Aktualności
ksm wzorowa firmaTematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu


ROK 2013


I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII

Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w grudniu 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenie z rejestru członków w związku:
  • ze zgonem (7 osób);
  • z rezygnacją z członkostwa (14 osób).
 • Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (21 osób).
 • Decyzja o zleceniu rzeczoznawcy majątkowemu wykonania operatu szacunkowego wartości rynkowej przekazanego do dyspozycji Spółdzielni lokalu mieszkalnego.


2. Pozostałe sprawy:
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.11.2013.
 • Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
 • Decyzja w sprawie przedłużenia umów na zakup: materiałów ogólnobudowlanych, materiałów elektrycznych, materiałów hydraulicznych oraz środków czystości dla jednostek organizacyjnych Spółdzielni.
 • Analiza działalności Zakładu Energetyki Cieplnej oraz sytuacji finansowej KSM.
 • Zatwierdzenie norm zużycia wody i odprowadzania ścieków dla lokali nieopomiarowanych oraz rozliczenie zużycia wody w budynkach KSM w pełni opomiarowanych.
 • Zatwierdzenie warunków przetargów na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych remontu ocieplenia ścian zewnętrznych 8 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
 • Omówienie wyników kontroli przyjmowania i realizacji zgłoszeń awarii dokonywanych przez lokatorów poza godzinami pracy administracji osiedli oraz ZEC.
 • Ustalenie dni wolnych od pracy w KSM w 2014 r.


W grudniu nie było posiedzenia Rady Nadzorczej.

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w listopadzie 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenie z rejestru członków w związku:
  • ze zgonem (18 osób);
  • z rezygnacją z członkostwa (22 osoby).
 • Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (3 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia:
  • mieszkania (12 osób);
  • garażu (1 osoba).


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. analizy wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za trzy kwartały 2013 r.;
  2. analizy wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2012/2013.;
  3. wniosku w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe KSM za 2013 r.;
  4. propozycji zmiany regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych KSM;
  5. informacji o funkcjonowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  6. informacji o likwidacji instalacji AZART i odbiorze telewizji cyfrowej w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego, w tym niedopłat z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2012/2013.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.10.2013.
 • Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
 • Zatwierdzenie wyników jesiennego przeglądu warunków pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach KSM.
 • Decyzja o wszczęciu postępowania zmierzającego do egzekucji z nieruchomości (sprzedaży lokali w drodze licytacji publicznej) - 4 lokale mieszkalne.
 • Zatwierdzenie norm zużycia środków do utrzymania czystości w ZEC.
 • Likwidacja nieczynnego odcinka sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Romualda 2 w Kielcach.
 • Decyzja dotycząca wyników postępowania sądowego związanego z ukaraniem sprawców podpalenia altanek śmietnikowych w osiedlu KSM.
 • Decyzja dotycząca przesunięcia w planie remontów KSM na 2013 r. środków przeznaczonych na modernizację hydroforni przy ul. Mazurskiej 62 (niewykorzystanych) na sfinansowanie kosztów budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mazurskiej w Kielcach


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w listopadzie 2013 r.

