Aktualności
ksm wzorowa firmaTematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu

Lata poprzednie:
----> ROK 2013
----> ROK 2012

ROK 2014


I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII

Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w grudniu 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku:
  • ze zgonem (13 osób);
  • z rezygnacją z członkostwa (14 osób).
 2. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania - 25 osób.
 3. Decyzje dotyczące organizacji przetargu na sprzedaż przekazanego do dyspozycji KSM lokalu mieszkalnego.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.11.2014.
 4. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.11.2014.
 5. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
 6. Decyzja w sprawie przedłużenia umów na zakup: materiałów ogólnobudowlanych, materiałów elektrycznych, materiałów hydraulicznych oraz środków czystości dla jednostek organizacyjnych Spółdzielni.
 7. Informacja o sposobach zabezpieczenia i zasadach przetwarzania zbiorów danych osobowych w bieżącej działalności Spółdzielni.
 8. Omówienie wyników kontroli funkcjonowania dyżurów pogotowia technicznego w KSM.
 9. Decyzja dotycząca rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w Spółdzielni wg stanu na 30.11.2014.
 10. Decyzja dotycząca prac projektowych węzłów cieplnych w rejonie ul. Leszczyńskiej i ul. Poleskiej w Kielcach.
 11. Ustalenie dni wolnych od pracy w KSM w 2015 r.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w grudniu 2014 r.

Informacja Zarządu o sposobach zabezpieczenia i zasadach przetwarzania zbiorów danych osobowych w bieżącej działalności Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w listopadzie 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku:
  • ze zgonem (11 osób);
  • z rezygnacją z członkostwa (11 osób).
 2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania - 20 osób.
 4. Decyzja o zleceniu rzeczoznawcy majątkowemu wykonania operatu szacunkowego przekazanego do dyspozycji KSM lokalu mieszkalnego.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • analizy wyników ekonomicznych KSM za trzy kwartały 2014 r.
  • analizy wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2013/2014.
  • informacji o podjętych przez KSM działaniach w celu przekazania na majątek Wodociągów Kieleckich hydroforni przy ul. Mazurskiej 62b w Kielcach.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
 4. Zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.
 5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.10.2014.
 6. Informacja dotycząca wymiany programu czynszowego na wersję opartą na bazach danych typu SQL.
 7. Decyzja wprowadzająca zmiany w zasadach pracy konserwatorów Administracji Osiedli KSM.
 8. Decyzja dotycząca taryf energii elektrycznej na 2015 r. dla kotłowni KSM oraz pozostałych odbiorców.
 9. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.10.2014.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w listopadzie 2014 r.

 1. Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za trzy kwartały 2014 r.
 2. Analiza wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2013/2014.
 3. Informacja Zarządu o podjętych przez KSM działaniach w celu przekazania na majątek Wodociągów Kieleckich hydroforni przy ul. Mazurskiej 62b w Kielcach.
 4. Informacja w sprawie udziału Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w programie rewitalizacji miasta Kielce.
 5. Sprawy różne: rozpatrzenie wniosków członków KSM w następujących sprawach:
  1. podzielników kosztów centralnego ogrzewania;
  2. kosztów inwestycji zrealizowanych przez KSM;
  3. parkowania pojazdów w Osiedlu Zagórska - Południe.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w październiku 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku:
  • ze zgonem (9 osób);
  • z rezygnacją z członkostwa (10 osób).
 2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (16 osób).
 4. Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (1 osoba).
 5. Decyzja o skierowaniu do sądu wniosków o eksmisje z zadłużonych lokali mieszkalnych - 2 mieszkania.
 6. Decyzja dotycząca utrzymania praw członkowskich w Spółdzielni osobie zamierzającej w najbliższym czasie kupić lokal w zasobach KSM.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na IV kwartał 2014.
 2. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych w KSM na IV kwartał 2014 r.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne w zasobach KSM.
 5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.09.2014.
 6. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 3 osoby.
 7. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • projektu zmiany regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych oraz ustalania wysokości opłat za te lokale;
  • wniosku w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 r.;
  • projektu regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach będących w zasobach KSM.
 8. Zmiana instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w KSM.
 9. Decyzja dotycząca rozpoczęcia w KSM sezonu grzewczego 2014/2015.
 10. Zmiana podstawowych zasad rachunkowości w Spółdzielni.
 11. Informacja o stronie www.ksm.pl
 12. Wyniki kontroli zgodności stanu gotówki w kasach KSM z raportami kasowymi.
 13. Zmiany norm zużycia środków do utrzymania czystości i porządku w zasobach KSM.
 14. Zmiana regulaminu pracy pracowników KSM.
 15. Wyniki kontroli Osiedlowych Klubów Kultury w zakresie organizacji zajęć, odpłatności za zajęcia, realizacji planów pracy oraz sprawozdań z działalności.
 16. Decyzja dotycząca dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji hydroforni przy ul. Mazurskiej 62B w Kielcach.
 17. Decyzja związana z usuwaniem emisji substancji szkodliwej dla zdrowia - 1 mieszkanie.
 18. Wyniki jesiennego przeglądu warunków pracy w KSM.
 19. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.09.2014


