Aktualności
ksm wzorowa firmaTematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu

Lata poprzednie:
----> ROK 2014
----> ROK 2013
----> ROK 2012

ROK 2015


I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII

Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w grudniu 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku:
  • ze zgonem (19 osób);
  • z rezygnacją z członkostwa (15 osób).
 2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu - 1 osoba.
 4. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania - 24 osoby.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.11.2015.
 4. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.11.2015.
 5. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
 6. Decyzja w sprawie przedłużenia umów na zakup: materiałów ogólnobudowlanych, materiałów elektrycznych, materiałów hydraulicznych oraz środków czystości dla jednostek organizacyjnych Spółdzielni.
 7. Decyzja dotycząca rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni wg stanu na 30.11.2015.
 8. Decyzja dotycząca wyników przetargów na prace remontowe w zasobach KSM.
 9. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. projektu uchwały w sprawie wysokości miesięcznych stawek opłat niezależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od 1 stycznia 2016 r.;
  2. zasad organizacji zmiany Statutu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 10. Ustalenie stawki odpłatności za grę w tenisa stołowego w Osiedlowym Klubie Kultury Miniatura.
 11. Zatwierdzenie założeń programowych oraz stawek odpłatności za udział w organizowanych przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM zajęciach w ramach Akcji ZIMA.
 12. Decyzja dotycząca instrukcji postępowania w przypadku powstania wypadku przy pracy oraz instrukcji obsługi i BHP urządzeń odpylania w kotłowni ZEC.
 13. Decyzja dotycząca likwidacji przedmiotów niskocennych będących na wyposażeniu ZEC.
 14. Przyjęcie sprawozdania z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w KSM w 2015 r.
 15. Ustalenie dni wolnych od pracy w KSM w 2016 r.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w grudniu 2015 r.

 1. Ustalenie wysokości miesięcznych stawek opłat niezależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od 1 stycznia 2016 r.
 2. Omówienie zasad organizacji zmiany Statutu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w listopadzie 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku:
  • ze zgonem (13 osób);
  • z rezygnacją z członkostwa (8 osób).
 2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (7 osób).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu - 1 osoba.
 4. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania - 26 osób.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. oceny realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za III kwartały 2015 r.;
  2. analizy wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2014/2015.;
  3. informacji o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa Spółdzielczego;
  4. informacji o wygranym przez KSM przetargu organizowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
 4. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.10.2015.
 5. Decyzja dotycząca remontu oświetlenia zewnętrznego w Osiedlu Zagórska-Południe.
 6. Decyzja dotycząca organizacji przetargów ograniczonych na roboty remontowe w zasobach KSM.
 7. Decyzja dotycząca ubezpieczenia majątku Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 8. Decyzja dotycząca taryf energii elektrycznej na 2016 r. dla kotłowni KSM oraz pozostałych odbiorców.
 9. Informacja o gospodarce lokalami użytkowymi i terenami w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2010-2014.
 10. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 2 osoby.
 11. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.10.2015.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w listopadzie 2015 r.

