Aktualności
ksm wzorowa firmaTematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu


Lata poprzednie:
----> ROK 2012

ROK 2011


I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII

Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w grudniu 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (4 osoby) i rezygnacją z członkostwa (6 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (3 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (17 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (3 osoby).


2. Pozostałe sprawy:
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Decyzja o wyborze wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i modernizacji budynku ZEC i bazy KSM przy ul. Konarskiego 14 w Kielcach oraz budowy 2 zespołów garażowych.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.11.2011.
 • Przyjęcie materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą:
  1. projektu regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych oraz ustalania wysokości opłat za te lokale;
  2. projektu zmiany regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  3. zmiany niezależnych od Spółdzielni opłat za mieszkania od 1.01.2012.
  4. informacji o sytuacji finansowej KSM za lata 2007 - 2011.
  5. analizy porównawczej kosztów produkcji i dostawy ciepła z kotłowni KSM i MPEC Kielce.
 • Zatwierdzenie obowiązujących od 1.01.2012. norm zużycia wody dla nieopomiarowanych lokali w budynkach osiedli KSM.
 • Przyznanie 2 osobom pomieszczenia dodatkowego, na podstawie regulaminu użytkowania powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.
 • Decyzja w sprawie przedłużenia umów na zakup: materiałów ogólnobudowlanych, materiałów elektrycznych, materiałów hydraulicznych oraz środków czystości.
 • Decyzja w sprawie rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w budynku przy ul. Dębowej 1 w Kielcach.
 • Decyzja o aktualizacji opłat z tytułu korzystania przez mieszkańców budynków obcych z altanek śmietnikowych KSM.
 • Ustalenie wysokości pogotowia kasowego (niezbędnego zapasu gotówki w kasie).
 • Zatwierdzenie kart analizy ryzyka zawodowego pracowników KSM.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w grudniu 2011 r.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych oraz ustalania wysokości opłat za te lokale;
  2. zmiany regulaminu indywidualnego rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (zmiana proporcji kosztów stałych i
  3. zmiennych od sezonu grzewczego 2012/2013);
  4. zmiany niezależnych od Spółdzielni opłat za mieszkania od 1.01.2012.
 2. Omówienie sytuacji finansowej KSM za lata 2007 - 2011.
 3. Analiza porównawcza kosztów produkcji i dostawy ciepła z kotłowni KSM i MPEC Kielce.
 4. Sprawy różne: omówienie skierowanych do Rady Nadzorczej pism członków Spółdzielni w następujących sprawach:
  1. instalacji centralnego ogrzewania i wilgoci w mieszkaniu;
  2. podzielników kosztów ogrzewania;
  3. wyborów do Rady Nadzorczej reprezentanta Bielin i Bodzentyna.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w listopadzie 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (5 osób) i rezygnacją z członkostwa (15 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (5 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (23 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia garażu (4 osoby).
 • Wyznaczenie dłużnikowi okresu na przekazanie mieszkania do dyspozycji KSM pod rygorem skierowania do sądu wniosku o eksmisję.
 • Wyznaczenie 6 dłużnikom zajmującym mieszkania na warunkach najmu terminu na uregulowanie zaległości czynszowych.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie analizy wyników ekonomicznych Spółdzielni za trzy kwartały 2011 r.
 • Przyjęcie projektu regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 • Przyjęcie analizy wyników rozliczeń kosztów ogrzewania zasobów mieszkaniowych KSM za okres rozliczeniowy 2010/2011.
 • Decyzja o udostępnieniu terenu KSM Polskiej Telefonii Cyfrowej pod budowę kanalizacji teletechnicznej.
 • Wybór wykonawcy projektu remontu elewacji budynku przy ul. Zagórskiej 48 w Kielcach
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.10.2011.
 • Przyznanie 1 członkowi KSM pomieszczenia dodatkowego, na podstawie regulaminu użytkowania powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.
 • Zatwierdzenie wyników jesiennego przeglądu warunków pracy bezpośrednio na stanowiskach pracy i w pomieszczeniach KSM.
 • Przyjęcie instrukcji przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez KSM.
 • Zmiana stawek eksploatacyjnych dla własnościowych lokali użytkowych Spółdzielni.
 • Zatwierdzenie stawek za udział w nowo utworzonych w Osiedlowym Klubie Kultury Polonez zajęciach.
 • Decyzja w zakresie postępowania windykacyjnego w stosunku do zaległości czynszowych za mieszkania o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Decyzja dotycząca usuwania w 1 mieszkaniu w osiedlu Sady substancji smołowej.
 • Wybór wykonawcy audytu energetycznego budynku o najwyższych stratach ciepła.
 • Decyzja o zmianie dostawcy energii elektrycznej do obiektów KSM.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w listopadzie 2011 r.