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w październiku 2014 r.

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe KSM za 2014 r.
  2. zmiany regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych oraz ustalania wysokości opłat za te lokale;
  3. regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach będących w zasobach KSM.
 2. Informacja Zarządu o wynikach rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków w KSM za pierwsze półrocze 2014 r.
 3. Sprawy różne:
  1. informacja dotyczącą zmian w zakresie organizacji pracy dozorców Biura Zarządu, sposobu ochrony mienia oraz zapewnienia pogotowia technicznego KSM na rzecz lokatorów;
  2. rozpatrzenie pisma członka Spółdzielni w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni we wrześniu 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku:
  • ze zgonem (8 osób);
  • z rezygnacją z członkostwa (17 osób).
 2. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (27 osób).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (2 osoby).


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • analizy wyników ekonomicznych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pierwsze półrocze 2014.
  • nowych wysokości zależnych od Spółdzielni stawek opłat za lokale w KSM od 1.01.2015.
 2. Przyjęcie sprawozdań z organizowanych w osiedlowych klubach kultury KSM Akcji LATO 2014.
 3. Zatwierdzenie opłat za organizowane przez osiedlowe kluby kultury zajęcia - stawki na rok 2014/2015.
 4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 6. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.08.2014.
 7. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 3 osoby.
 8. Decyzja dotycząca usunięcia emisji substancji szkodliwej w mieszkaniu w Osiedlu Zagórska - Południe.
 9. Likwidacja zużytego środka trwałego będącego na wyposażeniu ZEC.
 10. Wybór ofert na konserwację oraz utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej kotłowni gazowej przy ul. Krakowskiej oraz kotłowni lokalnych w Bielinach i Bodzentynie.
 11. Zmiana regulaminu pracy pracowników Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 12. Zatwierdzenie regulaminu wydawania oraz korzystania z kart parkingowych dla mieszkańców nieruchomości nr 402.
 13. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.08.2014.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej we wrześniu 2014 r.

