Aktualności
ksm wzorowa firmaTematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu

Lata poprzednie:
----> ROK 2018
----> ROK 2017
----> ROK 2016
----> ROK 2015
----> ROK 2014
----> ROK 2013
----> ROK 2012

ROK 2019


I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII

Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w czerwcu 2019 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 16 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 22 osoby;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 16 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 3 osoby;
 3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 14 lokali mieszkalnych;
  • garażu - 1 garaż;
 4. Przyjęcie do wiadomości faktu dokonania wzajemnej zamiany mieszkań – 1 zamiana.
 5. Decyzja o postawieniu do dyspozycji lokalu mieszkalnego jego nabywcy, w związku ze zgromadzeniem pełnej kwoty za wylicytowany w drodze przetargu lokal mieszkalny odzyskany przez Spółdzielnię;
 6. Zlecenie wykonania operatu szacunkowego lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię po eksmisji;
 7. Decyzja w sprawie organizacji przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię po eksmisji.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Ustalenia formalne i organizacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem Członków KSM w 2019 roku.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 4. Decyzja o umieszczeniu w rejestrze dłużników BIG Info Monitor S. A. 11 osób, które posiadają zaległości czynszowe w opłatach za używane lokale mieszkalne.
 5. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.05.2019.
 6. Zatwierdzenie norm zużycia wody w nieopomiarowanych mieszkaniach w zasobach KSM.
 7. Zgoda na wynajęcie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania – 3 pomieszczenia dodatkowe.
 8. Zatwierdzenie wyników przetargów na prace projektowe, roboty remontowe oraz zakup i dostawę materiałów elektrycznych i środków czystości dla potrzeb Spółdzielni.
 9. Decyzja o unieważnieniu przetargów na dostawę materiałów hydraulicznych i ogólnobudowlanych i ich ponownej organizacji w trybie przetargu ograniczonego.
 10. Decyzja o organizacji przetargów i wyłonieniu wykonawców przyłącza sieci c. o. do budynku położonego przy ul. Leszczyńskiej w Kielcach oraz remontu wag samochodowych w kotłowniach ZEC przy ul. Szczecińskiej i Żniwnej w Kielcach w trybie przetargów ograniczonych, a także o wyłonieniu wykonawcy przebudowy kotła w kotłowni przy ul. Szczecińskiej w Kielcach w trybie przetargu nieograniczonego.
 11. Zatwierdzenie wyników przetargów ograniczonych na wybór wykonawców przyłącza sieci c. o. do budynku położonego przy ul. Leszczyńskiej w Kielcach oraz remontu wag samochodowych w kotłowniach ZEC przy ul. Szczecińskiej i żniwnej w Kielcach, a także na zakup i dostawę materiałów hydraulicznych i ogólnobudowlanych dla potrzeb Spółdzielni.
 12. Decyzja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na przebudowę kotła w kotłowni przy ul. Szczecińskiej w Kielcach oraz o jego ponownej organizacji w trybie przetargu ograniczonego.
 13. Wyrażenie zgody na demontaż grzejnika na klatce schodowej budynku przy ul. Sandomierskiej 76 w Kielcach.
 14. Decyzja w sprawie zaliczenia w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych Spółdzielni kwoty wynikającej z faktury z tytułu należności za skserowanie dokumentów (uchwał Rady Nadzorczej) członkowi Spółdzielni, który odmówił uregulowania należności.
 15. Zatwierdzenie protokołu z likwidacji przedmiotów nietrwałych, znajdujących się na wyposażeniu Administracji Osiedla Zagórska – Południe.
 16. Zatwierdzenie protokołu z inwentaryzacji opału we wszystkich kotłowniach KSM po zakończeniu sezonu grzewczego 2018/2019.
 17. Decyzja w sprawie wystosowania do Prezydenta Miasta Kielce prośby o interwencję w sprawie bezczynności Straży Miejskiej na zgłoszenia mieszkańców o łamaniu przepisów prawa o ruchu drogowym na terenie osiedli KSM.
