Aktualności
ksm wzorowa firmaTematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu


Lata poprzednie:
----> ROK 2011

ROK 2012


I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII

Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w grudniu 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (12 osób) i rezygnacją z członkostwa (11 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (20 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (2 osoby).


2. Pozostałe sprawy:
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.11.2012.
 • Przyjęcie materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą:
  1. wniosku w sprawie wysokości miesięcznych stawek opłat niezależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od 1.01.2013.;
  2. informacji o sposobie realizacji wniosku Rady Nadzorczej w sprawie możliwości wprowadzenia w KSM indywidualnych umów z odbiorcami wody oraz ciepła;
  3. informacji o przygotowaniach do jubileuszu 55 - lecia KSM.
 • Przyznanie 1 osobie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 • Decyzja w sprawie przedłużenia umów na zakup: materiałów ogólnobudowlanych, materiałów elektrycznych, materiałów hydraulicznych oraz środków czystości.
 • Wprowadzenie ryczałtowych opłat za pomieszczenia wspólnego użytku wykorzystywane do prowadzenia gospodarstwa domowego.
 • Decyzja organizacyjna dotycząca prowadzonych w osiedlowych klubach kultury zajęć muzycznych.
 • Decyzja o uruchomieniu w Osiedlowym Klubie Kultury Słoneczko kącika czytelniczego.
 • Decyzja o likwidacji zużytego sprzętu komputerowego.
 • Zatwierdzenie zasad zamieszczania ogłoszeń na giełdzie mieszkaniowej prowadzonej na stronie internetowej Spółdzielni.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w grudniu 2012 r.

 1. Ustalenie wysokości miesięcznych stawek opłat niezależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od 1 stycznia 2013 r.
 2. Przyjęcie założeń organizacyjno - finansowych nadbudowy pawilonu przy ul. Konarskiego 14 w Kielcach
 3. Informacja Zarządu o sposobie realizacji wniosku Rady Nadzorczej w sprawie możliwości wprowadzenia w Spółdzielni indywidualnych umów z odbiorcami wody oraz ciepła.
 4. Informacja Zarządu o przygotowaniach do obchodów jubileuszu 55 - lecia KSM.
 5. Sprawy różne: omówienie skierowanych do Rady Nadzorczej pism członków Spółdzielni w następujących sprawach:
  1. rozliczenia zużycia ciepła;
  2. przebiegu Walnego Zgromadzenia członków w 2012 r. oraz działalności Rady Osiedla Sandomierskiego.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w listopadzie 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (8 osób) i rezygnacją z członkostwa (12 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (1 osoba).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (19 osób).
 • Skierowanie do sądu wniosku o eksmisję 1 osoby (wraz z innymi reprezentującymi jej prawa) z zajmowanego mieszkania.
 • Podjęcie uchwał ostatecznych w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach garażowych w Osiedlu Zagórska - Północ.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie analizy wyników ekonomicznych Spółdzielni za trzy kwartały 2012 r.
 • Przyjęcie analizy wyników rozliczeń kosztów ogrzewania zasobów mieszkaniowych KSM za okres rozliczeniowy 2011/2012.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.10.2012.
 • Przyznanie 1 członkowi pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 • Zatwierdzenie wyników jesiennego przeglądu warunków pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach KSM.
 • Wyniki kontroli wynajmowanych pomieszczeń oraz pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynku przy ul. Nowowiejskiej 24 w Kielcach.
 • Decyzja o zakupie gwintownicy elektrycznej do Administracji Osiedla Sandomierskiego.
 • Założenia organizacyjno - finansowe realizacji nadbudowy budynku przy ul. Konarskiego 14 w Kielcach.
 • Informacja o możliwości odbioru telewizji cyfrowej przez użytkowników instalacji AZART w związku z planowanym na czerwiec 2013 r. wyłączeniem sygnału analogowego TV.
 • Informacja w sprawie wniosku o zorganizowanie w osiedlach KSM boisk sportowych.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w listopadzie 2012 r.