 1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe: wykreślenie z rejestru członków:
  1. w związku z utratą prawa do lokalu spółdzielczego w wyniku jego zbycia - 1 osoba;
  2. w związku z utratą prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w wyniku jego zbycia - 2 osoby;
  3. w związku z nieuregulowaniem w statutowym terminie opłat z tytułu wpisowego i udziału członkowskiego - 2 osoby.
 2. Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za trzy kwartały 2013 r.
 3. Analiza wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2012/2013.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe KSM za 2013 r.
  2. zmiany regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych KSM.
 5. Informacje Zarządu o:
  1. funkcjonowaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
  2. likwidacji instalacji AZART i odbiorze telewizji cyfrowej w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 6. Sprawy różne: rozpatrzenie wniosków członków KSM w następujących sprawach:
  1. sprzedaży lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku przy ul. Warszawskiej 49;
  2. rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.
  3. naliczenia kosztów centralnego ogrzewania w związku z uszkodzeniem p.k.o.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w październiku 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku:
  • ze zgonem (15 osób);
  • z rezygnacją z członkostwa (13 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (20 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (2 osoby).
 • Decyzja w sprawie wzajemnej zamiany mieszkań w zasobach KSM.
 • Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków w związku z utratą prawa do lokalu - 6 osób.
 • Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków w związku z nieuregulowaniem opłat z tytułu wpisowego i udziału członkowskiego - 5 osób.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na IV kwartał 2013.
 • Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych w KSM na IV kwartał 2013 r.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego, w tym niedopłat z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2012/2013.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.09.2013.
 • Zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.
 • Wybór dostawcy oleju opałowego do kotłowni w Bielinach i Bodzentynie na sezon grzewczy 2013/2014.
 • Decyzja dotycząca wykonania bramy wjazdowej na teren nieruchomości przy ul. Wesołej 29a w Kielcach.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe w KSM.
 • Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 2 osoby.
 • Decyzja w sprawie gruntu w nieruchomości garażowej w Osiedlu Zagórska - Północ.
 • Decyzja w sprawie podziału nieruchomości wielobudynkowej przy ul. Dalekiej na cztery nieruchomości jednobudynkowe.
 • Decyzja o wszczęciu egzekucji z nieruchomości zmierzającej do sprzedaży mieszkania w drodze licytacji publicznej w związku z notorycznym uchylaniem się od regulowania opłat czynszowych.


W październiku nie było posiedzenia Rady Nadzorczej.

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni we wrześniu 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem (10 osób) i rezygnacją z członkostwa (7 osób).
 • Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (4 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (12 osób).
 • Decyzja dotycząca zorganizowania przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w dyspozycji KSM.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • analizy wyników ekonomicznych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pierwsze półrocze 2013.
  • nowych wysokości zależnych od Spółdzielni stawek opłat za lokale mieszkalne i garaże w KSM od 1.01.2014.
 • Przyjęcie sprawozdań z organizowanych w osiedlowych klubach kultury KSM Akcji LATO 2013.
 • Zatwierdzenie opłat za organizowane przez osiedlowe kluby kultury zajęcia - stawki na rok 2013/2014.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego, w tym niedopłat z tytułu centralnego ogrzewania po rozliczeniu kosztów ogrzewania za sezon grzewczy 2012/2013.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.08.2013.
 • Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 2 osoby.
 • Sprawa usuwania emisji substancji smołowej w mieszkaniu w Osiedlu Sady.
 • Likwidacja zużytego sprzętu komputerowego.
 • Wybór ofert na konserwację oraz utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej kotłowni gazowej przy ul. Krakowskiej oraz kotłowni lokalnych w Bielinach i Bodzentynie.
 • Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów nieograniczonych na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 • Decyzja o dokonaniu pomiarów dwóch garaży w nieruchomości garażowej w Osiedlu Zagórska - Południe.
 • Decyzja dotycząca kosztów sporządzania odpisów i kopii dokumentów na wnioski członków Spółdzielni.
 • Wyniki kontroli stanu gotówki w kasach Spółdzielni oraz jej zgodności ze stanem wykazanym w raportach kasowych.
 • Decyzja o wyborze wykonawcy remontu sklepienia zapłonowego kotła w kotłowni przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.
 • Decyzja o skierowaniu do komornika wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości - 2 lokale mieszkalne.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej we wrześniu 2013 r.

 1. Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwsze półrocze 2013 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości miesięcznych stawek opłat zależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od 1 stycznia 2014 r.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w sierpniu 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (8 osób) i rezygnacją z członkostwa (19 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (4 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (19 osób).
 • Decyzja o przejęciu do dyspozycji Spółdzielni lokalu mieszkalnego, z którego sąd orzekł eksmisję.
 • Decyzja w sprawie wniosku o przeniesienie własności garażu znajdującego się w nieruchomości garażowej przy ul. Pomorskiej.
 • Decyzja o skierowaniu do sądu wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego i zadłużonego lokalu mieszkalnego.