 1. Ocena realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za III kwartały 2015 r.
 2. Analiza wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2014/2015.
 3. Informacje Zarządu:
  1. o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Prawa Spółdzielczego;
  2. o wygranym przez KSM przetargu organizowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w kategorii przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
 4. Sprawy różne: rozpatrzenie wniosków członków KSM w następujących sprawach:
  1. refundacji kosztów wymienionej we własnym zakresie, po raz drugi, stolarki okiennej.
  2. rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za dwa ostatnie sezony grzewcze.
  3. wymiany w KSM przez METRONA POLSKA podzielników kosztów ogrzewania.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w październiku 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków:
  • w związku ze zgonem (12 osób);
  • w związku z rezygnacją z członkostwa (16 osób).
 2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (25 osób).
 4. Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na dwa lokale mieszkalne.
 5. Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu - 2 osoby.
 6. Decyzja o organizacji przetargu nieograniczonego na sprzedaż mieszkania po eksmisji.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych w KSM na IV kwartał 2015 r.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
 4. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.09.2015.
 5. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 2 osoby.
 6. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. a. informacji o realizacji perspektywicznego planu remontów w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2013 - 2015.;
  2. b. projektu regulaminu porządku domowego dla użytkowników lokali mieszkalnych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  3. c. projektu zmiany regulaminu przetargu na lokale spółdzielcze z odzysku przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności lokalu;
  4. d. projektu perspektywicznego planu remontów w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2016 - 2018.;
  5. e. wniosku w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe KSM za 2015 r.
 7. Wyniki przeprowadzonych w administracjach osiedli kontroli w zakresie realizacji perspektywicznego planu remontów w KSM za trzy kwartały 2015 r.
 8. Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku KSM oraz przyjęcie programu inwentaryzacji.
 9. Decyzja o podjęciu działań egzekucyjnych zmierzających do sprzedaży lokalu w drodze licytacji publicznej - 2 lokale mieszkalne.
 10. Decyzja o likwidacji środka trwałego oraz przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Osiedlowego Klubu Kultury Słoneczko.
 11. Decyzja dotycząca przekazywania informacji o kosztach eksploatacji w KSM.
 12. Decyzja dotycząca zasad ewidencji adresów do korespondencji oraz wykorzystania danych teleadresowych przez upoważnionych pracowników w programach komputerowych Spółdzielni.
 13. Decyzja dotycząca ujęcia w planie gospodarczo-finansowym na 2016 r. wydatków na zakupy sprzętu do OKK Słoneczko.
 14. Decyzja w sprawie odpłatności za udział w warsztatach tkackich w OKK Słoneczko.
 15. Decyzja w sprawie likwidacji zużytego sprzętu komputerowego.
 16. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.09.2015.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w październiku 2015 r.

 1. Sprawy członkowsko-mieszkaniowe:
  1. wykreślenie z rejestru członków 8 osób, które utraciły prawo do lokalu i nie złożyły rezygnacji z członkostwa;
  2. przywrócenie członkostwa 2 osobom, które uregulowały zadłużenia czynszowe.
 2. Informacja Zarządu o realizacji perspektywicznego planu remontów w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2013 - 2015.
 3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawach:
  1. zmiany regulaminu porządku domowego dla użytkowników lokali mieszkalnych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  2. zmiany regulaminu przetargu na lokale spółdzielcze z odzysku przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności lokalu;
  3. perspektywicznego planu remontów w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na lata 2016 - 2018.;
  4. wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe KSM za 2015 r.
 4. Sprawy różne: rozpatrzenie skierowanych do Rady Nadzorczej pięciu pism w następujących sprawach:
  1. podzielników kosztów ogrzewania oraz sprzedaży lokalu użytkowego i lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach;
  2. zwrotu środków finansowych za ponownie wymienioną stolarkę okienna w mieszkaniu;
  3. rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania;
  4. remontu elewacji budynku;
  5. podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących działalności Spółdzielni.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni we wrześniu 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków:
  • w związku ze zgonem (12 osób);
  • w związku z rezygnacją z członkostwa (26 osób).
 2. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (45 osób).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (2 osoby).
 4. Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosku o przywrócenie praw członkowskich w związku z uregulowaniem zaległości czynszowych - 2 osoby.
 5. Decyzje dotyczące organizacji przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych - 2 lokale.
 6. Decyzja dotycząca wyceny przekazanego do dyspozycji KSM lokalu mieszkalnego (po eksmisji).


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. analizy wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwsze półrocze 2015 r.;
  2. projektu uchwały w sprawie wysokości miesięcznych stawek opłat zależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od 1 stycznia 2016 r.;
  3. projektu uchwały w sprawie przystąpienia Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 - 2020.;
  4. informacji dotyczącej opłacalności inwestowania przez KSM w zakresie dostaw ciepła i ciepłej wody na rzecz odbiorców zewnętrznych.
 2. Przyjęcie sprawozdań z organizowanych w osiedlowych klubach kultury KSM Akcji LATO 2015.
 3. Przyjęcie planu pracy Zarządu na IV kwartał 2015 r.
 4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 6. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.08.2015.
 7. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 6 osób.
 8. Zatwierdzenie stawki za udział w organizowanych w OKK Miniatura zajęciach artystycznych.
 9. Decyzja dotycząca zlecenia opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji parku osiedlowego w Osiedlu Zagórska-Południe.
 10. Informacja o sytuacji finansowej ZEC i KSM wg stanu na 31.08.2015.
 11. Wybór oferty na konserwację oraz utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej kotłowni gazowej przy ul. Krakowskiej w Kielcach oraz kotłowni lokalnych w Bielinach i Bodzentynie.
 12. Wybór dostawcy oleju opałowego do kotłowni w Bielinach i Bodzentynie.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej we wrześniu 2015 r.