 18. Decyzja w sprawie uzupełnienia wniosku o zmianę danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym, podjęta wobec żądania przez Sąd przedłożenia dodatkowych dokumentów.
 19. Decyzje pracownicze.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w czerwcu 2019 r.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 24/2019 Rady Nadzorczej KSM z dnia 16 maja 2019 roku oraz zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na okres od 7 czerwca 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wymagań postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Członka Zarządu KSM.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej KSM dotyczącej uchwalenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2018 rok (korekta planu remontów zasobów mieszkaniowych w wyrazie finansowym i rzeczowym).
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 37/2019 Rady Nadzorczej KSM z dnia 29.05.2019. w sprawie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków KSM zmiany Statutu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Sprawy różne: zobowiązanie Zarządu KSM do uzyskania niezależnej opinii prawnej w sprawie dalszego zatrudnienia w Spółdzielni byłych członków Zarządu, odwołanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 roku.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w maju 2019 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 24 osoby;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 26 osób;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 23 osoby;
   • oświadczeniem o zgodnym wyborze członka Spółdzielni spośród współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – 4 osoby
 3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 3 osoby;
 4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 17 lokali mieszkalnych;
  • garażu - 1 garaż;
 5. Decyzja o wystąpieniu do Urzędu Miasta Kielce z wnioskiem o przyspieszenie przyznania lokalu socjalnego osobie, która zajmuje należące do Spółdzielni mieszkanie bez tytułu prawnego i bez zameldowania, a wobec której orzeczona została eksmisja z prawem do lokalu socjalnego;
 6. Decyzja o zleceniu wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego, który został dobrowolnie opróżniony i przekazany do dyspozycji Spółdzielni przez osoby, wobec których Sąd orzekł eksmisję, a także o wystąpieniu do Urzędu Miasta Kielce z wnioskiem o wymeldowanie z tego lokalu w trybie administracyjnym osób, które nie uczyniły tego dobrowolnie;
 7. Decyzja o organizacji przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnego prawa własności do lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię, a także o zmianie składu osobowego Komisji Przetargowej, która przeprowadzi ww. przetarg;
 8. Zatwierdzenie wyników ustnego przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego przez Spółdzielnię.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Decyzja w sprawie przyjęcia nw. materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej KSM:
  • Informacja i stanowisko Zarządu w sprawie protokołu zespołu technicznego z dn. 21.11.2018;
  • Materiały dotyczące gospodarki cieplnej Spółdzielni;
  • Informacje Zarządu dot. przedłożonego po kontroli Komisji Rewizyjnej zestawienia kosztów i przychodów ZEC;
  • Wyjaśnienie Zarządu dot. nowych taryf za ciepło, zatwierdzonych w wyniku prowadzonego postępowania przez Prezesa URE;
  • Wniosek w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej i projekt uchwały w tej sprawie (w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej z dn. 29.04.2019.);
  • List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie;
  • Projekt planu realizacji wniosków polustracyjnych działalności Spółdzielni w latach 2016 - 2018;
  • Projekt uchwały WZC w sprawie przyjęcia wyników lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2016 – 2018 oraz planu realizacji wniosków pokontrolnych;
  • Projekt planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2019 rok po poprawkach;