2. Pozostałe sprawy:
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.07.2013.
 • Informacja o wynikach rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach oraz zatwierdzenie zaliczkowych stawek za c.o. dla tego budynku.
 • Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej z lokalu mieszkalnego w Osiedlu Sady.
 • Decyzja o wprowadzeniu nowych zasad dyżurów konserwatorów Spółdzielni w dni wolne od pracy.
 • Decyzja dotycząca wymiany zaworów grzejnikowych zwykłych na zawory termostatyczne w budynku przy ul. Jarzębinowej 6 w Kielcach.
 • Wdrożenie postępowania zmierzającego do wykreślenia z rejestru członków 6 osób nieregulujących opłat za mieszkania.
 • Decyzja o wyborze wykonawcy ekspertyzy stanu technicznego żelbetowego komina w kotłowni przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach.
 • Decyzja dotycząca wniosków o zmianę zaliczkowych stawek za ogrzewanie mieszkań oraz o rozłożenie na raty niedopłat z tytułu rozliczenia kosztów c.o. za sezon grzewczy 2012/2013.


W sierpniu nie bylo posiedzenia Rady Nadzorczej.

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lipcu 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (8 osób) i rezygnacją z członkostwa (14 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (5 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (25 osób) i garażu (1 osoba).
 • Decyzje dotyczące przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych z odzysku.
 • Decyzja o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku z zaległościami czynszowymi.
 • Wszczęcie egzekucji z nieruchomości, tj. postępowania zmierzającego do sprzedaży lokalu w drodze licytacji publicznej - 2 mieszkania.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na III kwartał 2013 r.
 • Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na III kwartał 2013 r.
 • Przyjęcie instrukcji organizacji posiedzeń i trybu przygotowania materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, obsługi administracyjnej Rady, jej komisji oraz komisji przetargowych.
 • Informacja o funkcjonowaniu strony internetowej www.ksm.pl
 • Decyzja w sprawie dostaw miału węglowego do kotłowni KSM w sezonie grzewczym 2013/2014.
 • Decyzja w sprawie wykonania ekspertyzy stanu technicznego stalowego komina w kotłowni przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.
 • Zatwierdzenie likwidacji zużytych materiałów oraz elementów dźwigów osobowych z Osiedla Sady oraz Osiedla Sandomierskiego.
 • Przyjęcie wyników wewnętrznej kontroli realizacji planów działania osiedlowych klubów kultury w roku kulturalnym 2012/2013.
 • Przyjęcie wyników wewnętrznej kontroli realizacji zasad gospodarki zaopatrzeniowej w ZEC oraz w osiedlowych klubach kultury KSM.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków mieszkańców zasobów Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.06.2013.
 • Zmiana zaliczkowych stawek za centralne ogrzewanie w budynkach rozliczanych indywidualnie na sezon grzewczy 2013/2014.
 • Decyzja w sprawie monitoringu wizyjnego boiska sportowego między budynkami przy ul. Spółdzielczej 7 oraz ul. Mazurskiej 68 w Kielcach.
 • Decyzja dotycząca przekazywania przez administracje osiedli informacji na temat liczby osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych w zasobach KSM.
 • Zawarcie z 2 osobami umów na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 • Zgoda na wykonanie przez członka KSM zabudowy części korytarza na warunkach określonych przez Spółdzielnię.
 • Decyzja o zleceniu wykonania wzmocnienia trzonu komina kotłowni przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w lipcu 2013 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości miesięcznych stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków od 1.08.2013.
 2. Przyjęcie planów pracy na II półrocze 2013 roku:
  1. Rady Nadzorczej;
  2. Komisji Rewizyjnej;
  3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
  4. Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
  5. Komisji Samorządowej.
 3. Sprawy różne: rozpatrzenie wniosku członka Spółdzielni w sprawie rozliczeń kosztów zużycia ciepła.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w czerwcu 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (8 osób) i rezygnacją z członkostwa (20 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (4 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (23 osoby) oraz nabycia garażu (2 osoby).
 • Decyzje dotyczące organizacji przetargów na sprzedaż lokali mieszkalnych przekazanych do dyspozycji Spółdzielni.
 • Decyzja dotycząca ustalenia liczby osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych, z których została przez sąd orzeczona eksmisja.