 1. Przyjęcie planów pracy na II półrocze 2015 roku:
  1. Rady Nadzorczej;
  2. Komisji Rewizyjnej;
  3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
  4. Komisji Samorządowo-Mieszkaniowej.
 2. Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwsze półrocze 2015 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. wysokości miesięcznych stawek opłat zależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od 1 stycznia 2016 r.
  2. przystąpienia Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 - 2020.
 4. Informacja Zarządu dotycząca opłacalności inwestowania przez KSM w zakresie dostaw ciepła i ciepłej wody na rzecz odbiorców zewnętrznych.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w sierpniu 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków:
  • w związku ze zgonem (8 osób);
  • w związku z rezygnacją z członkostwa (16 osób).
 2. Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (5 osób).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (43 osoby).
 4. Decyzja w sprawie wyników przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego.
 5. Podjęcie decyzji o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu - 9 osób.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków mieszkańców zasobów Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.07.2015.
 4. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji szkodliwej z lokalu mieszkalnego w Osiedlu Zagórska-Północ.
 5. Decyzja o zleceniu wykonania projektów budowlano-wykonawczych ocieplenia ścian zewnętrznych trzech budynków mieszkalnych.
 6. Przyjęcie materiału na posiedzenie Rady Nadzorczej, tj. wniosku dotyczącego przystąpienia Spółdzielni do zadań rewitalizacji przestrzeni publicznej w ramach lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce.
 7. Decyzja dotycząca wyników przetargu na roboty remontowe.
 8. Zatwierdzenie stawek za organizowane przez osiedlowe kluby kultury KSM zajęcia na rok 2015/2016.
 9. Decyzja dotycząca rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2014/2015 dla dwóch budynków w Osiedlu Sady.
 10. Zgoda na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
 11. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.07.2015.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w sierpniu 2015 r.

Omówienie zagadnień związanych z przystąpieniem Spółdzielni do zadań rewitalizacji przestrzeni publicznej w ramach lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce.

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lipcu 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków:
  • w związku ze zgonem (12 osób);
  • w związku z rezygnacją z członkostwa (10 osób).
 2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (4 osoby).
 3. Przyjęcie do wiadomości mieszkania (28 osób).
 4. Podjęcie decyzji w sprawie przetargów na zbycie lokali mieszkalnych (po eksmisjach).


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na III kwartał 2015 r.
 2. Informacja o funkcjonowaniu strony internetowej www.ksm.pl
 3. Decyzja w sprawie wyboru dostawców miału węglowego do kotłowni KSM w sezonie grzewczym 2015/2016.
 4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych.
 5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków mieszkańców zasobów Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 6. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.06.2015.
 7. Zmiana zaliczkowych stawek za centralne ogrzewanie w lokalach rozliczanych indywidualnie na sezon grzewczy 2015/2016.
 8. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli KSM z realizacji kontroli zgodności liczb osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych w zasobach KSM z liczbami zgłoszonymi do Spółdzielni.
 9. Zgoda na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 4 osoby.
 10. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 2 lokale mieszkalne.
 11. Informacje o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.05.2015. oraz na 30.06.2015.
 12. Wybór wykonawców prac projektowych sieci ciepłowniczej przy ul. Zbożowej oraz przyłącza sieci ciepłowniczej przy ul. Leszczyńskiej.
 13. Przyjęcie wyników kontroli wewnętrznych:
  • w sprawie organizacyjnego przygotowania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków KSM;
  • stanu gotówki w kasach KSM.
 14. Decyzja w sprawie organizacji przetargów na roboty remontowe.
 15. Decyzja o wyborze wykonawcy prac remontowych w Osiedlowym Klubie Kultury Miniatura.
 16. Zmiana zasad rejestracji i obiegu umów zawieranych przez KSM.
 17. Zmiana regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych KSM.