  • List intencyjny PGE Energia Ciepła S. A. dotyczący współpracy w zakresie przeprowadzenia niezbędnych analiz technicznych i ekonomicznych mających na celu określenie możliwości współpracy w zakresie rozwoju systemu ciepłowniczego KSM;
  • Projekt regulaminu Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach, z dostosowaniem ww. regulaminu do postanowień Statutu Spółdzielni.
  • projektu zmiany instrukcji w sprawie postępowania przy remontach w zakresie wymiany podłoży zawierających materiały szkodliwe w mieszkaniach, stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu w sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników zajmowanych lokali mieszkalnych w zakresie ich napraw i utrzymania wnętrz oraz rozliczeń z osobami zwalniającymi te lokale.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego za lokale mieszkalne i garaże w zasobach KSM.
 4. Decyzja w sprawie umorzenia części odsetek od uregulowanych w pełni zaległości czynszowych, pod warunkiem dokonania spłaty ich pozostałej części – 1 osoba.
 5. Decyzja w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania odsetek od uregulowanych w pełni zaległości czynszowych – 1 osoba.
 6. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 30.04.2019.
 7. Zatwierdzenie wyników przetargów na przeglądy obligatoryjne instalacji elektrycznych i odgromowych oraz roboty remontowe w zasobach Spółdzielni.
 8. Zgoda na wynajęcie pomieszczeń dodatkowych, zgodnie z regulaminem zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania – 1 pomieszczenie dodatkowe.
 9. Zatwierdzenie protokołów z likwidacji przedmiotów nietrwałych znajdujących się na wyposażeniu konserwatorów Administracji Osiedla Sady i Zakładu Energetyki Cieplnej osiedle IV.
 10. Decyzja w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2018/2019 z dniem 17 maja 2019.
 11. Decyzja w sprawie legalizacji ciepłomierzy stanowiących podstawę rozliczeń za ciepło w budynkach wielorodzinnych KSM.
 12. Decyzja w sprawie zatwierdzenia planów pracy i stawek za zajęcia organizowane przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM w ramach Nieobozowej Akcji Lato’2019.
 13. Przyjęcie informacji o sposobie realizacji wniosków zgłoszonych pod adresem Administracji Osiedli podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków w maju i czerwcu 2018 roku.
 14. Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na roboty, usługi i dostawy w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, realizowane ze środków własnych.
 15. Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargów prace projektowe, roboty remontowe oraz zakup i dostawę materiałów hydraulicznych, elektrycznych, ogólnobudowlanych i środków czystości dla potrzeb Spółdzielni.
 16. Decyzja w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy bezumownego użytkowania przez Gminę Kielce gruntu przy ul. św. Stanisława Kostki w Kielcach (pod Domem Seniora).
 17. Decyzja o dokonaniu korekty dopuszczalnego wyniku ujemnego, ustalonego na 2019 rok dla Osiedlowych Klubów Kultury Słoneczko i Miniatura.
 18. Decyzja o spisaniu w pozostałe przychody operacyjne kwoty dotyczącej wkładów z czterech mieszkań przekazanych do dyspozycji Spółdzielni, które nie zostały odebrane przez spadkobierców.
 19. Decyzja w sprawie zaliczenia w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych kwoty wynikającej z oddalonej apelacji od wyroku Sądu Rejonowego w Kielcach, dotyczącego powództwa przeciwko Gminie Kielce, która przejęła zadłużone mieszkanie po zgonie właściciela.
 20. Przyjęcie informacji o inicjatywie lokalnej, związanej z propozycją umieszczenia na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i ródłowej w Kielcach tabliczki upamiętniającej usytuowanie na nim w latach 70 – tych i 80 – tych XX wieku samolotu PZL TS 8 „Bies”.
 21. Decyzje pracownicze.
 22. Informacja o sytuacji finansowej Spółdzielni i ZEC wg stanu na 30.04.2019.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w maju 2019 r.