2. Pozostałe sprawy:

a. Zatwierdzenie likwidacji zużytych materiałów oraz elementów dźwigów osobowych z Osiedla Sady oraz Osiedla Sandomierskiego.

b. Sprawa usuwania emisji substancji smołowej w 2 mieszkaniach w Osiedlu Sady.

c. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.

d. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.

e. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.05.2013.

f. Zatwierdzenie norm zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych KSM.

g. Przyjęcie planów pracy osiedlowych klubów kultury KSM na akcję LATO oraz stawek za udział w zajęciach.

h. Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:

 • analizy wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwszy kwartał 2013 r.;
 • korekty planu gospodarczo -finansowego KSM na 2013 r.;
 • sposobów realizacji wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych w 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Członków KSM oraz uchwalonych przez WZ kierunków działania Spółdzielni na 2013 rok;
 • wysokości opłat za wywóz odpadów w zasobach KSM w związku ze zmianą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wysokości opłat za wodę w Bodzentynie;
 • wymiany podzielników kosztów ogrzewania na nowoczesne podzielniki elektroniczne wraz z systemem rozliczeniowym.
 • informacji o przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2013 r.


i. Wyniki kontroli publikowania materiałów na stronie www.ksm.pl

j. Zawarcie z 1 osobą umowy na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.

k. Wybór firmy do przeprowadzenia w KSM legalizacji ciepłomierzy.

l. Przyjęcie planów realizacji wniosków zgłoszonych na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków KSM zakwalifikowanych jako wnioski do bieżącej realizacji przez KSM.

m. Decyzja dotycząca ustalenia wartości nabytego przez KSM poprzez zasiedzenie gruntu przy ul. Dalekiej i ul. Wiejskiej w Kielcach.

n. Zatwierdzenie regulaminu korzystania z nowych boisk sportowych w Osiedlu Zagórska - Północ, Zagórska - Południe oraz Sady.

o. Decyzja o organizacji w lipcu br. w Osiedlowym Klubie Kultury Słoneczko nieodpłatnych zajęć: wakacyjnej biblioteki oraz warsztatów komputerowych.

Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w czerwcu 2013 r.

 • Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwszy kwartał 2013 r.

 • Rozpatrzenie wniosków Zarządu w następujących sprawach:

  1. 1) zmiany regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych oraz ustalania wysokości opłat za te lokale;
   2) zmiany regulaminu organizacji i sposobu przeprowadzania przetargów na prace remontowe realizowane ze środków własnych KSM oraz zakup materiałów;
   3) korekty planu gospodarczo - finansowego KSM na 2013 r.;
   4) sposobów realizacji:
    a) wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych w 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Członków KSM;
    b) uchwalonych przez WZ kierunków działania Spółdzielni na 2013 r.;
   5)wysokości opłat za wywóz odpadów w zasobach KSM w związku ze zmianą zasad gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wysokości opłat za wodę w Bodzentynie;
   6) wymiany podzielników kosztów ogrzewania na nowoczesne podzielniki elektroniczne wraz z systemem rozliczeniowym.
 • Informacja Zarządu o przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w 2013 r.
 • Sprawy różne: rozpatrzenie wniosku członka KSM w sprawie rozliczenia kosztów zużycia ciepła. obsługa poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przez członków Rady Nadzorczej.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w maju 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (9 osób) i rezygnacją z członkostwa (12 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (21 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (1 osoba).


2. Pozostałe sprawy:
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.04.2013.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów na prace remontowe realizowane w zasobach KSM oraz wymianę podzielników kosztów ogrzewania.
 • Przyjęcie projektów regulaminów:
  • regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych oraz ustalania wysokości opłat za te lokale;
  • regulaminu organizacji i sposobu przeprowadzania przetargów na prace remontowe realizowane ze środków własnych KSM oraz zakup materiałów.
 • Decyzja dotycząca mocy energii elektrycznej w kotłowniach KSM oraz dostawcy energii elektrycznej.
 • Wybór wykonawcy dwóch altan śmietnikowych wraz z podłożem z kostki brukowej.
 • Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej z lokali mieszkalnych w Osiedlu Zagórska - Północ oraz Sady.
 • Decyzja dotycząca weryfikacji liczby osób zamieszkujących lokale mieszkalne w zasobach KSM.
 • Decyzje dotyczące likwidacji zużytych elementów dźwigów osobowych w Osiedlach Zagórska - Południe oraz Sady.
 • Zawarcie z 2 osobami umów na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie wyników inwentaryzacji opału w ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2012/2013.
 • Decyzja dotycząca remontu dwóch wag samochodowych w kotłowniach KSM.
 • Decyzja dotycząca wykonania systemu monitorowania wizyjnego terenów zewnętrznych przy budynku przy ul. Zagórskiej 48 w Kielcach.