W lipcu br. nie było posiedzenia Rady Nadzorczej

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w czerwcu 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków:
  • w związku ze zgonem (9 osób);
  • w związku z rezygnacją z członkostwa (19 osób).
 2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (2 osoby).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia:
  • mieszkania (19 osób);
  • garażu (1 osoba).
 4. Decyzja o zleceniu wykonania operatów szacunkowych trzech lokali mieszkalnych przekazanych do dyspozycji KSM (po eksmisjach).
 5. Decyzja o skierowaniu do sądu wniosku o eksmisję z lokalu mieszkalnego (w związku z zaleganiem z opłatami czynszowymi).
 6. Decyzja o organizacji przetargów nieograniczonych na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.05.2015.
 4. Zatwierdzenie norm zużycia wody w nieopomiarowanych mieszkaniach w zasobach KSM.
 5. Przyjęcie planów pracy osiedlowych klubów kultury KSM na Akcję LATO oraz stawek za udział w zajęciach.
 6. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • analizy wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwszy kwartał 2015 r.;
  • informacji Zarządu o przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2015 r.;
  • projektów planów realizacji:
   • uchwalonych przez Walne Zgromadzenie kierunków działania Spółdzielni na 2015 r.;
   • wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych w 2015 r. przez Walne Zgromadzenie Członków KSM;
   • wniosków Walnego Zgromadzenia skierowanych do realizacji przez administracje osiedli;
  • informacji o montażu w 2016 r. wodomierzy z odczytem radiowym w wytypowanych budynkach osiedli KSM;
  • wniosku z V części Walnego Zgromadzenia (Bodzentyn) w sprawie pożyczki na docieplenie ściany budynku;
  • wniosku w sprawie korekty planu remontów:
   • zasobów mieszkaniowych w wyrazie finansowym i rzeczowym;
   • w Zakładzie Energetyki Cieplnej w wyrazie rzeczowym.
 7. Decyzja o wyborze wykonawcy projektu remontu komina stalowego w kotłowni przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.
 8. Zatwierdzenie warunków przetargów na roboty remontowe realizowane w zasobach KSM.
 9. Wybór wykonawców przeglądów instalacji elektrycznych w osiedlach KSM.
 10. Zatwierdzenie wyników przetargu na najem lokalu użytkowego w Osiedlu Sady.
 11. Podjęcie decyzji w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w KSM.
 12. Wybór wykonawcy drugiego etapu realizacji systemu monitorowania wizyjnego terenów zewnętrznych przy pawilonie w Osiedlu Sady.
 13. Zatwierdzenie wyników przetargów na wykonanie robót remontowych w KSM.
 14. Zgoda na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 3 osoby.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w czerwcu 2015 r.