W maju 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej w następujących terminach i z następującą tematyką:

1) 16.05.2019.:

Przedstawienie przez Zarząd KSM problematyki produkcji i dystrybucji ciepła w KSM, zgodnie z dotychczasowymi analizami i planami oraz wnioskami i pytaniami stawianymi przez Radę Nadzorczą i omówienie zagadnień, dotyczących m. in.
 • ustosunkowania się Zarządu do raportu zespołu technicznego powołanego przez Radę Nadzorczą w celu kontroli dotychczas zrealizowanych inwestycji dla podmiotów trzecich (budynków niestanowiących własności KSM) w zakresie energetyki cieplnej,
 • przedstawionej przez Zarząd analizy opłacalności przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków deweloperskich,
 • przedstawionej przez Zarząd analizy zapotrzebowania na ciepło budynków ogrzewanych z kotłowni KSM przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach,
 • przedstawionej przez Zarząd informacji dotyczących taryf na ciepło;
 • przedstawionej przez Zarząd informacji o remontach i inwestycjach w ZEC;
 • przedstawionej przez Zarząd informacji dot. kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2,
 • przedstawionej przez Zarząd informacji dotyczącej planów związanych z dalszym funkcjonowaniem ZEC (ograniczenie mocy kotłowni ZEC przy ul. Szczecińskiej 25 w Kielcach w celu wyjścia z systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.
 • Omówienie wyników kontroli faktur ZEC, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną RN;
 • Odrzucenie projektu planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni w zakresie dotyczącym energetyki cieplnej KSM;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni do dn. 30.06.2019.;
 • Podjęcie decyzji o nieuchwalaniu planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni z uwagi na nieprzyjęcie jego elementów związanych z prowadzoną gospodarką ciepłowniczą;
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania przez Radę Nadzorczą Naczelnej Organizacji Technicznej – Rady Wojewódzkiej w Kielcach, jako specjalisty, w celu przeprowadzenia analiz w zakresie gospodarki energetyki cieplnej KSM;
 • Przyjęcie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2019 roku i ustalenia dotyczące obsługi poszczególnych części WZC;
 • Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok;
 • Odroczenie decyzji w sprawie ewentualnych zmian w składzie Zarządu KSM do kolejnego posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej.


 • 2) 29.05.2019.:

  • Omówienie wyników lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2016 – 2018, przeprowadzonej przez Lustratorów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie;
  • Rozpatrzenie wniosków polustracyjnych, ustalenie planu ich realizacji oraz przyjęcie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków KSM w tej sprawie;
  • Zapoznanie z listem intencyjnym, proponowanym do zawarcia między PGE Energia Ciepła S.A. a KSM, dotyczącym współpracy w zakresie przeprowadzenia niezbędnych analiz technicznych i ekonomicznych mających na celu określenie możliwości współpracy w zakresie rozwoju systemu ciepłowniczego KSM;
  • Zmiana regulaminu rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników zajmowanych lokali mieszkalnych w zakresie ich napraw i utrzymania wnętrz oraz zasad rozliczeń z osobami zwalniającymi te lokale (zmiana załącznika nr 3, tj. instrukcji w sprawie postępowania przy remontach w zakresie wymiany w mieszkaniach podłoży zawierających materiały szkodliwe dla zdrowia);
  • Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków zlecenia Naczelnej Organizacji Technicznej – Radzie Wojewódzkiej w Kielcach, jako specjaliście, przeprowadzenia analiz w zakresie gospodarki energetyki cieplnej KSM;
  • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 18/2019 Rady Nadzorczej KSM z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia planu finansowo – gospodarczego KSM na 2019 rok (plan częściowy);
  • Uchwalenie planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni na 2019 rok;
  • Uchwalenie regulaminu Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach;
  • Uchwalenie regulaminu wynagradzania członków Zarządu KSM;
  • Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu KSM: Pana Piotra Wójcika z funkcji Prezesa Zarządu KSM, Pana Henryka Wilka z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu KSM ds. technicznych oraz Pani Małgorzaty Bęben z funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego.
  • Podjęcie uchwał w sprawie oddelegowania członków Rady Nadzorczej KSM do czasowego pełnienia funkcji Członków Zarządu: Pana Ryszarda Piotrowskiego – do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KSM, Pana Władysława Boberka – do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu KSM ds. technicznych.
  • Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków KSM zmiany Statutu Spółdzielni.
 • Sprawy różne:
  1. rozpatrzenie pisma mieszkanki budynku położonego przy ul. Sandomierskiej 160 w Kielcach w sprawie hodowli gołębi na balkonie przez sąsiada oraz informacji o działaniach podjętych przez Radę Osiedla Sandomierskie;
  2. zapoznanie z informacją Przewodniczącej Komisji Samorządowo – Mieszkaniowej w sprawie przyjęcia przez komisję założeń programowych oraz propozycji stawek za zajęcia organizowane przez Osiedlowe Kluby Kultury w ramach Nieobozowej Akcji Lato’2019;
  3. zmiany organizacyjne w Radzie Nadzorczej KSM: powierzenie pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zastępcy Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczącego Komisji GZM RN – Zastępcy Przewodniczącego tej komisji.