 1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe: wykreślenie z rejestru członków 4 osób w związku z utratą prawa do lokalu spółdzielczego w wyniku jego zbycia, na podstawie § 48 ust. 2 pkt 3 Statutu.
 2. Analiza wyników ekonomicznych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za trzy kwartały 2011 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania.
 4. Analiza wyników rozliczeń kosztów ogrzewania zasobów mieszkaniowych KSM za okres rozliczeniowy 2010/2011.
 5. Sprawy różne: rozpatrzenie pism członków KSM w następujących sprawach:
  • umowy ze spółką METRONA POLSKA oraz wyborów do Rady Nadzorczej;
  • stoiska warzywniczego u zbiegu ulic Zagórskiej i Szymanowskiego.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w październiku 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (9 osób) i rezygnacją z członkostwa (9 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (4 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (25 osób) oraz nabycia garażu (2 osoby).
 • Skierowanie do sądu wniosku o eksmisję 1 osoby (wraz z innymi reprezentującymi jej prawa) z zajmowanego mieszkania.
 • Decyzja w sprawie skierowania do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków 4 osób - w związku z utratą prawa do lokalu na skutek jego zbycia i niezłożeniem rezygnacji z członkostwa.
 • Zorganizowanie przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności przekazanego do dyspozycji Spółdzielni lokalu mieszkalnego - termin oraz warunki przetargu.
 • Podjęcie działań w celu zbycia mieszkania w drodze licytacji (egzekucji z własnościowego prawa do mieszkania).
 • Wniosek do Urzędu Miasta Kielce o wskazanie lokali socjalnych dla osób zalegających z opłatami za mieszkanie i uprawnionych do takiego lokalu.


2. Pozostałe sprawy:
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego, w tym niedopłat z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2010/2011.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.09.2011.
 • Przyznanie 1 członkowi KSM pomieszczenia dodatkowego, na podstawie regulaminu użytkowania powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.
 • Zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.
 • Przyjęcie informacji o zużyciu wody i odprowadzaniu ścieków w zasobach KSM.
 • Przyjęcie informacji o przebiegu procesu ustanawiania prawa odrębnej własności lokali w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznych w KSM na IV kwartał 2011.
 • Ustalenie cen miału węglowego dostarczanego do kotłowni KSM.
 • Wyniki kontroli wewnętrznej w zakresie funkcjonowania samodzielnego stanowiska ds. informatyki.
 • Sprawa usuwania emisji substancji smołowej w 1 mieszkaniu w Osiedlu Sady.
 • Likwidacja przedmiotów nietrwałych będących na wyposażeniu Osiedlowego Klubu Kultury KSM MINIATURA.
 • Decyzja w sprawie projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej przy ul. Sandomierskiej 156, 158 i 160.
 • Wybór dostawcy oleju opałowego do kotłowni w Bielinach i Bodzentynie,.
 • Podjęcie uchwały w sprawie organizacji i sposobów zabezpieczenia mienia KSM.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w październiku 2011 r.

