ich specyfikę i przeznaczenie trudno byłoby wykorzystać je przy realizacji robót konserwacyjnych w osiedlu.
  10. Decyzja w sprawie składu osobowego zespołu ds. rozliczeń kosztów c. o.
  11. Zatwierdzenie minimalnych zaliczkowych stawek za centralne ogrzewanie w lokalach rozliczanych indywidualnie na sezon grzewczy 2016/2017.
  12. Zgoda na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 2 osoby.
  13. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 1 lokal mieszkalny.
  14. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  15. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
  16. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.06.2016.
  17. Decyzja w sprawie umieszczenia osób, które posiadają zaległości czynszowe w opłatach za użytkowane lokale mieszkalne w Krajowym Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor.
  18. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.06.2016.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w lipcu 2016 r.

  1. Zatwierdzenie planów pracy Rady Nadzorczej oraz komisji problemowych Rady Nadzorczej: Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji GZM na II półrocze 2016 r.
  2. Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bodzentynie od dnia 1 lipca 2016 r.
  3. Informacja dotycząca projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  4. Sprawy różne: rozpatrzenie skierowanych do Rady Nadzorczej pism członków KSM w sprawach:
   • wymiany wyparkowych podzielników kosztów c. o. na podzielniki elektroniczne;
   • demontażu podzielników kosztów c. o. i osprzętu elektrycznego w mieszkaniu.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w czerwcu 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków:
   1. w związku ze zgonem (14 osób);
   2. w związku z rezygnacją z członkostwa (17 osób).
  2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
  3. Przyjęcie do wiadomości faktu dokonania wzajemnej zamiany mieszkań (1 zamiana);
  4. Przyjęcie do wiadomości nabycia:
   • mieszkania (32 osoby);
   • garażu (1 osoba).
  5. Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania przetargowego na jeden lokal mieszkalny z powodu braku ofert.
  6. Decyzja o organizacji kolejnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż jednego lokalu mieszkalnego.
  7. Zatwierdzenie wyników ustnego przetargu nieograniczonego na lokal mieszkalny odzyskany po eksmisji.
  8. Decyzja o skierowaniu do sądu wniosku o eksmisję z dwóch lokali mieszkalnych (w związku z zaleganiem z opłatami czynszowymi).
  9. Decyzja dotycząca wstrzymania postępowania eksmisyjnego z jednego lokalu mieszkalnego w związku z uregulowaniem zadłużenia.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie następujących materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej:
   • Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwszy kwartał 2016 r.
   • Informacja Zarządu o przebiegu sześciu części WZC w 2016 r.
   • Plan sposobów realizacji kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, uchwalonych przez WZC w 2016 r.
   • Plan sposobów realizacji wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych przez WZC w 2016 r.
   • Zmiana regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz montażu wodomierzy w lokalach KSM
   • Korekta planu remontów zasobów mieszkaniowych w wyrazie finansowym i rzeczowym.
   • Informacja o nowelizacji przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
  2. Przyjęcie planu sposobów realizacji wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków KSM w maju 2016 roku, zakwalifikowanych jako wnioski do realizacji przez Administracje Osiedli.
  3. Przyjęcie planu pracy Zarządu na III kwartał 2016 r.
  4. Dokonanie zmiany w przepisach wewnętrznych dotyczących ochrony danych osobowych w Spółdzielni.
  5. Podjęcie decyzji w sprawie konserwacji i udostępnienia rzeźby drewnianej Stanisława Kulona "Kobieta z pól", znajdującej się na Skwerze 50 - lecia KSM.
  6. Decyzja w sprawie modernizacji komputerowego programu finansowo - księgowego w związku z wprowadzeniem obowiązku przekazywania tzw. pakietu kontrolnego do organów podatkowych.
  7. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  8. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
  9. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.05.2016.
  10. Zatwierdzenie norm zużycia wody w nieopomiarowanych mieszkaniach w zasobach KSM.
  11. Przyjęcie planów pracy osiedlowych klubów kultury KSM na Akcję LATO oraz stawek za udział w zajęciach.
  12. Decyzja o wyborze wykonawcy legalizacji ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych KSM.
  13. Zatwierdzenie wyników przetargów na wykonanie robót remontowych i instalacyjnych w KSM.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w czerwcu 2016 r.