 • w górę
  Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w kwietniu 2019 r.

  1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
  1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 16 osób;
  2. Stwierdzenie:
   1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 20 osób;
   2. powstania członkostwa w związku z:
    • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 20 osób;
    • oświadczeniem o zgodnym wyborze członka Spółdzielni spośród współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 3 osoby;
  3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 3 osoby;
  4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
   • mieszkania - 16 lokali mieszkalnych;
   • garażu - 1 garaż;
  5. Ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali na rzecz 3 osób, którym przysługiwało roszczenie wynikające z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz stwierdzenie nabycia przez nie członkostwa w Spółdzielni;
  6. Ustalenie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków w 2019 roku oraz decyzje odnośnie zawiadomień o terminach, miejscu i porządku obrad WZC w 2019 roku.


  2. Pozostałe sprawy:
  1. Przyjęcie opinii Biegłego Rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
  2. Przyjęcie wyników lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2016 – 2018, przeprowadzonej przez Lustratorów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie.
  3. Przyjęcie planu pracy Zarządu na II kwartał 2019 roku.
  4. Przyjęcie nw. materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej KSM:
   • Informacja dot. zmian do sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok, zgodnie z wnioskami z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dn. 28.03.2019.
   • Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni za 2018 rok (zmiany, zgodnie z wnioskami z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dn. 28.03.2019.).
   • Projekt planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2019 rok (zmiany, zgodnie z wnioskami z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dn. 28.03.2019.).
   • Projektu regulaminu Rady Nadzorczej KSM (zmiany, zgodnie z wnioskami z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej w dn. 28.03.2019. oraz dyspozycjami Prezydium Rady Nadzorczej z dn. 11.04.2019.).
   • Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2019 roku.
   • Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13/2019 Rady Nadzorczej KSM z dn. 28 marca 2019 roku, dotyczącej zatrudnienia przez Radę Nadzorczą tzw. zewnętrznych specjalistów, tj. prawników, ekspertów i audytorów.
   • Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15/2019 Rady Nadzorczej KSM z dn. 28 marca 2019 roku w sprawie premii dla Członków Zarządu za IV kwartał 2018 roku.
   • Projekt uchwały w sprawie premii dla Członków Zarządu za IV kwartał 2018 roku (do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą pod warunkiem zatwierdzenia sprawozdania z realizacji plano gospodarczo – finansowego za 2018 rok).
   • Informacja o nowych taryfach ciepła, zatwierdzonych przez Prezesa URE.
   • Informacja o gospodarce lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
   • Informacja o ubezpieczeniu majątku Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2019 roku.
  5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
  6. Zgoda na wynajęcie powierzchni lub pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania – 1 pomieszczenie dodatkowe oraz zgoda na wykonanie 1 zabudowy korytarza i wynajęcie tej powierzchni.
  7. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej – 1 lokal mieszkalny.
  8. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
  9. Zgoda na odstąpienie od naliczenia części odsetek od uregulowanego w pełni zadłużenia czynszowego, pod warunkiem dokonania spłaty ich pozostałej kwoty – jeden lokal mieszkalny.
  10. Decyzja w sprawie umieszczenia w rejestrze BIG InfoMonitor S. A. osiemnastu osób, które posiadają zaległości czynszowe w opłatach za używanie lokali mieszkalnych.
  11. Decyzja w sprawie utworzenia odpisów aktualizujących na należności, stanowiące zaległości czynszowe 4 dłużników nieregulujących opłat czynszowych za używanie lokali mieszkalnych.
  12. Decyzja w sprawie skierowania wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – 2 lokale mieszkalne.
  13. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.03.2019.
  14. Powołanie komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji opału w kotłowniach ZEC po zakończeniu sezonu grzewczego 2018/2019.
  15. Zatwierdzenie wyników kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w I kw. 2019.
  16. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na II kw. 2019.
  17. Zatwierdzenie sprawozdań z Nieobozowej Akcji Zima’2019, przeprowadzonej przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM.
  18. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów na roboty remontowe i przeglądy obligatoryjne instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zasobach Spółdzielni.
  19. Przyjęcie do wiadomości zmiany cen za wysyłkę korespondencji, wynikającej ze zmiany cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Poczty Polskiej S. A.
  20. Decyzja w sprawie zlecenia wykonania weryfikacji wniosku o przydział uprawnień do emisji dwutlenku węgla na okres 2021 – 2025 dla kotłowni KSM.
  21. Zatwierdzenie norm paliwa dla spychacza gąsiennicowego Caterpillar D5G, zakupionego dla potrzeb kotłowni ZEC WLM-II przy ul. Żniwnej 5 w Kielcach.
  22. Zgoda na przedłużenie terminu płatności faktury z tytułu dostawy energii cieplnej, wystawionej dla kontrahenta Spółdzielni.
  23. Decyzja w sprawie rozpoczęcia procedury wygaszania funkcjonującej w Spółdzielni formacji Obrony Cywilnej.
  24. Decyzje pracownicze.
  25. Informacja o sytuacji finansowej KSM i ZEC – wg stanu na 31.03.2019.


  Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwietniu 2019 r.

  1. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wyników badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.:
   1. wystąpienie biegłego rewidenta na temat badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
   2. podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w tej sprawie.
  2. Decyzja o odroczeniu podjęcia uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2019 rok oraz przyjęcie wniosków w tej sprawie, dotyczących zmiany podległości Zakładu Energetyki Cieplnej oraz zatwierdzania struktury przez Radę bez etatyzacji, w postaci schematu organizacyjnego obrazującego sieć połączeń i podległości między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi.
  3. Uchwalenie częściowego planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2019 rok.
  4. Przyjęcie projektu regulaminu Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach oraz decyzja o przedstawieniu go pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków.
  5. Uchwalenie regulaminów:
   • tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych oraz zasad gospodarowania jego środkami;
   • zasad wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz zasad rozliczeń z członkami Spółdzielni z tego tytułu;
   • zasad gospodarki finansowej Spółdzielni oraz gospodarowania funduszami.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13/2019 Rady Nadzorczej KSM z dn. 28 marca 2019 roku, dotyczącej zatrudnienia przez Radę Nadzorczą tzw. zewnętrznych specjalistów, tj. prawników, ekspertów i audytorów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 15/2019 Rady Nadzorczej KSM z dn. 28 marca 2019 roku w sprawie premii dla Członków Zarządu za IV kwartał 2018 roku.
  8. Przyjęcie informacji Zarządu o lokalach usługowych na które nie podpisano umów z najemcami.
  9. Przyjęcie informacji Zarządu o ubezpieczeniu majątku Spółdzielni.
  10. Przyjęcie informacji o wynikach realizacji Uchwały nr 27/2018 Rady Nadzorczej KSM z dn. 20 grudnia 2018 roku w zakresie kontroli i akceptowania wydatków finansowych dotyczących członków Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (informacja kwartalna).
  11. Sprawy różne:
   1. przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej o skierowanym do niego anonimie zawierającym groŸby karalne;
   2. dyskusja dotycząca ponownego przygotowania przez Zarząd programu oszczędnościowego funkcjonowania Spółdzielni;
   3. ustalenie terminu dodatkowego posiedzenia Rady Nadzorczej w maju br., poświęconego zagadnieniom związanym z działalnością ZEC;
   4. ustosunkowanie się Członka Rady Nadzorczej do otrzymanych przez niego odpowiedzi na pisma złożone przez niego do Zarządu Spółdzielni w sprawie m. in. perspektywicznego planu remontów na lata 2019 – 2021, kosztów podłączenia do sieci KSM budynków niestanowiących własności Spółdzielni oraz remontu elewacji budynku Romualda 2 w Kielcach;
   5. przyjęcie odpowiedzi na pisma i interwencje:
    1. mieszkańca budynku położonego przy ul. Mazurskiej 1 w Kielcach w sprawie remontu elewacji tego budynku i kosztów montażu daszków nad balkonami oraz podziału nieruchomości wielobudynkowej – przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Zarządu w powyższej sprawie;
    2. mieszkańca budynku Daleka 23 w Kielcach w sprawie skatalogowania przez Urząd Miasta Kielce Ÿródeł zanieczyszczeń niskoemisyjnych;
    3. mieszkanki budynku Konarskiego 11 w Kielcach w sprawie udostępnienia mieszkańcom pomieszczenia wspólnego użytkowania, wykorzystywanego dla potrzeb Administracji Osiedla Zagórska – Północ – przyjęcie do wiadomości odpowiedzi zarządu w powyższej sprawie;
   6. decyzja w sprawie przełożenia informacji o wynikach dokonanej przez Komisję Rewizyjną kontroli faktur ZEC oraz przyjęcia przez Radę projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Członków na kolejne posiedzenie plenarne Rady.


  12. w górę
   Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w marcu 2019 r.

   1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
   1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 15 osób;
   2. Stwierdzenie:
    1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 35 osób;
    2. powstania członkostwa w związku z:
     • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 35 osób;
     • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 2 osoby;
   3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 6 osób;
   4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
    • mieszkania - 14 lokali mieszkalnych;
    • garażu - 5 garaży.
   5. Decyzja w sprawie zmiany składu osobowego i ponownego powołania Komisji Przetargowej na spółdzielcze lokale mieszkalne z odzysku, przyznawane na warunkach prawa odrębnej własności do lokali.