 1. Informacja Zarządu o:
  1. zużyciu wody i odprowadzaniu ścieków w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni;
  2. przebiegu procesu ustanawiania prawa odrębnej własności lokali.
 2. Ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w nieruchomości garażowej przy ul. Bohaterów Warszawy 9 i 9a w Kielcach.
 3. Wybór podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2011 r.
 4. Sprawy różne - pisma członków Spółdzielni w następujących sprawach:
  1. wilgoci w mieszkaniu oraz zaległości czynszowych;
  2. opłat za centralne ogrzewanie;
  3. reprezentowania w Radzie Nadzorczej domów spółdzielczych w Bielinach i Bodzentynie.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni we wrześniu 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem (12 osób) i rezygnacją z członkostwa (18 osób).
 • Przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (5 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (19 osób) oraz nabycia garażu (3 osoby).
 • Wyrażenie zgody na zamianę mieszkań znajdujących się w zasobach KSM.


2. Pozostałe sprawy:
 • Analiza wyników ekonomicznych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pierwsze półrocze 2011.
 • Przyjęcie sprawozdań z organizowanych w osiedlowych klubach kultury KSM Akcji LATO 2011.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego, w tym niedopłat z tytułu centralnego ogrzewania po rozliczeniu kosztów ogrzewania za sezon grzewczy 2010/2011.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.08.2011.
 • Przyznanie 1 osobie pomieszczenia dodatkowego, na podstawie regulaminu użytkowania powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.
 • Przyjęcie nowych wysokości zależnych od Spółdzielni stawek opłat za lokale mieszkalne i garaże w KSM od 1.01.2012.
 • Przyjęcie projektu regulaminu zasad gospodarki finansowej Spółdzielni oraz gospodarowania funduszami.
 • Zatwierdzenie stawek opłat za udział w organizowanych w osiedlowych klubach kultury KSM zajęciach i inne formy usług.
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na IV kwartał 2011 r.
 • Wybór ofert na konserwację oraz utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej kotłowni gazowej przy ul. Krakowskiej oraz kotłowni lokalnych w Bielinach i Bodzentynie.
 • Decyzja w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach oraz przyjęcia nowych wysokości zaliczkowych stawek z tego tytułu.
 • Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów nieograniczonych na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 • Sprawa usuwania emisji substancji smołowej w 1 mieszkaniu w Osiedlu Sady.
 • Zmiana składu Komisji Przetargowych (w związku ze zmianą składu Rad Osiedli).
 • Decyzja o zmianie wysokości opłaty stałej i zmiennej z tytułu centralnego ogrzewania lokali użytkowych wbudowanych w wielorodzinne budynki mieszkalne.
 • Wyniki kontroli poprawności wystawiania przez Zakład Energetyki Cieplnej faktur za ogrzewanie wolnostojących lokali użytkowych.
 • Decyzja o wstrzymaniu procedury zmierzającej do budowy zespołów garażowych, za środki własne przyszłych właścicieli, w nieruchomościach garażowych przy ul. Wiosennej 3,5 i 7 oraz ul. Wielkopolskiej 7 i Śląskiej 8, 10.
 • Decyzja o ogrodzeniu placu między budynkami przy ul. Romualda 3 i Ceglanej 14.
 • Decyzja o dokonywaniu okresowych przeglądów stanu technicznego i estetycznego lokali użytkowych w najmie w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na roboty remontowe w KSM.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą we wrześniu 2011 r.

 1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  • wykreślenie 7 osób w związku z zaległościami w opłatach za mieszkanie;
  • wykreślenie 2 osób w związku z utratą spółdzielczego prawa do lokalu w wyniku podziału majątku;
  • wykreślenie 8 osób w związku z utratą spółdzielczego prawa do lokalu w wyniku jego zbycia;
  • wykreślenie 3 osób w związku z utratą prawa odrębnej własności lokalu;
  • przywrócenie członkostwa 1 osobie w związku z uregulowaniem zadłużenia czynszowego.
 2. Analiza wyników ekonomicznych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pierwsze półrocze 2011 r.
 3. Ustalenie wysokości miesięcznych stawek opłat zależnych od Spółdzielni za użytkowanie lokali od stycznia 2012 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu zasad gospodarki finansowej Spółdzielni oraz gospodarowania funduszami.
 5. Sprawy różne: rozpatrzenie pism członków Spółdzielni w następujących sprawach:
  • zasad przyspieszania wymiany stolarki okiennej w KSM lub wypłat za wymianę stolarki we własnym zakresie;
  • usytuowania tablic kina MOSKWA oraz prowadzenia handlu ulicznego na terenie przy budynku przy ul. Zagórskiej 60;
  • stolarki okiennej, wilgoci w mieszkaniu oraz zadłużenia czynszowego.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w sierpniu 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (13 osób) i rezygnacją z członkostwa (19 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (7 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (21 osób) oraz nabycia garażu (3 osoby).
 • Wniosek do Rady Nadzorczej o przywrócenie członkostwa osobie, która uregulowała zaległości czynszowe.