 1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe: wykreślenie z rejestru członków siedmiu osób, które utraciły prawo do lokalu w zasobach KSM i nie złożyły rezygnacji z członkostwa.
 2. Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwsze półrocze 2014 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości miesięcznych stawek opłat zależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od 1 stycznia 2015 r.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w sierpniu 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków:
  • a) w związku ze zgonem (10 osób);
  • b) w związku z rezygnacją z członkostwa (14 osób).
 2. Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (4 osoby).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (24 osoby).
 4. Decyzja o skierowaniu do sądu wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego, zadłużonego lokalu mieszkalnego.
 5. Decyzja dotycząca wzajemnej zamiany mieszkań znajdujących się w zasobach KSM.
 6. Podjęcie decyzji o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu - 7 osób.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków mieszkańców zasobów Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 3. Decyzja dotycząca systemu monitorowania terenów zewnętrznych przy obiektach KSM.
 4. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych w KSM na trzeci kwartał 2014 r.
 5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.07.2014.
 6. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej z lokalu mieszkalnego w Osiedlu Sady.
 7. Decyzja dotycząca wyników pomiarów dwóch garaży w Osiedlu Zagórska - Południe.
 8. Decyzja dotycząca remontu przewodów kominowych oraz kominów ponad dachem (budynki przy ul. śląskiej 34 i śląskiej 36).
 9. Decyzja dotycząca zaliczkowych stawek za centralne ogrzewanie lokali rozliczanych według podzielników kosztów ogrzewania.
 10. Decyzja dotycząca montażu zadaszeń nad balkonami budynków przy ul. Sandomierskiej 76 i 78.
 11. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.07.2014.


W sierpniu nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lipcu 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków:
  • a) w związku ze zgonem (12 osób);
  • b) w związku z rezygnacją z członkostwa (17 osób).
 2. Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (34 osoby).
 4. Decyzja dotycząca wzajemnej zamiany mieszkań znajdujących się w zasobach KSM.
 5. Podjęcie decyzji w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach przy ul. Dalekiej w Kielcach.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na III kwartał 2014 r.
 2. Informacja o funkcjonowaniu strony internetowej www.ksm.pl
 3. Decyzja w sprawie dostaw miału węglowego do kotłowni KSM w sezonie grzewczym 2014/2015.
 4. Decyzja w sprawie prac remontowo - konserwacyjnych żelbetowego komina w kotłowni przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach.
 5. Przyjęcie wyników wewnętrznej kontroli sposobu zabezpieczenia mienia w KSM.
 6. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych.
 7. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków mieszkańców zasobów Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 8. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.06.2014.
 9. Zmiana zaliczkowych stawek za centralne ogrzewanie w lokalach rozliczanych indywidualnie na sezon grzewczy 2014/2015.
 10. Decyzje w sprawie monitoringu wizyjnego terenów oraz obiektów KSM.
 11. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli KSM z realizacji uchwały dotyczącej sprawdzania zgodności liczb osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych w zasobach KSM z liczbami zgłoszonymi do Spółdzielni.
 12. Zawarcie umowy na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 4 osoby.
 13. Zgoda na wykonanie zabudowy części korytarza na warunkach określonych przez Spółdzielnię - 2 osoby.
 14. Decyzja dotycząca przebudowy wejścia do biura Spółdzielni.
 15. Decyzje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Warszawskiej 49 oraz ul. Dębowej 1 w Kielcach za sezon grzewczy 2013/2014.
 16. Decyzja w sprawie remontu elewacji budynku przy ul. Starowiejskiej 25 w Bielinach.
 17. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej w Osiedlu Zagórska - Północ - 1 lokal mieszkalny.
 18. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.06.2014.


W lipcu nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej

w górę
Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w czerwcu 2014 r.

1. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie sposobu realizacji:
 1. wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych w 2014 r. przez Walne Zgromadzenie Członków KSM;
 2. uchwalonych przez WZ kierunków działania Spółdzielni na 2014 r.
2. Przyjęcie planów pracy na II półrocze 2014 roku:
 1. Rady Nadzorczej;
 2. Komisji Rewizyjnej;
 3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
 4. Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej.

3. Informacja Zarządu o przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2014 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych z członkiem Zarządu.