 1. Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za trzy kwartały 2012 r.
 2. Analiza wyników rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon 2011/2012.
 3. Informacja Zarządu o możliwości odbioru telewizji cyfrowej przez użytkowników instalacji AZART w związku z wyłączeniem w czerwcu 2013 r. sygnału analogowego TV.
 4. Informacja Zarządu w sprawie wniosku o zorganizowanie na osiedlach KSM boisk sportowych.
 5. Sprawy różne: pismo członka Spółdzielni w sprawie uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w październiku 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (16 osób) i rezygnacją z członkostwa (16 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu (3 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (22 osoby).
 • Przyjęcie projektów uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomościach garażowych w Osiedlu Zagórska - Północ.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na IV kwartał 2012.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego, w tym niedopłat z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2011/2012.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.09.2012.
 • Zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.
 • Zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznych w KSM na IV kwartał 2012.
 • Wyniki kontroli wewnętrznej działań administracji osiedli w zakresie likwidacji usterek gazowych oraz ciągów wentylacyjnych i kominowych.
 • Sprawa usuwania emisji substancji smołowej w 1 mieszkaniu w Osiedlu Sady.
 • Wybór dostawcy oleju opałowego do kotłowni w Bielinach i Bodzentynie.
 • Decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego 2012/2013 w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie stawek za zajęcia organizowane w Osiedlowych Klubach Kultury POLONEZ i SŁONECZKO.
 • Przygotowanie materiału w sprawie społecznego i ekonomicznego wymiaru działalności społeczno - kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię.
 • Wniosek w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe KSM za 2012 r.
 • Decyzja dotycząca prawidłowego funkcjonowania automatyki pogodowej oraz monitoringu w węzłach cieplnych budynków KSM.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w październiku 2012 r.

 1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe: wykreślenie z rejestru członków 6 osób w związku z utratą prawa do lokalu.
 2. Wybór podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 r.
 3. Informacja o wynikach ustaleń Komisji RN w zakresie zarzutów na działalność Rady Osiedla Sandomierskiego.
 4. Społeczny i ekonomiczny wymiar działalności społeczno - kulturalnej Spółdzielni.
 5. Sprawy różne - pisma członków Spółdzielni w następujących sprawach:
  1. rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania;
  2. lokali (mieszkalnego i użytkowego) w budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni we wrześniu 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem (6 osób) i rezygnacją z członkostwa (14 osób).
 • Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (2 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (23 osoby).
 • Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków osób, które utraciły prawo do lokalu i nie złożyły dobrowolnie rezygnacji z członkostwa - 10 osób.


2. Pozostałe sprawy:
 • Analiza wyników ekonomicznych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pierwsze półrocze 2012.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego, w tym niedopłat z tytułu centralnego ogrzewania po rozliczeniu kosztów ogrzewania za sezon grzewczy 2011/2012.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.08.2012.
 • Przyznanie 1 osobie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 • Zatwierdzenie stawek opłat za udział w organizowanych w osiedlowych klubach kultury KSM zajęciach i inne formy usług.
 • Wybór ofert na konserwację oraz utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej kotłowni gazowej przy ul. Krakowskiej oraz kotłowni lokalnych w Bielinach i Bodzentynie.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 • Sprawa usuwania emisji substancji smołowej w mieszkaniach w Osiedlu Sady - 5 lokali mieszkalnych.
 • Decyzja o zleceniu prac remontowo - konserwacyjnych komina żelbetowego w kotłowni przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą we wrześniu 2012 r.

 1. Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwsze półrocze 2012 r.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wysokości miesięcznych stawek opłat zależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od 1 stycznia 2013 r.;
  2. korekty planu remontów Spółdzielni na 2012 r.;
  3. powołania komisji do przeprowadzenia kontroli działalności Rady Osiedla Sandomierskiego.
 3. Informacja Zarządu o zaawansowaniu wymiany stolarki okiennej w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 4. Przyjęcie planów pracy na II półrocze 2012 roku:
  1. Rady Nadzorczej;
  2. Komisji Rewizyjnej;
  3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
  4. Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
  5. Komisji Samorządowej.
 5. Sprawy różne: rozpatrzenie pisma członka Spółdzielni w sprawie montażu elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w sierpniu 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (12 osób) i rezygnacją z członkostwa (16 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (6 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (20 osób) oraz nabycia garażu (2 osoby).