2. Pozostałe sprawy:
 • Analiza wpływów i kosztów osiedlowych klubów kultury KSM za pierwsze półrocze 2011 r.
 • Decyzja w sprawie windykacji zaległości czynszowych za lokale mieszkalne o nieuregulowanym stanie prawnym.
 • Wybór firmy, która wydrukuje książeczki czynszowe KSM na 2011/2012.
 • Wnioski do Rady Nadzorczej o wykreślenie z rejestru członków 15 osób, które utraciły spółdzielcze prawo do lokalu oraz 3 osób, które utraciły prawo odrębnej własności lokalu i nie złożyły rezygnacji z członkostwa.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego, w tym niedopłat z tytułu rozliczenia kosztów zużycia ciepła w sezonie grzewczym 2010/2011.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.07.2011.
 • Zatwierdzenie zaliczkowych stawek na centralne ogrzewanie lokali w budynkach przy ul. Dębowej 1 oraz Warszawskiej 49 w Kielcach.


W sierpniu nie było posiedzenia Rady Nadzorczej.

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lipcu 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (8 osób) i rezygnacją z członkostwa (12 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (4 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (18 osób).


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na III kwartał 2011 r.
 • Przyjęcie informacji o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2011 r.
 • Przyjęcie harmonogramu realizacji przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków KSM wniosków ogólnospółdzielczych i kierunków działania Spółdzielni na 2011 r.
 • Przyjęcie projektu zasad wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tego tytułu.
 • Omówienie wyników kontroli realizacji przez administracje osiedli perspektywicznego planu remontów na lata 2008 - 2012.
 • Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na III kwartał 2011 r.
 • Wszczęcie postępowania zmierzającego do wykreślenia 17 osób z rejestru członków z powodu zadłużeń czynszowych.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.06.2011.
 • Zawarcie z 1 członkiem Spółdzielni umowy na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem użytkowania powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.
 • Zatwierdzenie likwidacji zużytego sprzętu komputerowego.
 • Zmiana zaliczkowych stawek za centralne ogrzewanie w budynkach rozliczanych indywidualnie na sezon grzewczy 2011/2012.
 • Decyzja w sprawie monitoringu wizyjnego terenów zewnętrznych przy pawilonie F przy ul. Romualda 3 w Kielcach.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w lipcu 2011 r.

 1. Informacja Zarządu o przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie:
  zatwierdzenia harmonogramu realizacji wniosków ogólnospółdzielczych, przyjętych w 2011 r. przez Walne Zgromadzenie oraz kierunków działania Spółdzielni na 2011 r.
  zasad wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tego tytułu.
 3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przejściowego sfinansowania kosztów budowy lokalu użytkowego i mieszkalnego w nowo oddanym budynku przy ul. Warszawskiej 49 w Kielcach.
 4. Przyjęcie planów pracy na II półrocze 2011 roku:
  Rady Nadzorczej;
  Komisji Rewizyjnej;
  Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
  Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
  Komisji Samorządowej.
 5. Sprawy różne: rozpatrzenie prośby członka KSM, który zamierza zbyć mieszkanie, o wyrażenie zgody na spłatę kosztów wykupu gruntu na dotychczasowych zasadach, tj. w obecnie wnoszonej wysokości w opłatach za mieszkanie.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w czerwcu 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (13 osób) i rezygnacją z członkostwa (13 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (6 osób);
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (18 osób) oraz nabycia garażu (4 osoby);