5. Sprawy różne: rozpatrzenie pisma członka KSM w sprawie obowiązująw KSM zasad rozliczeń kosztów zużycia ciepła.


Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w czerwcu 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (5 osób) i rezygnacją z członkostwa (10 osób).
 2. Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (3 osoby).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (9 osób) oraz nabycia garażu ( 1 osoba).
 4. Zatwierdzenie wyniku przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji Spółdzielni.
 5. Utrzymanie praw członkowskich osobie, która zbyła lokal w zasobach KSM, ale w najbliższym czasie zamierza nabyć inny.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.05.2014.
 4. Zgoda na likwidację elementów dźwigu osobowego z Osiedla Sady.
 5. Zatwierdzenie norm zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych KSM.
 6. Przyjęcie planów pracy osiedlowych klubów kultury KSM na Akcję LATO oraz stawek za udział w zajęciach.
 7. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady nadzorczej:
  • harmonogramów realizacji wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych w 2014 r. przez Walne Zgromadzenie Członków KSM oraz uchwalonych przez WZ kierunków działania Spółdzielni na 2014 r.;
  • informacji o przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2014 r.
 8. Zmiana instrukcji organizacji posiedzeń i trybu przygotowania materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, obsługi administracyjnej Rady, jej komisji oraz komisji przetargowych.
 9. Decyzja dotycząca wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych budynku przy ul. Romualda 2 w Kielcach.
 10. Zmiana uchwały Zarządu w sprawie organizacji pracy i szczegółowego zakresu zadań komórek funkcjonalnych Biura Zarządu.
 11. Decyzja dotycząca sposobu ochrony mienia oraz zapewnienia w Spółdzielni pogotowia technicznego
 12. Decyzja dotycząca udostępnienia terenu KSM wykonawcy przebudowy ul. źródłowej w Kielcach.
 13. Decyzja dotycząca udziału w organizowanym przez Urząd Regulacji Energetyki przetargu w celu zbycia świadectw efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i sieci ciepłowniczej w KSM.
 14. Zatwierdzenie regulaminu organizacji wewnętrznej Zakładu Energetyki Cieplnej.
 15. Decyzja dotycząca rozliczenia kosztów nabycia gruntu oraz podziału nieruchomości wielobudynkowej przy ul. Dalekiej 21, 23, 25 i 27 w Kielcach na cztery nieruchomości jednobudynkowe.
 16. Powołanie Komisji Przetargowych:
  • do przetargów na prace remontowe realizowane ze środków własnych KSM oraz zakup materiałów;
  • do wyboru najemców lokali użytkowych i terenów.

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w maju 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (6 osób) i rezygnacją z członkostwa (13 osób).
 2. Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (16 osób).
 4. Decyzje dotyczące organizacji przetargów nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych przekazanych do dyspozycji Spółdzielni.
 5. Decyzje dotyczące uchwał określających przedmiot odrębnej własności w nieruchomościach przy ul. Dalekiej (powstałych po podziale nieruchomości wielobudynkowych).


2. Pozostałe sprawy:
 1. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 3. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.04.2014.
 4. Zatwierdzenie wyników przetargów na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 5. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady nadzorczej:
  • analizy wyników ekonomicznych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pierwszy kwartał 2014 r.
  • wniosku w sprawie korekty planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na 2014 r.;
  • projektu zmiany uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 grudnia 1992 r. o utworzeniu Zakładu Energetyki Cieplnej oraz określeniu zasad organizacyjno - finansowych działalności tego zakładu.
 6. Decyzje dotyczące likwidacji zużytych elementów dźwigów osobowych w Osiedlach Sady oraz Sandomierskim.
 7. Zgoda na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
 8. Zatwierdzenie wyników inwentaryzacji opału w ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2013/2014.
 9. Przyjęcie instrukcji eksploatacji i obsługi zestawu kuchni gazowej na gaz płynny butlowy w budynkach KSM w Bielinach i Bodzentynie.
 10. Decyzja dotycząca list wyborczych w wyborach do Rady Nadzorczej KSM.
 11. Anulowanie decyzji dotyczącej zmiany terminów odczytów wodomierzy indywidualnych w KSM.
 12. Zatwierdzenie regulaminu organizacji wewnętrznej Zakładu Energetyki Cieplnej.
 13. Przyjęcie informacji o wynikach wiosennego przeglądu warunków i stanowisk pracy w KSM.
 14. Zatwierdzenie warunków przetargu na nadzór video w pawilonach użytkowych KSM.
 15. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli wewnętrznej w zakresie sposobu ewidencji faktur zewnętrznych wpływających do KSM.
 16. Decyzja dotycząca legalizacji ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych KSM.
 17. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 30.04.2014.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w maju 2014 r.