 1. Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwszy kwartał 2015 r.
 2. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie korekty planu remontów:
  • zasobów mieszkaniowych w wyrazie finansowym i rzeczowym;
  • w Zakładzie Energetyki Cieplnej w wyrazie rzeczowym.
 3. Informacja Zarządu o przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2015 r.
 4. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie sposobów i terminów realizacji:
  • uchwalonych przez Walne Zgromadzenie kierunków działania Spółdzielni na 2015 r.
  • wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych w 2015 r. przez Walne Zgromadzenie Członków KSM;
  • wniosków Walnego Zgromadzenia skierowanych do realizacji przez administracje osiedli.
 5. Informacja Zarządu o montażu w 2016 r. wodomierzy z odczytem radiowym w wytypowanych budynkach osiedli KSM.
 6. Rozpatrzenie wniosku z V części Walnego Zgromadzenia (Bodzentyn) w sprawie pożyczki na docieplenie ściany budynku.
 7. Sprawy różne: przyjęcie do wiadomości pisma członka Spółdzielni w sprawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków KSM.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w maju 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków:
  • w związku ze zgonem (4 osób);
  • w związku z rezygnacją z członkostwa (9 osób).
 2. Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (2 osoby).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia:
  • garażu (2 osoby),
  • mieszkania (16 osób).
 4. Decyzja dotycząca kontynuowania czynności eksmisyjnych w stosunku do osób zalegających z opłatami z lokalu mieszkalnego.
 5. Decyzja dotycząca wszczęcia postępowania zmierzającego do eksmisji z lokalu mieszkalnego w związku z zaległościami czynszowymi.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.04.2015.
 4. Decyzja o organizacji przetargów na prace projektowe i remontowe w KSM.
 5. Zatwierdzenie wyników przetargów na prace projektowe i remontowe realizowane w zasobach KSM.
 6. Zgoda na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 2 osoby.
 7. Zatwierdzenie wyników inwentaryzacji opału w ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2014/2015.
 8. Przyjęcie informacji o wynikach wiosennego przeglądu warunków i stanowisk pracy w KSM.
 9. Decyzja w sprawie remontu dwóch wag samochodowych w kotłowniach KSM przy ul. Szczecińskiej 25 i ul. Żniwnej 5.
 10. Decyzja dotycząca legalizacji ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych KSM.
 11. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.04.2015.
 12. Podjęcie decyzji w sprawie rejestracji i obiegu umów zawieranych przez Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową.


W maju br. nie było posiedzenia Rady Nadzorczej

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w kwietniu 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków:
  • w związku ze zgonem (11 osób);
  • w związku z rezygnacją z członkostwa (14 osób).
 2. Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (36 osób).
 4. Skierowanie do sądu wniosku o eksmisję z lokalu mieszkalnego - 2 lokale mieszkalne.
 5. Decyzje dotyczące wdrożonych postępowań o eksmisję z lokali mieszkalnych - 4 lokale mieszkalne.
 6. Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku z zadłużeniami czynszowymi.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na II kwartał 2015 r.
 2. Zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznych w KSM na II kwartał 2015 r.
 3. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2014 r.
  • projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Powołanie komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji opału w kotłowniach ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2014/2015.
 5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 6. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.03.2015.
 7. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże (w tym decyzja o wpisaniu osoby zalegającej z opłatami czynszowymi do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej).
 8. Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz dat zorganizowania przetargów na prace remontowe i projektowe realizowane w zasobach KSM.
 9. Zatwierdzenie wyników przeprowadzonych w pierwszym kwartale 2015 roku kontroli wewnętrznych w Spółdzielni.
 10. Zgoda na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 3 osoby.
 11. Decyzja o zleceniu ekspertyzy stanu technicznego stalowego komina w kotłowni KSM przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.
 12. Decyzja dotycząca wymiany podłoży skażonych substancjami szkodliwymi dla zdrowia w Osiedlu Zagórska-Południe - 1 lokal mieszkalny.
 13. Decyzja dotycząca robót remontowych dźwigów osobowych w KSM.
 14. Decyzja w sprawie zmiany stawek eksploatacyjnych za lokale użytkowe własnościowe oraz z prawem odrębnej własności.
 15. Decyzja dotycząca zakupu odsłuchów scenicznych do Osiedlowego Klubu Kultury Miniatura.
 16. Decyzja dotycząca druku książeczek czynszowych KSM na lata 2016. i 2017.
 17. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.03.2015.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwietniu 2015 r.