   2. Pozostałe sprawy:
   1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
    • Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2018 rok;
    • Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni za 2018 rok;
    • Program oszczędnościowy funkcjonowania Spółdzielni;
    • Projekt struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2019 rok;
    • Projekt planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2019 rok;
    • Projekty uchwał w sprawie zmian cen za wodę i śmieci;
    • Projekt uchwały w sprawie planu organizacji i przebiegu czterech części WZC w 2019 roku;
    • Projekt regulaminu Rady Nadzorczej KSM;
    • Projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków wykorzystywania samochodów niestanowiących własności Spółdzielni przez Członków Zarządu KSM w ramach wykonywania obowiązków służbowych;
    • Wniosek w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu KSM za IV kwartał 2018 roku;
    • Projekt uchwały z sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu KSM.
   2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku.
   3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
   4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
   5. Zgoda na odstąpienie od naliczenia części odsetek od uregulowanego w pełni zadłużenia czynszowego, pod warunkiem dokonania spłaty ich pozostałej kwoty – jeden lokal mieszkalny.
   6. Decyzja w sprawie umieszczenia w rejestrze BIG InfoMonitor S. A. dziewięciu osób, które posiadają zaległości czynszowe w opłatach za używanie lokali mieszkalnych.
   7. Informacje o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 28.02.2019.
   8. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej likwidacji przedmiotów nietrwałych znajdujących się na wyposażeniu Biura Zarządu.
   9. Decyzja w sprawie wprowadzenia nowych taryf ciepła wytwarzanego w kotłowniach KSM i przesyłanego własnymi sieciami Spółdzielni, w celu rozliczania zasobów własnych Spółdzielni (związana z zatwierdzeniem taryf przez Urząd Regulacji Energetyki).
   10. Ustalenie niebilansującej się kwoty w rozliczeniu kosztów i przychodów prowadzonej działalności społeczno – kulturalnej oraz dopuszczalnego wyniku ujemnego w 2019 roku dla poszczególnych Osiedlowych Klubów Kultury KSM.
   11. Dokonanie zmiany podstawowych zasad polityki rachunkowości w Spółdzielni.
   12. Ustalenie zasad i warunków finansowania montażu zadaszeń nad balkonami na elewacji zachodniej budynku położonego przy ul. Mazurskiej 1 w Kielcach.
   13. Zgoda na wynajęcie pomieszczeń dodatkowych na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania – 8 pomieszczeń dodatkowych.