 1. Analiza wyników ekonomicznych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pierwszy kwartał 2014 r.
 2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawach:
  1. korekty planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na 2014 r.;
  2. zmiany uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 grudnia 1992 r. o utworzeniu Zakładu Energetyki Cieplnej oraz określeniu zasad organizacyjno - finansowych działalności tego zakładu;
  3. udzielenia pożyczki wewnętrznej z funduszu remontowego Spółdzielni na potrzeby remontowe w Osiedlu Zagórska - Południe (docieplenie budynków w Bielinach);
  4. zmiany Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2013 r. dotyczącej wyboru od 1.07.2014. metody gromadzenia odpadów komunalnych w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię i ustalania opłat na sfinansowanie kosztów ich wywozu oraz zmiany cen wody i odprowadzania ścieków w Bodzentynie (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bodzentynie);
  5. zmiany Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2013 r. dotyczącej wyboru od 1.07.2014. metody gromadzenia odpadów komunalnych w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię i ustalania opłat na sfinansowanie kosztów ich wywozu oraz zmiany cen wody i odprowadzania ścieków w Bodzentynie (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Bielinach).
 3. Sprawy różne: rozpatrzenie pisma członka KSM w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego w budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w kwietniu 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (15 osób) i rezygnacją z członkostwa (12 osób).
 2. Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (3 osoby).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (21 osób).
 4. Skierowanie do sądu wniosku o eksmisję z lokalu mieszkalnego.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na II kwartał 2014 r.
 2. Zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznych w KSM na II kwartał 2014 r.
 3. Przyjęcie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.
 4. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 r.
  • projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.
 5. Zatwierdzenie sprawozdań osiedlowych klubów kultury ze zorganizowanych Akcji Zima.
 6. Powołanie komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji opału w kotłowniach ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2013/2014.
 7. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 8. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.03.2014.
 9. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne.
 10. Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz dat zorganizowania przetargów na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 11. Zatwierdzenie wyników kontroli wewnętrznej przestrzegania przez administracje osiedli oraz ZEC zarządzenia w sprawie norm zużycia środków czystości.
 12. Zatwierdzenie wyników kontroli stanu gotówki w kasach Spółdzielni.
 13. Informacja o funkcjonowaniu strony internetowej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 14. Likwidacja przedmiotów nietrwałych z użytkowania.
 15. Ogłoszenie tekstu jednolitego regulaminu Rady Osiedla.
 16. Zgoda na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
 17. Decyzja w sprawie remontów przewodów kominowych oraz kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym w Osiedlu Sandomierskim.
 18. Decyzja dotycząca ekspertyzy stanu technicznego stalowego komina w kotłowni KSM przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.
 19. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej w Osiedlu Sady - 1 lokal mieszkalny.
 20. Decyzja dotycząca przeglądów instalacji elektrycznych w zasobach KSM.
 21. Informacja o sytuacji finansowej KSM oraz ZEC wg stanu na 31.03.2014.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwietniu 2014 r.

 1. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.
  1. wystąpienie biegłego rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
  2. podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w tej sprawie.
 2. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe: wykreślenie z rejestru członków czterech osób w związku z uchylaniem się od obowiązku regulowania opłat czynszowych.
 3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 r.
 4. Zatwierdzenie materiałów oraz omówienie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków KSM:
  1. przyjęcie projektów uchwał WZ;
  2. obsługa poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przez członków Rady Nadzorczej.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w marcu 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (14 osób) i rezygnacją z członkostwa (10 osób).
 2. Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (2 osoby).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (16 osób), garażu (1 osoba).