2. Pozostałe sprawy:
 • Zatwierdzenie likwidacji zużytych elementów 4 dźwigów osobowych.
 • Sprawa usuwania emisji substancji smołowej w 1 mieszkaniu w Osiedlu Sady.
 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej w celu rozliczenia inwentaryzacji opału w ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2010/2011.
 • Zatwierdzenie wyników inwentaryzacji opału w ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2010/2011.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.05.2011.
 • Zmiana wysokości stawki eksploatacyjnej dla lokali użytkowych własnościowych w budynku przy ul. Dębowej 1.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na roboty remontowe w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie norm zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych KSM.
 • Przyjęcie planów pracy osiedlowych klubów kultury KSM na akcję LATO oraz stawek za udział w zajęciach.
 • Wybór dostawców miału węglowego do kotłowni KSM na sezon grzewczy 2011/2012.
 • Wybór oferty na legalizację ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych KSM.
 • Decyzja w sprawie wyników rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynku przy ul. Dębowej 1.
 • Decyzja o podjęciu działań zmierzających do uzyskania od gminy Kielce odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, wobec których sąd orzekł eksmisję z lokalu spółdzielczego.
 • Wybór oferty na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stalowego komina w kotłowni przy ul. Szczecińskiej 25 oraz betonowego komina w kotłowni przy ul. Żniwnej 5.
 • Przyjęcie informacji o utrzymaniu urządzeń na placach zabaw KSM w należytym stanie technicznym oraz sanitarno - porządkowym.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w czerwcu 2011 r.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru członków Prezydium oraz składu poszczególnych komisji Rady:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Wójcik
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Marek Banasik
Sekretarz Rady Nadzorczej - Piotr Kowalczyk

Komisja Rewizyjna:

1. Zdzisław Gawior - Przewodniczący
2. Jan Okła
3. Andrzej Bujak
4. Elżbieta Hombek
5. Andrzej Marzec
6. Władysław Fąfara

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

1. Władysław Boberek - Przewodniczący
2. Elżbieta Hombek
3. Zbigniew Sowiński
4. Jerzy Sidor
5. Halina Zawadzka
6. Jerzy Dudek

Społeczna Komisja Mieszkaniowa:

1. Jan Okła - Przewodniczący
2. Andrzej Marzec
3. Jerzy Sidor
4. Irena Bąk

Komisja Samorządowa:

1. Jerzy Król - Przewodniczący
2. Halina Chromik
3. Zbigniew Sowiński
4. Halina Zawadzka
5. Irena Bąk

w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w maju 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (14 osób) i rezygnacją z członkostwa (16 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (10 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (16 osób).
 • Zamiana mieszkań znajdujących się w zasobach KSM.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie wyników ekonomicznych Spółdzielni za I kwartał 2011 r.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.04.2011.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów nieograniczonych na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 • Zatwierdzenie likwidacji zużytych elementów 2 dźwigów osobowych.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na roboty remontowe w zasobach KSM oraz unieważnienie jednego przetargu na roboty remontowe.
 • Decyzja w sprawie wykonania remontu wag samochodowych w kotłowniach przy ul. Szczecińskiej 25 i Żniwnej 5 oraz zgłoszenia ich do legalizacji do Obwodowego Urzędu Miar.
 • Sprawozdanie z kontroli realizacji postanowień Zarządzenia Prezesa Zarządu w sprawie zasad postępowania w zakresie windykacji zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne.
 • Sprawozdanie z przeprowadzonej w administracjach osiedli kontroli sposobów i terminowości realizacji w 2010 r. uchwał i wniosków Rad Osiedli.
 • Decyzja o wydłużeniu do godz. 18.00. czasu pracy Działu Czynszów i Windykacji (w ostatni czwartek miesiąca).
 • Zawarcie z 1 osobą umowy na użytkowanie pomieszczenia dodatkowego, zgodnie z regulaminem użytkowania powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w maju 2011 r.

 1. Analiza wyników ekonomicznych Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za pierwszy kwartał 2011 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu porządku domowego dla użytkowników lokali mieszkalnych w KSM.
 3. Sprawy różne - rozpatrzenie skierowanych do Rady Nadzorczej pism w następujących sprawach:
  1. podzielników kosztów ogrzewania. Rada Nadzorcza jednogłośnie zdecydowała, aby zainteresowanej wysłać informację, że Rada zapoznała się z jej pismem;
  2. zmiany zasad wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni (zmiany wysokości ryczałtów za okna PCV).