2. Pozostałe sprawy:
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego, w tym niedopłat z tytułu rozliczenia kosztów zużycia ciepła w sezonie grzewczym 2011/2012.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.07.2012.
 • Informacja o wynikach rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach za okres od 1.07.2011. do 30.06.2012.
 • Rozpatrzenie wniosku RO IV w sprawie siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osiedlu Sandomierskim.
 • Decyzja dotycząca zbiorowego pisma w sprawie przywrócenia placu zabaw między budynkami przy ul. śląskiej 8 i ul. śląskiej 10 w Kielcach.
 • Projekt zmiany od 1.01.2013. zależnych od Spółdzielni opłat za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 • Informacja o zaawansowaniu wymiany stolarki okiennej w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów ograniczonych (do firm z woj. świętokrzyskiego) na roboty remontowe.
 • Informacja o wynikach kontroli realizacji okresowych przeglądów stanu technicznego i estetycznego lokali użytkowych.
 • Decyzja w sprawie instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych KSM.


W sierpniu nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczejw górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lipcu 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (9 osób) i rezygnacją z członkostwa (18 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (5 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (18 osób) i garażu (1 osoba).
 • Wnioski do sądu o eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego - 5 lokali.
 • Zatwierdzenie wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z odzysku.
 • Sprawa uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego.
 • Wszczęcie egzekucji z nieruchomości, tj. sprzedaż własnościowego lokalu w drodze licytacji publicznej.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na III kwartał 2012 r.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Decyzja o skierowaniu 6 dłużników do Biura Informacji Gospodarczej.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.06.2012.
 • Zatwierdzenie likwidacji zużytych elementów 2 dźwigów osobowych.
 • Zmiana zaliczkowych stawek za centralne ogrzewanie w budynkach rozliczanych indywidualnie na sezon grzewczy 2012/2013.
 • Decyzja w sprawie monitoringu wizyjnego terenów zewnętrznych przy pawilonie przy ul. Sandomierskiej 107 w Kielcach.
 • Decyzja o zakupie trzech nowych wymienników ciepła typu JAD.
 • Zatwierdzenie likwidacji przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Osiedlowego Klubu Kultury Słoneczko.
 • Wybór wykonawcy raportu o oddziaływaniu na powietrze atmosferyczne dla kotłowni WLM II przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach.
 • Wybór dostawców miału węglowego do kotłowni KSM w sezonie grzewczym 2012/2013.


W lipcu nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczejw górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w czerwcu 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (9 osób) i rezygnacją z członkostwa (11 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (2 osoby);
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (8 osób) oraz nabycia garażu (1 osoba).
 • Decyzja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego


2. Pozostałe sprawy:
 • Zatwierdzenie likwidacji zużytych elementów 2 dźwigów osobowych.
 • Sprawa usuwania emisji substancji smołowej w 1 mieszkaniu w Osiedlu Sady.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.05.2012.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na roboty remontowe w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie norm zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych KSM.
 • Przyjęcie planów pracy osiedlowych klubów kultury KSM na akcję LATO oraz stawek za udział w zajęciach.
 • Przyjęcie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • analizy wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwszy kwartał 2012 r.;
  • informacji o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2012 r.;
  • harmonogramów realizacji ogólnospółdzielczych wniosków Walnego Zgromadzenia oraz kierunków działalności Spółdzielni na 2012 r.;
  • analizy porównawczej kosztów produkcji i dostawy ciepła z kotłowni KSM oraz MPEC Kielce;
  • projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej w nieruchomościach KSM.
 • Wybór wykonawcy wzmocnienia trzonu stalowego komina w kotłowni przy ul. Szczecińskiej 25.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w czerwcu 2012 r.

 1. Analiza wyników ekonomicznych i działalności Spółdzielni za pierwszy kwartał 2012 r.
 2. Informacja Zarządu o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia harmonogramu:
   • realizacji wniosków ogólnospółdzielczych przyjętych w 2012 r. przez Walne Zgromadzenie Członków;
   • kierunków działania Spółdzielni na 2012 r.
  2. ustanowienia służebności gruntowej na działce przy ul. Mazurskiej 62 w Kielcach (hydrofornia);
  3. ustanowienia służebności gruntowej w obrębie nieruchomości przy ul. Warszawskiej 5;
 4. Analiza porównawcza kosztów produkcji i dostawy ciepła z kotłowni KSM i MPEC Kielce.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w maju 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (13 osób) i rezygnacją z członkostwa (13 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (1 osoba).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (23 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (3 osoby).