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • projektu analizy realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2013 r.
  • projektu planu gospodarczo - finansowego KSM na 2014 r. wraz z planem remontów oraz kosztami działalności społeczno - kulturalnej.
  • projektu planu realizacji wniosków wynikających z listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
  • planu organizacji Walnego Zgromadzenia i jego części w 2014 r. oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 4. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 28.02.2014.
 5. Zawarcie z 5 osobami umów na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 6. Likwidacja przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Administracji Osiedla Sady oraz biura Zarządu.
 7. Decyzja dotycząca przesunięcia terminu odczytu indywidualnych wodomierzy w mieszkaniach KSM oraz w zarządzanych przez Spółdzielnię wspólnotach mieszkaniowych.
 8. Decyzja dotycząca cen za konserwację dźwigów osobowych w KSM.
 9. Decyzja dotycząca wymiany świetlika dachowego na budynku przy ul. Wesołej 29a w Kielcach.
 10. Decyzja dotycząca zlecenia prac projektowych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul. Konarskiego w Kielcach.
 11. Decyzja o przedłużeniu umowy na koszenie trawy i cięcie żywopłotów w osiedlach KSM.
 12. Informacja o funkcjonowaniu strony internetowej KSM.
 13. Informacja o wykorzystaniu czasu pracy etatowych pracowników Osiedlowych Klubów Kultury KSM.
 14. Wyniki kontroli poprawności ewidencjonowania i likwidacji środków trwałych i niskocennych w KSM.
 15. Decyzja dotycząca monitoringu wizyjnego obiektów KSM.
 16. Decyzja dotycząca remontu fontanny przy ul. Boh. Warszawy w Kielcach.
 17. Decyzja o zleceniu czyszczenia kuchennych pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kielcach.
 18. Zatwierdzenie wyników przetargów na prace projektowe i roboty remontowe w KSM.
 19. Decyzja o przygotowaniach do organizacji Walnego Zgromadzenia Członków KSM.
 20. Decyzja dotycząca umów o rozliczeniu zużycia wody i odprowadzania ścieków według wskazań wodomierzy w lokalach KSM.
 21. Zatwierdzenie regulaminu wydawania oraz korzystania z kart garażowych dla mieszkańców budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w marcu 2014 r.

 1. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2013 r.
 2. Uchwalenie planu gospodarczo - finansowego KSM na 2014 r. wraz z planem remontów oraz kosztami działalności społeczno - kulturalnej.
 3. Przyjęcie projektu planu realizacji wniosków wynikających z listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 4. Przyjęcie planu organizacji Walnego Zgromadzenia i jego części w 2014 r. oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Sprawy różne - rozpatrzenie skierowanych do Rady Nadzorczej pism:
  • w sprawie obowiązujących w KSM zasad wymiany stolarki okiennej oraz zwrotu należności za wymianę stolarki we własnym zakresie;
  • w sprawie zawarcia indywidualnej umowy dostarczania czynnika ciepła oraz o przesłanie umowy o warunkach dostawy i sprzedaży energii cieplnej bez odbiorników p.k.o.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lutym 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków w związku:
  1. ze zgonem (10 osób);
  2. z rezygnacją z członkostwa (12 osób).
 2. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (16 osób).


2. Pozostałe sprawy:
 1. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.12.2013.
 2. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.01.2014.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 5. Przyjęcie zakresu remontów dźwigów osobowych w KSM na 2014 r.
 6. Zatwierdzenie warunków przetargów na roboty remontowe i prace projektowe w KSM.
 7. Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe i prace projektowe w KSM.
 8. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  - projektu zmiany regulaminu Rady Osiedla;
  - informacji o sposobie realizacji ogólnospółdzielczych wniosków Walnego Zgromadzenia Członków w 2013 r. oraz kierunków działania KSM na 2013 r.
 9. Wszczęcie postępowania zmierzającego do egzekucji z nieruchomości w związku z zadłużeniami czynszowymi - 2 lokale mieszkalne.
 10. Decyzja dotycząca stawek robocizny obowiązujących w umowach na drobne roboty remontowe i awaryjne w KSM.
 11. Przyjęcie informacji o realizacji zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków KSM wniosków zakwalifikowanych jako wnioski do bieżącej realizacji.
 12. Przyjęcie projektu planu wydatków informatycznych w KSM na 2014 r.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w lutym 2014 r.