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w kwietniu 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (5 osób) i rezygnacją z członkostwa (13 osób);
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (4 osoby).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (20 osób) oraz nabycia garażu (1 osoba).
 • Zgoda na zamianę mieszkań.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na II kwartał 2011 r.
 • Powołanie komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji opału w kotłowniach ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2010/2011.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.03.2011.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów nieograniczonych na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 • Przyjęcie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r.
 • Przyjęcie wyników lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 2007 - 2009 oraz działalności inwestycyjnej za okres 2009 - 2010.
 • Zatwierdzenie planu kontroli wewnętrznych w KSM na II kwartał 2010 r.
 • Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na roboty remontowe w Spółdzielni.
 • Zatwierdzenie wyników przeprowadzonej w administracjach osiedli i ZEC kontroli realizacji zasad gospodarki zaopatrzeniowej Spółdzielni.
 • Zawarcie z 1 osobą umowy na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem użytkowania powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.
 • Decyzja o wykonaniu w lokalnej kotłowni w Bodzentynie robót poprawiających jej stan techniczny.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w kwietniu 2011 r.

 1. Wysłuchanie opinii Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 r. oraz podjęcie uchwały wyrażającej stanowisko Rady Nadzorczej w tej sprawie.
 2. Zapoznanie się z wynikami lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres 2007 - 2009. oraz działalności inwestycyjnej za okres 2009 - 2010. i zajęcie stanowiska w sprawie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
 3. Informacja o kosztach ponoszonych przez KSM na utrzymanie etatowej służby gospodarzy domowych w porównaniu z kosztami innych spółdzielni w Kielcach, które zleciły ten zakres obowiązków na zewnątrz wyspecjalizowanym firmom.
 4. Sprawy różne - rozpatrzenie pism:
  1. w sprawie opłat za mieszkanie, w tym należności za centralne ogrzewanie, podzielników kosztów ogrzewania;
  2. w sprawie sposobu rozpatrzenia skierowanego do Rady Nadzorczej pisma.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w marcu 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (15 osób) i rezygnacją z członkostwa (13 osób).
 2. Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (12 osób).
 3. Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (20 osób) oraz nabycia garażu (1 osoba).
 4. Zmiana uchwały określającej przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, położonych w nieruchomości nr 5 przy ul. Dalekiej.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie projektu planu gospodarczo - finansowego KSM na 2011 r.
 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 r.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz harmonogramu organizacji Walnego Zgromadzenia Członków KSM.
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonych w 2010 r. kontroli wewnętrznych.
 5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
 6. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 28.02.2011.
 7. Zawarcie z 2 osobami umów na użytkowanie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem użytkowania powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.
 8. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego;
 9. Zatwierdzenie istotnych warunków zamówienia oraz daty zorganizowania przetargów nieograniczonych na prace remontowe realizowane w zasobach KSM.
 10. Wybór oferty na wykonanie systemu monitorowania wizyjnego terenów zewnętrznych budynku przy ul. Zagórskiej 62.
 11. Decyzja w sprawie remontów 4 dźwigów osobowych w budynkach KSM.
 12. Zatwierdzenie wyników przetargów nieograniczonych na roboty remontowe w KSM.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w marcu 2011 r.