W maju 2013 r. nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w kwietniu 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (17 osób) i rezygnacją z członkostwa (15 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (3 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (22 osoby).
 • Wniosek do Rady Nadzorczej o przywrócenie członkostwa w Spółdzielni 1 osobie.
 • Zatwierdzenie wyników przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na II kwartał 2013 r.
 2. Zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznych w KSM na II kwartał 2013 r.
 3. Przyjęcie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 r.
 4. Przyjęcie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2013 r.
 5. Powołanie komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji opału w kotłowniach ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2012/2013.
 6. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 7. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.03.2013.
 8. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 9. Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 10. Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni.
 11. Zatwierdzenie wyników kontroli wewnętrznej przestrzegania zasad gospodarki zaopatrzeniowej Spółdzielni.
 12. Zatwierdzenie wyników kontroli stanu gotówki w kasach Spółdzielni.
 13. Decyzja o zakończeniu sezonu grzewczego 2012/2013.
 14. Informacja o funkcjonowaniu strony internetowej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 15. Decyzja dotycząca druku książeczek czynszowych w 2014 r.
 16. Decyzja dotycząca opłat z tytułu korzystania przez budynki spoza zasobów Spółdzielni z altanek śmietnikowych KSM.
 17. Decyzja dotycząca stawek eksploatacyjnych dla lokali użytkowych własnościowych oraz z wyodrębnioną własnością.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwietniu 2013 r.

 1. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 r.
  1. wystąpienie biegłego rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
  2. podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w tej sprawie.
 2. Zatwierdzenie materiałów oraz omówienie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków KSM:
  1. przyjęcie projektów uchwał WZ;
  2. obsługa poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przez członków Rady Nadzorczej.
 3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o przywrócenie członkostwa w Spółdzielni w związku z uregulowaniem zadłużenia czynszowego - Rada Nadzorcza przywróciła członkostwo w KSM 1 osobie.
 4. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na powołanie pełnomocników Zarządu do zawierania aktów notarialnych ustanowienia odrębnej własności lokali.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w marcu 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (13 osób) i rezygnacją z członkostwa (13 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (16 osób), garażu (1 osoba).
 • Decyzja dotycząca organizacji przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w dyspozycji KSM.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. analizy wyników ekonomicznych Spółdzielni za 2012 r.;
  2. projektu planu gospodarczo - finansowego KSM na 2013 r.;
  3. sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 r.;
  4. planu organizacji Walnego Zgromadzenia i jego części w 2013 r. oraz porządku obrad WZ.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 28.02.2013.
 • Zawarcie z 3 osobami umów na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 • Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 • Likwidacja przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Administracji Osiedla Sandomierskiego.
 • Decyzja dotycząca zgodności liczby osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych KSM z danymi Działu Czynszów i Windykacji.
 • Wybór pracowni projektowej do opracowania projektów kolorystyki elewacji budynków przy ul. Kujawskiej oraz Karłowicza.
 • Decyzja dotycząca stawek ryczałtowych w umowach wieloletnich na usługi kominiarskie i przeglądy gazowe w zasobach KSM.
 • Decyzja dotycząca stawek do rozliczania usług odpłatnych oraz ryczałtów przy naliczaniu kosztów zużycia lokali użytkowych.
 • Decyzja o wprowadzeniu opłaty za przygotowanie i wydanie materiałów do wyceny nieruchomości lokalowych przez rzeczoznawców majątkowych i biegłych sądowych.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w marcu 2013 r.