 1. Zapoznanie się z wynikami lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 2010 - 2012. i zajęcie stanowiska w sprawie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Osiedla.
 3. Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej w 2013 r.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 r.
 5. Informacja Zarządu o sposobie realizacji:
  1. wniosków ogólnospółdzielczych Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2013 r.;
  2. kierunków działania Spółdzielni na 2013 r.
  3. Sprawy różne: rozpatrzenie dwóch interwencji członków Spółdzielni w sprawach:
   1. obowiązujących w Spółdzielni zasad wymiany stolarki okiennej;
   2. rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania oraz wysokości opłat za lokal mieszkalny i garaż.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w styczniu 2014 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem (11 osób) i rezygnacją z członkostwa (12 osób).
 2. Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem lokalu (1 osoba).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (24 osoby) oraz nabycia garażu (1 osoba).
 4. Wnioski do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu - 2 osoby.
 5. Decyzje dotyczące organizacji przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego przekazanego do dyspozycji Spółdzielni.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2014 r.
 2. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na pierwszy kwartał 2014 r.
 3. Sprawozdanie z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w KSM w 2013 r.
 4. Wyniki kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Spółdzielni w czwartym kwartale 2013 r.
 5. Zatwierdzenie założeń programowych oraz stawek odpłatności za udział w organizowanych przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM zajęciach w ramach Akcji ZIMA.
 6. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 7. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 8. Przyjęcie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM.
 9. Decyzja dotycząca dojazdów konserwatorów Spółdzielni do awarii w zasobach KSM.
 10. Zatwierdzenie wyników przetargów na projekty budowlano - wykonawcze remontu ociepleń budynków mieszkalnych.
 11. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. projektu zmiany regulaminu przetargu na lokale spółdzielcze z odzysku przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności lokalu;
  2. projektu zmiany regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz montażu wodomierzy w lokalach KSM;
  3. projektu zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu;
  4. projektu zasad wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji;
  5. projektu struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2014 r.
 12. Decyzja o zapłacie podatku od nieruchomości za garaże w Bielinach.
 13. Zgoda na wykonanie zabudowy części korytarza - 2 osoby.
 14. Analiza wykorzystania czasu pracy w Osiedlowych Klubach Kultury KSM.
 15. Sprawozdanie Osiedlowych Klubów Kultury KSM z działalności w 2013 r.
 16. Plany pracy Osiedlowych Klubów Kultury KSM na 2014 r.
 17. Decyzja o zakupie izotopowej wagi taśmowej do kotłowni KSM.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w styczniu 2014 r.

 1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. wykreślenie z rejestru członków na podstawie § 48 ust. 1 i 2 pkt 8 Statutu, w związku ze stwierdzeniem zaległości z tytułu opłat mieszkaniowych - 1 osoba.
  2. wykreślenie z rejestru członków na podstawie § 48 ust. 2 pkt 3 Statutu, w związku z utratą prawa do lokalu w wyniku jego zbycia - 2 osoby.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany regulaminu przetargu na lokale spółdzielcze z odzysku przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności lokalu;
  2. zmiany regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz montażu wodomierzy w lokalach KSM;
  3. zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu;
  4. zasad wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisji.
  5. struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2014 r.
 3. Uchwalenie planów pracy na pierwsze półrocze 2014 r.
  1. Rady Nadzorczej;
  2. Komisji Rewizyjnej;
  3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
  4. Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
  5. Komisji Samorządowej.
 4. Wyniki przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli podręcznych magazynków w administracjach osiedli.
 5. Sprawy różne: rozpatrzenie wniosku członka KSM w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz docieplenia ścian budynku.


w górę
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.