 1. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
  • wystąpienie biegłego rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
  • podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w tej sprawie.
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2014 roku.
 3. Zatwierdzenie materiałów oraz omówienie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków KSM:
  • przyjęcie projektów uchwał WZ;
  • obsługa poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przez członków Rady Nadzorczej.
 4. Sprawy różne - rozpatrzenie pisma członka KSM w sprawie omówienia jego interwencji dotyczącej rozliczenia kosztów dostawy ciepła.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w marcu 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków:
  • w związku ze zgonem (7 osób);
  • w związku z rezygnacją z członkostwa (5 osób).
 2. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (19 osób), garażu (1 osoba).
 3. Decyzja o wyznaczeniu okresu na uregulowanie zaległości czynszowych za zajmowany na warunkach najmu lokal mieszkalny.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • analizy realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2014 rok;
  • projektu planu gospodarczo-finansowego KSM na 2015 r. wraz z planem remontów oraz kosztami działalności społeczno-kulturalnej;
  • planu organizacji Walnego Zgromadzenia i jego części w 2015 r. oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  • Przyjęcie opinii Biegłego Rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 4. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 28.02.2015.
 5. Zawarcie z 1 osobą umowy na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 6. Decyzja dotycząca cen za remonty i konserwacje dźwigów osobowych w KSM.
 7. Decyzja dotycząca zlecenia prac projektowych w zakresie budowy drogi pożarowej oraz przebudowy wiatrołapów w budynkach w Osiedlu Zagórska-Północ.
 8. Zatwierdzenie wyników przetargów na prace projektowe i roboty remontowe w KSM.
 9. Decyzja o wdrożeniu egzekucji z nieruchomości (postępowania zmierzającego do sprzedaży mieszkań w drodze licytacji) w stosunku do 2 lokali mieszkalnych.
 10. Decyzja dotycząca remontu podłoży skażonych substancjami szkodliwymi - 1 mieszkanie.
 11. Przyjęcie sprawozdań Osiedlowych Klubów Kultury z organizowanych w czasie ferii zimowych Akcji ZIMA.
 12. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 28.02.2015.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w marcu 2015 r.

 1. Ocena realizacji planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni za 2014 r.
 2. Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego KSM na 2015 r. wraz z planem remontów oraz kosztami działalności społeczno-kulturalnej.
 3. Przyjęcie planu organizacji Walnego Zgromadzenia i jego części w 2015 r. oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Sprawy różne - rozpatrzenie skierowanych do Rady Nadzorczej pism:
  • w sprawie sfinansowania kosztów wymiany podzielników kosztów ogrzewania na elektroniczne;
  • w sprawie garaży znajdujących się naprzeciw budynku przy ul. Boh. Warszawy 7 oraz parkowania samochodów przed garażami;
  • w sprawie zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej we własnym zakresie.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lutym 2015 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków:
  • w związku ze zgonem (5 osób);
  • w związku z rezygnacją z członkostwa (11 osób).
 2. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (17 osób).


2. Pozostałe sprawy:
 1. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.12.2014.
 2. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.01.2015.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 5. Zatwierdzenie warunków przetargów na roboty remontowe i prace projektowe w KSM.
 6. Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe w KSM.
 7. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • informacji Zarządu o sposobie realizacji uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków KSM kierunków działania Spółdzielni na 2014 r.;
  • informacji o funkcjonowaniu w 2014 r. strony internetowej Spółdzielni;
  • informacji o wynikach monitorowania w 2014 r. przez Spółdzielnię zgodności liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych KSM z liczbą osób faktycznie zamieszkujących;
  • informacji o głównych i bieżących remontach dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach Spółdzielni.
 8. Przyjęcie projektu planu wydatków informatycznych w KSM na 2015 r.
 9. Zmiana regulaminu wydawania oraz korzystania z karty garażowej dla mieszkańców budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach.
 10. Decyzja dotycząca wprowadzenia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków sprawy zbycia prawa własności dwóch działek w Osiedlu Sandomierskim.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w lutym 2015 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku.
 2. Informacja Zarządu o sposobie realizacji uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków KSM kierunków działania Spółdzielni na 2014 r.
 3. Informacja o funkcjonowaniu w 2014 r. strony internetowej Spółdzielni.
 4. Informacja o wynikach monitorowania w 2014 r. przez Spółdzielnię zgodności liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych KSM z liczbą osób faktycznie zamieszkujących.
 5. Informacja o głównych i bieżących remontach dźwigów osobowych eksploatowanych w zasobach Spółdzielni.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o udzielenie pożyczki wewnętrznej w celu wykonania termomodernizacji budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.
 7. Sprawy różne:
  1. Zmiana uchwały dotyczącej planu działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni na 2015 r.
  2. Rozpatrzenie interwencji członków Spółdzielni w sprawach:
   • nieruchomości garażowej przy ul. Chopina 5 oraz parkowania samochodów przed zespołem garaży naprzeciwko budynku przy ul. Boh. Warszawy 7;
   • rozliczenia zakończonych inwestycji przy ul. Zagórskiej 35, 36, ul. Chopina 18, ul. Dębowej 1, ul. Warszawskiej 49 w Kielcach;
   • rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2010/2011;
   • zwrotu kosztów za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie oraz rozliczenia kosztów c.o.