 1. Rozpatrzenie projektu planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na 2011 r.
 2. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności w 2010 r.:
  1. Rady Nadzorczej;
  2. Zarządu.
 3. Rozpatrzenie materiałów w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2011 r.
 4. Sprawy różne - rozpatrzenie pism członków KSM:
  • w sprawie zasad refundacji kosztów ponoszonych przez członków Spółdzielni na wymianę stolarki okiennej;
  • w sprawie trudności z parkowaniem samochodu w rejonie budynków przy ul. Krakowskiej 5 i 7.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lutym 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (13 osób) i rezygnacją z członkostwa (14 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z: nabyciem prawa do lokalu, uprawnienia do członkostwa współmałżonków (5 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (11 osób) oraz garażu (2 osoby).
 • Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków 4 osób, które utraciły prawo do lokalu i nie złożyły rezygnacji z członkostwa.
 • Decyzja o skierowaniu do sądu 3 wniosków o eksmisję z zajmowanych bez tytułu lokali mieszkalnych (zadłużenia czynszowe).
 • Uchwała określająca przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomości przy ul. Dalekiej 19 w Kielcach.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2011 r.
 • Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na pierwszy kwartał 2011 r.
 • Zmiana opłat stałych i zmiennych za ogrzewanie lokali użytkowych wbudowanych w wielorodzinne budynki mieszkalne.
 • Wprowadzenie dodatkowych stawek na pokrycie kosztów konserwacji instalacji centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych w najmie oraz lokali użytkowych własnościowych.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.12.2010.
 • Przyznanie 1 członkowi KSM pomieszczenia dodatkowego, na podstawie regulaminu użytkowania powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.
 • Przyjęcie planów pracy osiedlowych klubów kultury podczas Akcji Zima oraz zatwierdzenie stawek odpłatności za udział w akcji;
 • Decyzja w sprawie podwyżek stawek czynszu za najem lokali użytkowych i terenów oraz za reklamy w KSM;
 • Informacja o realizacji ogólnospółdzielczych wniosków Walnego Zgromadzenia Członków KSM z 2010 r. oraz głównych kierunków działania Spółdzielni na 2010 r.
 • Przyjęcie projektu regulaminu Zarządu KSM.
 • Likwidacja przedmiotów nietrwałych znajdujących się na wyposażeniu Administracji Osiedla Sandomierskiego.
 • Przyjęcie wniosku do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na przystąpienie przez Spółdzielnię do czynności zmierzających do uzyskania pozwoleń na budowę obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Osiedlu Sady.
 • Zatwierdzenie sprawozdań osiedlowych klubów kultury KSM z działalności prowadzonej w 2010 r.
 • Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów nieograniczonych na roboty remontowe oraz prace projektowe w KSM.
 • Przyjęcie nowych zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej w nieruchomościach garażowych Spółdzielni.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w lutym 2011 r.

 1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe - wykreślenie z rejestru członków KSM 11 osób w związku z utratą prawa do lokalu i niezłożeniem rezygnacji z członkostwa.
 2. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego KSM za 2010 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków Zarządu w sprawie:
  1. regulaminu Zarządu KSM;
  2. przebudowy obiektów w obrębie byłej bazy Zakładu Remontowo - Budowlanego KSM przy ul. Konarskiego w Kielcach.
 4. Opinia dotycząca udzielanej członkom Spółdzielni pomocy finansowej do opłat za korzystanie z mieszkania.
 5. Sprawy różne - rozpatrzenie pisma członka Spółdzielni w sprawie podziału organizacyjnego Spółdzielni.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w styczniu 2011 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 • Skreślenia z rejestru członków w związku ze zgonem (13 osób) i rezygnacją z członkostwa (16 osób).
 • Przyjęcia w poczet członków w związku z nabyciem prawa do lokalu bądź uprawnieniem do członkostwa współmałżonków (16 osób).
 • Przyjęcie do wiadomości nabycia mieszkania (22 osoby) oraz nabycia garażu (2 osoby).
 • Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej wniosków o wykreślenie z rejestru członków 6 osób, które utraciły prawo do lokalu i nie złożyły rezygnacji z członkostwa.