2. Pozostałe sprawy:
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.04.2012.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie likwidacji zużytych elementów dźwigu osobowego.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe w zasobach KSM.
 • Wyniki kontroli realizacji Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie zmian wewnętrznych aktów prawnych.
 • Wybór firmy do przeprowadzenia legalizacji ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych KSM.
 • Zgoda na ułożenie przez firmę zewnętrzną kabla światłowodowego w szachtach instalacji elektrycznej dwóch budynków KSM.
 • Decyzja o uruchomieniu w KSM programu komputerowego, który usprawni pracę z zakresu finansowo - księgowego.
 • Zatwierdzenie wyników inwentaryzacji opału w ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2011/2012.


W maju nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczejw górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w kwietniu 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (7 osób) i rezygnacją z członkostwa (7 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (2 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (15 osób) oraz nabycia garażu (2 osoby).
 • Wnioski do sądu o eksmisję osób zalegających z opłatami za mieszkania - 5 mieszkań.
 • Wniosek do komornika o wszczęcie czynności eksmisyjnych z lokalu mieszkalnego do lokalu wskazanego przez gminę.
 • Rozpatrzenie wniosku członka KSM o zmianę warunków służebności gruntowej w nieruchomości garażowej.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na II kwartał 2012 r.
 • Zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznych w KSM na II kwartał 2012 r.
 • Powołanie komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji opału w kotłowniach ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2011/2012.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.03.2012.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów na roboty remontowe w Spółdzielni.
 • Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 r.
 • Przyjęcie regulaminu pracy pracowników Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Zatwierdzenie wyników przeprowadzonej w osiedlowych klubach kultury kontroli przestrzegania zasad gospodarki zaopatrzeniowej Spółdzielni.
 • Zatwierdzenie wyników przeprowadzonej w Dziale Organizacji, Spraw Pracowniczych i Ogólnych kontroli przestrzegania zasad gospodarki zaopatrzeniowej Spółdzielni.
 • Zatwierdzenie wyników kontroli stanu gotówki w kasach Spółdzielni.
 • Decyzja o podwyżkach stawek czynszu za najem lokali użytkowych i terenów w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie likwidacji zużytych elementów dźwigu osobowego z budynku w Osiedlu Sady oraz zużytego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Decyzja w sprawie usuwania z lokalu mieszkalnego substancji smołowej - 3 lokale.
 • Wybór wykonawcy ekspertyzy stanu technicznego stalowego komina w kotłowni przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach.
 • Wybór wykonawcy systemu monitorowania wizyjnego terenów zewnętrznych w budynkach przy ul. Boh. Warszawy 9 oraz ul. Kujawskiej 26 w Kielcach.
 • Sprawozdania osiedlowych klubów kultury z Akcji Zima.
 • Sprawozdania osiedlowych klubów kultury z działalności w pierwszym kwartale 2012 r.
 • Uchwała w sprawie organizacji pracy i szczegółowego zakresu zadań komórek funkcjonalnych Biura Zarządu KSM.
 • Wybór wykonawcy systemu monitorowania wizyjnego terenów zewnętrznych przy pawilonach przy ul. Romualda 3.
 • Decyzja o zakończeniu sezonu grzewczego 2011/2012.
 • Informacja o należnościach z tytułu dostaw energii cieplnej, wody, energii elektrycznej oraz korzystania z altanek śmietnikowych KSM.
 • Uchwała w sprawie polityki rachunkowości w Spółdzielni.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w kwietniu 2012 r.