  1. Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwszy kwartał 2016 r.
  2. Informacja Zarządu o przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2016 r.
  3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie sposobów i terminów realizacji:
   • uchwalonych przez Walne Zgromadzenie kierunków działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni na 2016 rok;
   • wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych w 2016 roku przez Walne Zgromadzenie Członków KSM.
  4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie zmiany regulaminu kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz montażu wodomierzy w lokalach KSM.
  5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie korekty planu remontów zasobów mieszkaniowych w wyrazie finansowym i rzeczowym.
  6. Informacja dotycząca nowelizacji przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
  7. Sprawy różne: rozpatrzenie skierowanych do Rady Nadzorczej pism członków KSM w sprawach:
   • wymiany podzielników kosztów c. o.;
   • przyznanej Spółdzielni nagrody "Gazele Biznesu";
   • budowy altany śmietnikowej na nieruchomości należącej do Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. śląskiej 26 i 28 w Kielcach.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w maju 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenia z rejestru członków:
   • w związku ze zgonem (7 osób);
   • w związku z rezygnacją z członkostwa (11 osób).
  2. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
   • garażu (3 osoby),
   • mieszkania (22 osoby).
  3. Decyzja dotycząca kontynuowania czynności eksmisyjnych w stosunku do osób zalegających z opłatami z lokalu mieszkalnego.
  4. Zatwierdzenie wyników ustnego przetargu nieograniczonego na lokal mieszkalny odzyskany po eksmisji.
  5. Decyzja dotycząca zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu wykonania operatu szacunkowego wartości rynkowej lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji.
  6. Decyzja dotycząca zorganizowania ustnego przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
  3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.04.2016.
  4. Zatwierdzenie wyników przetargów na prace projektowe i remontowe realizowane w zasobach KSM.
  5. Zgoda na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
  6. Zakończenie sezonu grzewczego 2015/2016.
  7. Zatwierdzenie wyników inwentaryzacji opału w ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2015/2016.
  8. Przyjęcie informacji o wynikach wiosennego przeglądu warunków i stanowisk pracy w KSM.
  9. Decyzja w sprawie remontu tensometrycznej wagi taśmowej, przeznaczonej do ważenia miału węglowego dostarczanego do kotłów w kotłowni przy ul. Szczecińskiej w Kielcach.
  10. Decyzja dotycząca wykonania oczyszczenia z osadów technologicznych wymienników typu JAD, zainstalowanych w węźle cieplnym przy ul. Romualda 3 w Kielcach..
  11. Decyzja dotycząca wykonania projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Tarnowskiej i Zagórskiej w Kielcach.


  W maju br. nie było posiedzenia Rady Nadzorczej.

  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w kwietniu 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenia z rejestru członków:
   • w związku ze zgonem (10 osób);
   • w związku z rezygnacją z członkostwa (11 osób).
  2. Przyjęcie w poczet z członków w związku z nabyciem prawa do lokalu - 3 osoby.
  3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia mieszkania (30 osób).
  4. Decyzja dotycząca zlecenia rzeczoznawcy majątkowemu wykonania operatu szacunkowego wartości rynkowej lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji.
  5. Decyzja dotycząca zorganizowania ustnego przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, w tym projektu zmiany Statutu KSM (materiał na posiedzenie Rady Nadzorczej).
  2. Zgoda na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 4 osoby.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
  4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego ( w tym decyzja o wpisaniu osób zalegających z opłatami czynszowymi do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej).
  5. Decyzja o wdrożeniu egzekucji z nieruchomości (postępowania zmierzającego do sprzedaży mieszkań w drodze licytacji) w stosunku do 2 lokali mieszkalnych.
  6. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.03.2016.
  7. Decyzja dotycząca rozłożenia na raty należności użytkownika garażu z tytułu nabycia prawa do gruntu w nieruchomości garażowej przy ul. Szymanowskiego 3 A.
  8. Zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznych w Spółdzielni na II kwartał 2016.
  9. Decyzja dotycząca rozliczania kosztów energii elektrycznej w czterech nieruchomościach wyposażonych w dźwigi osobowe.
  10. Powołanie komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji opału w kotłowniach ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2015/2016.
  11. Decyzja o likwidacji przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Administracji Osiedla Zagórska - Południe.
  12. Decyzja dotycząca robót remontowych dźwigów osobowych w KSM.
  13. Decyzja dotycząca zlecenia zadań projektowych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zbożowej i ul. Górnej w Kielcach oraz 3 węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Leszczyńskiej 3 i 4 oraz Domaszowskiej 97A w Kielcach.
  14. Zatwierdzenie wyników przetargów na wykonanie sieci c. o. oraz roboty remontowe w KSM.
  15. Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz dat zorganizowania przetargów na roboty remontowe i instalacyjne w KSM.
  16. Decyzja dotycząca wypożyczenia sceny plenerowej na organizowany w dniu 04.06.2016. festyn rodzinny dla mieszkańców KSM.
  17. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.03.2016.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwietniu 2016 r.