2. Pozostałe sprawy:
 • Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2011 r.
 • Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na pierwszy kwartał 2011 r.
 • Zmiana opłat stałych i zmiennych za ogrzewanie lokali użytkowych wbudowanych w wielorodzinne budynki mieszkalne.
 • Wprowadzenie dodatkowych stawek na pokrycie kosztów konserwacji instalacji centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych w najmie oraz lokali użytkowych własnościowych.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 • Rozpatrywanie indywidualnych wniosków członków Spółdzielni w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 • Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.12.2010.
 • Przyznanie 1 członkowi KSM pomieszczenia dodatkowego, na podstawie regulaminu użytkowania powierzchni i pomieszczeń wspólnego użytku w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.
 • Przyjęcie planów pracy osiedlowych klubów kultury podczas Akcji Zima oraz zatwierdzenie stawek odpłatności za udział w akcji;
 • Decyzja w sprawie podwyżek stawek czynszu za najem lokali użytkowych i terenów oraz za reklamy w KSM;
 • Informacja o realizacji ogólnospółdzielczych wniosków Walnego Zgromadzenia Członków KSM z 2010 r. oraz głównych kierunków działania Spółdzielni na 2010 r.
 • Przyjęcie projektu regulaminu Zarządu KSM.
 • Likwidacja przedmiotów nietrwałych znajdujących się na wyposażeniu Administracji Osiedla Sandomierskiego.
 • Przyjęcie wniosku do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na przystąpienie przez Spółdzielnię do czynności zmierzających do uzyskania pozwoleń na budowę obiektów mieszkalnych wielorodzinnych w Osiedlu Sady.
 • Zatwierdzenie sprawozdań osiedlowych klubów kultury KSM z działalności prowadzonej w 2010 r.
 • Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów nieograniczonych na roboty remontowe oraz prace projektowe w KSM.
 • Przyjęcie nowych zasad rozliczania zużycia energii elektrycznej w nieruchomościach garażowych Spółdzielni.


Informacja o sprawach rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą w styczniu 2011 r.

 1. Informacja Zarządu o realizacji:
  1. ogólnospółdzielczych wniosków Walnego Zgromadzenia Członków KSM z czerwca 2010 r.
  2. kierunków działania Spółdzielni określonych przez Walne Zgromadzenie Członków na 2010 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Zarządu KSM.
 3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Osiedlu Sady przy ul. Klonowej;
  2. przystąpienia do czynności formalnoprawnych dla nowych inwestycji mieszkaniowych w Osiedlach Sady i Sandomierskim;
  3. ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w celu zapewnienia dojazdu do hydroforni przy ul. Mazurskiej;
  4. powołania dwóch pełnomocników Rady Nadzorczej do zawarcia aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu dla Prezesa Zarządu;
  5. zatwierdzenia struktury organizacyjnej KSM.
 4. Informacja Zarządu w sprawie zasadności rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników kosztów.
 5. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Rady Nadzorczej KSM w 2010 roku.
 6. Uchwalenie planów pracy na pierwsze półrocze 2011r:
  1. Rady Nadzorczej;
  2. Komisji Rewizyjnej;
  3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi;
  4. Społecznej komisji Mieszkaniowej;
  5. Komisji Samorządowej.
 7. Sprawy różne:
  1. Rozpatrzenie opinii prawnej zasad i skutków udzielania pomocy członkom Spółdzielni w ponoszeniu kosztów użytkowania mieszkań.
  2. rozpatrzenie pism członków Spółdzielni w następujących sprawach: a. ponownego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania budynku w związku z nieudostępnieniem mieszkania do odczytu podzielników i naliczeniem kosztów c.o. na podstawie obowiązującego regulaminu;
   b. utrudnień z korzystania z parkingu oraz potrącenia z opłaty czynszowej za mieszkanie kwoty mandatu za nieprawidłowe parkowanie;
   c. wystawiania faktur za usługi konserwatorów, warunków umowy z firmą METRONA POLSKA, opublikowania w "My z KSM" artykułu własnego autorstwa, opłat na PFRON;
   d. współczynnika korygującego koszty zużycia ciepła oraz zmiany proporcji kosztów stałych do zmiennych do 70/30;
   e. proporcji kosztów stałych centralnego ogrzewania do zmiennych oraz zakłócania spokoju mieszkańców bloku przez hałasującą młodzież;
   f. zasad wymiany stolarki okiennej oraz uchylenia postanowień Uchwały nr 57/2004 Rady Nadzorczej w jej części obowiązującej dla wymiany stolarki oraz refundacji ponoszonych przez członków KSM kosztów na wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie;
   g. refundacji kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie.


w górę
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 30.09.2019
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.