 1. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.
  1. wystąpienie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
  2. podjęcie przez Radę Nadzorcza uchwały w tej sprawie.
 2. Zatwierdzenie następujących materiałów na Walne Zgromadzenie Członków KSM:
  1. sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 r.
  2. projektów uchwał.
 3. Obsługa poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przez członków Rady Nadzorczej.
 4. Sprawy różne - omówienie wyników społecznej kontroli gospodarowania opałem w ZEC.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w marcu 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (15 osób) i rezygnacją z członkostwa (19 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (6 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (21 osób).
 • Skierowanie do Rady Nadzorczej wniosku o przywrócenie członkostwa w Spółdzielni w związku z uregulowaniem zaległości czynszowych.
 • Wniosek do sądu o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego mieszkania.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie projektu planu gospodarczo - finansowego KSM na 2012 r.
 • Przyjęcie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2011 r.
 • Przyjęcie porządku obrad oraz harmonogramu organizacji Walnego Zgromadzenia Członków KSM.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 29.02.2012.
 • Zawarcie z 2 osobami umów na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 • Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 • Informacja o należnościach z tytułu dostaw energii cieplnej, wody, energii elektrycznej oraz za korzystanie z altanek śmietnikowych.
 • Decyzja w sprawie powierzchni w projektowanej nadbudowie budynku użytkowego na elementach konstrukcji po byłej kotłowni osiedlowej przy ul. Konarskiego 14 w Kielcach.
 • Przyjęcie propozycji zmiany stawek za zarządzanie przez KSM wspólnotami mieszkaniowymi na zlecenie.
 • Wybór wykonawcy projektu kolorystyki elewacji budynków przy ul. Sandomierskiej 74, 76 i 78 w Kielcach.
 • Likwidacja przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu OKK Miniatura oraz zużytych elementów dźwigu osobowego z Osiedla Zagórska - Południe.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w marcu 2012 r.

 1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe: przywrócenie członkostwa w KSM w związku z uregulowaniem zadłużenia czynszowego - 1 osoba.
 2. Uchwalenie planu gospodarczo - finansowego KSM na 2012 r. wraz z planem remontów oraz kosztami działalności społeczno - kulturalnej.
 3. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w 2011 r.
 4. Rozpatrzenie projektu zmiany Statutu Spółdzielni.
 5. Przyjęcie planu organizacji Walnego Zgromadzenia i jego części w 2012 r. oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lutym 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (9 osób) i rezygnacją z członkostwa (16 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z: nabyciem prawa do lokalu, uprawnienia do członkostwa współmałżonków (4 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (17 osób).
 • Decyzja o wypowiedzeniu umów najmu lokali mieszkalnych osobom zalegającym z opłatami czynszowymi.
 • Decyzja o skierowaniu do sądu 5 wniosków o eksmisję z zajmowanych bez tytułu lokali mieszkalnych (zadłużenia czynszowe).


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie sprawozdań osiedlowych klubów kultury KSM z działalności prowadzonej w 2011 r.
 • Zatwierdzenie planów pracy osiedlowych klubów kultury KSM na 2012 r.
 • Zatwierdzenie planów pracy osiedlowych klubów kultury KSM na akcję ZIMA wraz ze stawkami odpłatności dla uczestników.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.12.2011.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Decyzja o likwidacji uszkodzonego sprzętu będącego na wyposażeniu OKK MINIATURA.
 • Wybór firmy do koszenia trawy i cięcia żywopłotów w osiedlach KSM.
 • Aktualizacja przepisów wewnętrznych z zakresu zarządzania systemem informatycznym i zabezpieczenia danych osobowych w KSM.
 • Przyjęcie planu wydatków informatycznych w Spółdzielni na 2012 r.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów na dostawę wodomierzy oraz wymianę stolarki okiennej
 • Przyjęcie planu wydatków na pokrycie kosztów wywozu odpadów stałych gromadzonych w pojemnikach ustawionych na placu kotłowni przy ul. Żniwnej 3 w Kielcach.
 • Przyjęcie zakresu remontów dźwigów osobowych w KSM na 2012 r.
 • Przyjęcie sprawozdania z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w KSM w 2011 r.
 • Zatwierdzenie ryczałtów z tytułu wymiany stolarki okiennej przez użytkowników mieszkań w KSM.
 • Zatwierdzenie wyników przetargu na roboty remontowe w KSM.
 • Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. analizy wyników ekonomicznych Spółdzielni za 2011 r.;
  2. informacji o sposobie realizacji ogólnospółdzielczych wniosków Walnego Zgromadzenia Członków w 2011 r. oraz kierunków działania KSM na 2011 r.;
  3. propozycji zmian Statutu.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.01.2012.
 • Przyjęcie nowych wysokości opłat za centralną ciepłą wodę użytkową dostarczaną do budynków przy ul. Dębowej 1 i Warszawskiej 49 w Kielcach.
 • Przyjęcie nowej wysokości ryczałtowej stawki zaliczkowej za centralne ogrzewanie lokali w budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.
 • Decyzja dotycząca wyniku finansowego na eksploatacji lokali mieszkalnych i garaży we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Dębowej 1 w Kielcach.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w lutym 2012 r.