  1. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.:
   • wystąpienie biegłego rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
   • podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w tej sprawie.
  2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015 roku.
  3. Zatwierdzenie materiałów oraz omówienie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków KSM:
   • przyjęcie projektów uchwał WZ, w tym projektu zmian Statutu KSM;
   • obsługa poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przez członków Rady Nadzorczej.
  4. Sprawy różne - skierowanie zgłoszonej przez członka Spółdzielni w czasie dyżuru członków Rady Nadzorczej w dniu 05.04.2016. interwencji w sprawie wymiany podzielników kosztów ogrzewania do rozpatrzenia przez Komisję GZM RN.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w marcu 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenia z rejestru członków:
   • w związku ze zgonem (14 osób);
   • w związku z rezygnacją z członkostwa (15 osób).
  2. Przyjęcie w poczet z członków w związku z nabyciem prawa do lokalu - 2 osoby.
  3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (39 osób).
  4. Decyzja dotycząca skierowania do sądu wniosku o eksmisję z mieszkania w związku z zaległościami czynszowymi.
  5. Decyzja dotycząca realizacji wyroku sądu o eksmisji z lokalu (uzyskanie klauzuli wykonalności).


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
   • Ocena realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2015 r.
   • Projekt planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni na 2016 r.
   • Plan organizacji i przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków KSM.
  2. Sprawozdania osiedlowych klubów kultury KSM z działalności w 2015 r.
  3. Sprawozdanie osiedlowych klubów kultury z Akcji ZIMA.
  4. Przyjęcie opinii Biegłego Rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.
  5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 r.
  6. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
  7. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  8. Informacje o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na:
   • 31.01.2016.
   • 29.02.2016.
  9. Zawarcie z 8 osobami umów na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
  10. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 1 lokal mieszkalny.
  11. Decyzja dotycząca cen za remonty i konserwacje dźwigów osobowych w KSM.
  12. Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe oraz wymianę wodomierzy w KSM.
  13. Decyzja o wdrożeniu egzekucji z nieruchomości (postępowania zmierzającego do sprzedaży mieszkania w drodze licytacji) w stosunku do 1 lokalu mieszkalnego.
  14. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 29.02.2016.
  15. Decyzje dotyczące organizacji zajęć oraz udostępniania sali w Osiedlowym Klubie Kultury Miniatura.
  16. Decyzja dotycząca zasad rozliczania przyznanego KSM odszkodowania za udział w części prawa własności nieruchomości Spółdzielni.
  17. Decyzja dotycząca montażu systemu monitorowania wizyjnego terenu wokół budynku użytkowego w Osiedlu Zagórska-Południe.
  18. Decyzja dotycząca organizacji przetargów na roboty remontowe w KSM.
  19. Przyjęcie planu pracy Zarządu na drugi kwartał 2016 r.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w marcu 2016 r.

  1. Ocena realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2015 r.
  2. Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego KSM na 2016 r.
  3. Przyjęcie planu organizacji Walnego Zgromadzenia i jego części w 2016 r. oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Sprawy różne - rozpatrzenie skierowanego do Rady Nadzorczej pisma w sprawie wymiany podzielników kosztów ogrzewania.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lutym 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenia z rejestru członków:
   • w związku ze zgonem (2 osoby);
   • w związku z rezygnacją z członkostwa (10 osób).
  2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem lokalu (1 osoba).
  3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (22 osoby).
  4. Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (2 osoby).
  5. Decyzja dotycząca realizacji wyroku o eksmisji z lokalu mieszkalnego.
  6. Utrzymanie w mocy decyzji Zarządu o skierowaniu do sądu wniosku o eksmisję z lokalu mieszkalnego.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.12.2015.
  2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  4. Zatwierdzenie warunków przetargów na roboty remontowe i prace projektowe w KSM.
  5. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
   • informacji Zarządu o realizacji kierunków działania Spółdzielni na 2015 r. oraz ogólnospółdzielczych wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2015 r.
   • wniosków w następujących sprawach:
    • zawarcia ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie umowy na przeprowadzenie pełnej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2013-2015;
    • struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2016 r.
  6. Przyjęcie projektu planu wydatków w zakresie zakupu, utrzymania i modernizacji systemów komputerowych w KSM na 2016 r.
  7. Zatwierdzenie planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych na okres 1.03.2016. - 31.12.2016.
  8. Informacja o sytuacji finansowej ZEC i KSM wg stanu na 31.12.2015.
  9. Przyjęcie projektu planu kosztów zarządu na 2016 r.
  10. Decyzja dotycząca wydatków na działalność kulturalno-wychowawczą przyjętych do projektu planu gospodarczo-finansowego KSM na 2016 r.
  11. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 2 osoby.
  12. Decyzja dotycząca rozliczenia kosztów nabycia prawa własności gruntu w nieruchomości garażowej przy ul. Sandomierskiej 154A w Kielcach.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w lutym 2016 r.