 1. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2012 r.
 2. Uchwalenie planu gospodarczo - finansowego KSM na 2013 r. wraz z planem remontów oraz kosztami działalności społeczno - kulturalnej.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2012 r.
 4. Przyjęcie planu organizacji Walnego Zgromadzenia i jego części w 2013 r. oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Sprawy różne: odpowiedź na pismo członka KSM w sprawie finansowania kosztów budowy lokali w zrealizowanej przez Spółdzielnię inwestycji przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lutym 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (13 osób) i rezygnacją z członkostwa (13 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (2 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (19 osób), garażu (1 osoba).


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie sprawozdań osiedlowych klubów kultury KSM z działalności prowadzonej w 2012 r.
 • Przyjęcie sprawozdań osiedlowych klubów kultury KSM z Akcji ZIMA.
 • Zatwierdzenie planów pracy osiedlowych klubów kultury KSM na 2013 r.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.01.2013.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Przyjęcie zakresu remontów dźwigów osobowych w KSM na 2013 r.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe i prace projektowe w KSM.
 • Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
 • projektu struktury organizacyjnej KSM na 2013 r.;
 • informacji o sposobie realizacji ogólnospółdzielczych wniosków Walnego Zgromadzenia Członków w 2012 r. oraz kierunków działania KSM na 2012 r.
 • Decyzja o zapłacie podatku od nieruchomości za garaże w Bielinach.
 • Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w KSM za 2012 r.
 • Zawarcie z 1 osobą umowy na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w lutym 2013 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. perspektywicznego planu remontów w Kieleckiej Spółdzielni mieszkaniowej na lata 2013 - 2015.
  2. struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2013 r.
 2. Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej w 2012 r.
 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r.
 4. Informacja Zarządu o sposobie realizacji:
  • wniosków ogólnospółdzielczych Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2012 r.;
  • kierunków działania Spółdzielni na 2012 r.
 5. Uchwalenie planów pracy na pierwsze półrocze 2013 r.
  1. Rady Nadzorczej;
  2. Komisji Rewizyjnej;
  3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
  4. Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
  5. Komisji Samorządowej.
 6. Sprawy różne: rozpatrzenie wniosków członków KSM w następujących sprawach:
  1. obowiązujących w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zasad wymiany stolarki okiennej (przyspieszeń wymiany lub refundacji);
  2. zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej;
  3. kosztów ogrzewania oraz wymiany stolarki okiennej w budynku;
  4. złego stanu technicznego stolarki okiennej w mieszkaniu;
  5. obowiązujących w KSM zasad rozliczeń zużycia ciepła.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w styczniu 2013 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (11 osób) i rezygnacją z członkostwa (9 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (14 osób) oraz nabycia garażu (4 osoby).
 • Decyzja dotycząca wyodrębnienia garaży w zespole garażowym w nieruchomości przy ul. Pomorskiej 55b w Kielcach.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2013 r.
 • Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na pierwszy kwartał 2013 r.
 • Sprawozdanie z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w KSM w 2012 r.
 • Przyjęcie projektu perspektywicznego planu remontów w KSM na lata 2013 - 2015.
 • Zatwierdzenie założeń programowych oraz stawek odpłatności za udział w organizowanych przez osiedlowe kluby kultury KSM zajęciach w ramach Akcji ZIMA.
 • Decyzja o zleceniu prac projektowych sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Leszczyńskiej i ul. Poleskiej.
 • Decyzja w sprawie kosztów konserwacji dźwigów osobowych w zasobach KSM.
 • Przyjęcie wyników przeglądu pomieszczeń dodatkowych i pomieszczeń wspólnego użytku w budynku w Osiedlu Sady.
 • Przyjęcie wyników kontroli wewnętrznej zużycia paliwa przez pojazdy mechaniczne i urządzenia przeładunkowe.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Przyznanie 2 członkom KSM pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 • Przyjęcie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM.
 • Przyjęcie warunków przetargów na prace projektowe i remontowe w zasobach Spółdzielni.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.12.2012.


W styczniu 2013 r. nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.

w górę
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.