 1. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2011 r.
 2. Informacja Zarządu o sposobie realizacji:
  1. wniosków ogólnospółdzielczych Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2011 r.;
  2. kierunków działania Spółdzielni na 2011 r.
 3. Rozpatrzenie przez Radę Nadzorczą zainicjowanych przez Zarząd propozycji zmian Statutu Spółdzielni.
 4. Sprawy różne: rozpatrzenie wniosków członków KSM w następujących sprawach:
  1. ustalenia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem garażowym przy ul. Pomorskiej 55b w Kielcach;
  2. podzielników kosztów ogrzewania.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w styczniu 2012 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (16 osób) i rezygnacją z członkostwa (18 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (2 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (23 osoby) oraz nabycia garażu (1 osoba).
 • Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków 5 osób, które utraciły prawo do lokalu na skutek jego zbycia i nie złożyły rezygnacji z członkostwa.
 • Wniosek do Rady Nadzorczej o przywrócenie członkostwa w związku z uregulowaniem zaległości czynszowych.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2012 r.
 • Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na pierwszy kwartał 2012 r.
 • Decyzja o ustaleniu opłat z tytułu prowadzenia działalności zarobkowej w lokalach mieszkalnych.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Przyznanie 2 członkom KSM pomieszczeń dodatkowych, na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 • Wyniki przeprowadzonej w administracjach osiedli oraz w ZEC kontroli realizacji zasad gospodarki zaopatrzeniowej w KSM w oparciu o wytyczne zawarte w zarządzeniach Prezesa Zarządu.
 • Wyniki kontroli funkcjonowania w administracjach osiedli pogotowia technicznego.
 • Decyzja w sprawie rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków w nieruchomości przy ul. Dębowej 1 w Kielcach.
 • Przyjęcie projektu zmiany regulaminu rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi te lokale - wprowadzenie nowego standardu okien wymienianych przez KSM.
 • Przyjęcie:
  • projektu regulaminu prowadzenia inwestycji mieszkaniowych i budowy lokali o innym przeznaczeniu oraz zasad ustalania kosztów budowy i ostatecznego rozliczania inwestycji;
  • projektu struktury organizacyjnej KSM na 2012 r.
 • Decyzja o organizacji przetargów na wymianę wodomierzy oraz wymianę stolarki okiennej.
 • Zatwierdzenie rocznego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dębowej 1 w Kielcach.
 • Decyzja o zamówieniu obrabiarki do drewna Hammer C3 31.
 • Przyjęcie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM.
 • Przyjęcie warunków przetargu nieograniczonego na remont klatek schodowych w budynkach Spółdzielni.
 • Decyzja o przedłużeniu umów i zmiany stawek do rozliczania robót remontowych wykonywanych w KSM.
 • Decyzja o udostępnieniu zewnętrznym firmom terenów KSM za odpłatnością.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w styczniu 2012 r.

 1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. wykreślenie z rejestru członków na podstawie § 48 ust. 2 pkt 3 Statutu, w związku z utratą prawa do lokalu w wyniku jego zbycia - 3 osoby;
  2. wykreślenie z rejestru członków na podstawie § 48 ust. 2 pkt 6 Statutu, w związku z utratą prawa odrębnej własności lokalu - 1 osoba;
  3. przywrócenie członkostwa w Spółdzielni 1 osobie, która uregulowała zadłużenie czynszowe.
 2. Sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji Rady Nadzorczej w 2011 r.
 3. Uchwalenie planów pracy na pierwsze półrocze 2012 r.
  1. Rady Nadzorczej;
  2. Komisji Rewizyjnej;
  3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
  4. Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
  5. Komisji Samorządowej
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. regulaminu prowadzenia inwestycji mieszkaniowych i budowy lokali o innym przeznaczeniu oraz zasad ustalania kosztów budowy i ostatecznego rozliczania inwestycji;
  2. zmiany regulaminu rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw i utrzymania wnętrz lokali mieszkalnych oraz zasad rozliczeń z członkami zwalniającymi te lokale - w zakresie organizacji i zasad wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach (załącznik nr 2 do regulaminu).
  3. zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2012 r.
 5. Sprawy różne: rozpatrzenie wniosków członków KSM dotyczących rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania.


w górę
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.10.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.