  1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz jej komisji z działalności w 2015 r.
  2. Informacja Zarządu o realizacji kierunków działania Spółdzielni na 2015 r. oraz ogólnospółdzielczych wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2015 r.
  3. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
   1. zawarcia ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie umowy na przeprowadzenie pełnej lustracji działalności Spółdzielni za lata 2013-2015;
   2. zmiany uchwał w sprawie stawek opłat oraz odpisu na fundusz remontowy na 2016 r. dotyczących lokali mieszkalnych, garaży oraz lokali użytkowych, do których członkowie Spółdzielni i osoby niebędące członkami Spółdzielni posiadają spółdzielcze własnościowe prawa lub prawa odrębnej własności, znajdujących się w zasobach KSM;
   3. struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2016 r.
  4. Uchwalenie planów pracy na pierwsze półrocze 2016 r.
   1. Rady Nadzorczej;
   2. Komisji Rewizyjnej;
   3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
   4. Komisji Samorządowo-Mieszkaniowej;
  5. Informacja Zarządu o wynikach monitorowania w 2015 r. przez Spółdzielnię zgodności liczby osób zgłoszonych do zamieszkania w lokalach mieszkalnych z liczbą osób faktycznie zamieszkujących.
  6. Sprawy różne - rozpatrzenie wniosków członków Spółdzielni w następujących sprawach:
   1. nieprawidłowości w funkcjonowaniu ciągów w przewodach kominowych w mieszkaniu;
   2. wymiany wyparkowych podzielników kosztów ogrzewania na elektroniczne.


  w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w styczniu 2016 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków w związku;
   • ze zgonem (7 osób);
   • z rezygnacją z członkostwa (13 osób).
  2. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (27 osób).
  3. Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (2 osoby).
  4. Decyzja o skierowaniu do sądu wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego (zadłużenia czynszowe).
  5. Zmiana, w trybie sprostowania, Uchwały nr 515 Zarządu z dn. 7.07.2004. w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności garaży położonych w nieruchomości nr 7A przy ul. Sandomierskiej 154 w Kielcach, zmienionej Uchwałą nr 549 Zarządu z dn. 11.07.2007.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2016 r.
  2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  4. Przyjęcie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM.
  5. Decyzja o zapłacie podatku od nieruchomości za garaże w Bielinach.
  6. Informacja o stronie internetowej www.ksm.pl
  7. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 5 osób.
  8. Decyzja związana z usuwaniem emisji substancji szkodliwej dla zdrowia - 1 mieszkanie.
  9. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli w zakresie zgodności liczb osób faktycznie zamieszkujących w mieszkaniach KSM z liczbami osób zgłoszonych do Spółdzielni (informacja za drugie półrocze 2015 r.).
  10. Zatwierdzenie zaliczek na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla użytkowników garaży w 2016 r.
  11. Decyzja dotycząca stawek opłat oraz stawek odpisu na fundusz remontowy na 2016 r. dotyczących lokali mieszkalnych, garaży oraz lokali użytkowych, do których członkowie Spółdzielni i osoby niebędące członkami Spółdzielni posiadają spółdzielcze własnościowe prawa lub prawa odrębnej własności, znajdujących się w zasobach KSM.
  12. Decyzja dotycząca zlecenia zadań projektowych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zagórskiej oraz węzła cieplnego w budynku przy ul. Zbożowej 21 w Kielcach.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w styczniu 2016 r.

  W styczniu nie było posiedzenia Rady Nadzorczej.

  w górę
  Wyszukaj na stronie

  iCzynsze
  Użytkownik:
  Hasło:
  Stan na dzień 31.10.2019
  Giełda Mieszkaniowa
  Poradnik mieszkańca
  Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

  Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

  Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

  Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

  Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

  PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

  Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
  Najczęściej odwiedzane
  Kontakt ze spółdzielnią

  Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

  Przetargi

  Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

   
  ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
  Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.