 8. w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w styczniu 2015 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków w związku;
   • ze zgonem (19 osób);
   • z rezygnacją z członkostwa (13 osób).
  2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem lokalu (2 osoby).
  3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (35 osób).
  4. Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (1 osoba).
  5. Wniosek do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu - 1 osoba.
  6. Wniosek do Rady Nadzorczej o przywrócenie członkostwa w związku z uregulowaniem zaległości czynszowych - 1 osoba.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2015 r.
  2. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na pierwszy kwartał 2015 r.
  3. Sprawozdanie z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w KSM w 2014 r.
  4. Zatwierdzenie założeń programowych oraz stawek odpłatności za udział w organizowanych przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM zajęciach w ramach Akcji ZIMA.
  5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
  6. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  7. Przyjęcie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM.
  8. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
   1. informacji o sposobie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2014 r.;
   2. informacji o realizacji zaleceń polustracyjnych (po lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 2010 - 2012.);
   3. planu działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni na 2015 r.;
   4. projektu uchwały Rady Nadzorczej w sprawie sprzeciwu wobec regulaminu wydawania oraz korzystania z karty garażowej w ogólnodostępnym parkingu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach;
   5. projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2015 r.
  9. Decyzja o zapłacie podatku od nieruchomości za garaże w Bielinach.
  10. Informacja o stronie internetowej www.ksm.pl
  11. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
  12. Decyzja związana z usuwaniem emisji substancji szkodliwej dla zdrowia - 1 mieszkanie.
  13. Likwidacja środków trwałych oraz przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu KSM.
  14. Decyzja dotycząca przedłużenia umów na: remonty nawierzchni bitumicznych, drobne roboty brukarskie, drobne roboty ogólnobudowlane i remontowe, wymianę stolarki okiennej, wymianę podłoży cementowych zawierających szkodliwe substancje.
  15. Wyniki kontroli realizacji zasad gospodarki zaopatrzeniowej w KSM.
  16. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli w zakresie zgodności liczb osób faktycznie zamieszkujących w mieszkaniach KSM z liczbami osób zgłoszonych do Spółdzielni (informacja za drugie półrocze 2014 r.).
  17. Decyzja dotycząca organizacji przetargów na roboty remontowe w KSM.
  18. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w KSM za 2014 r.
  19. Decyzja o wpisaniu 7 osób do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor.
  20. Decyzja dotycząca zakupów informatycznych.
  21. Zatwierdzenie zaliczek na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla użytkowników garaży w 2015 r.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w styczniu 2015 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
   1. wykreślenie z rejestru członków na podstawie § 48 ust. 2 pkt 3 Statutu, w związku z utratą prawa do lokalu w wyniku jego zbycia - 1 osoba;
   2. przywrócenie członkostwa w związku z uregulowaniem zaległości czynszowych - 1 osoba.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni na 2015 r.;
  3. Informacja Zarządu o sposobie realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2014 r.
  4. Informacja o realizacji zaleceń polustracyjnych (po lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 2010 - 2012.).
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. stanowiska Rady Nadzorczej dotyczącego sprzeciwu wobec regulaminu wydawania oraz korzystania z karty garażowej w ogólnodostępnym parkingu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach;
   2. struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2015 r.
  6. Uchwalenie planów pracy na pierwsze półrocze 2015 r.
   1. Rady Nadzorczej;
   2. Komisji Rewizyjnej;
   3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
   4. Komisji Samorządowo-Mieszkaniowej;
  7. Sprawy różne: rozpatrzenie wniosków członków Spółdzielni w następujących sprawach:
   1. umorzenia odsetek od zadłużenia czynszowego oraz nienaliczania opłat za dźwig osobowy;
   2. przejściowego finansowania ze środków funduszu zasobowego zakupu podzielników kosztów ogrzewania;
   3. pomieszczenia piwnicznego.


  w górę
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.