   14. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej – 2 lokale mieszkalne.
   15. Ustalenie warunków finansowych korzystania ze stołu do tenisa, znajdującego się na wyposażeniu Osiedlowego Klubu Kultury Miniatura.
   16. Decyzja w sprawie rozbudowy systemu komputerowego Kadry – Płace (dodatkowe funkcje w module karty czasu pracy).
   17. Zgoda na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego dla potrzeb Administracji Osiedla Zagórska – Północ.
   18. Decyzje pracownicze.


   Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w marcu 2019 r.

   1. Przyjęcie sprawozdania komisji doraźnej Rady Nadzorczej KSM, powołanej Uchwałą nr 24/2018 Rady Nadzorczej KSM z dnia 29 listopada 2018 r. z przeprowadzonej analizy wynagradzania i zatrudnienia w Spółdzielni.
   2. Odrzucenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2018 roku.
   3. Odrzucenie sprawozdania z realizacji planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
   4. Nieprzyjęcie przygotowanego przez Zarząd programu oszczędnościowego funkcjonowania Spółdzielni.
   5. Decyzja o niepodejmowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2019 rok.
   6. Decyzja o niepodejmowaniu uchwały w sprawie planu gospodarczo-finansowego KSM na 2019 rok oraz o zobowiązaniu Zarząd do naniesienia poprawek, uzupełnień i złożenia wyjaśnień do planu i przedstawienia go na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ceny wody i odprowadzenia ścieków dla budynku przy ul. Ogrodowej 3 w Bodzentynie.
   8. Przyjęcie planu organizacji i przebiegu czterech części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2019 r. oraz projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
   9. Zapoznanie z projektem regulaminu Rady Nadzorczej KSM i decyzja w sprawie uzupełnienia go i dokonania korekt przez Prezydium Rady Nadzorczej.
   10. Podjęcie uchwały dotyczącej odpłatnego zatrudnienia przez Radę Nadzorczą zewnętrznych specjalistów, tj. prawników, ekspertów i audytorów w zakresie sprawowanej przez nią funkcji kontrolnej.
   11. Sprawy różne:
    • przyjęcie do wiadomości odpowiedzi Zarządu na pismo zbiorowe mieszkańców budynków przy ul. Nowowiejskiej 5 i Warszawskiej 47 w Kielcach dotyczące odstąpienia, wobec zgłoszonego przez nich sprzeciwu, od działań zmierzających do budowy parkingu wielopoziomowego na terenie przyległym do ich nieruchomości.
    • rozpatrzenie interwencji mieszkańca budynku położonego przy ul. Dalekiej 23 w Kielcach, zgłoszonej podczas dyżuru członka Rady Nadzorczej, w sprawie wystąpienia do Urzędu Miasta Kielce z problemem niskoemisyjnego zanieczyszczenia powietrza na osiedlach KSM oraz prośbą o informację o podejmowanych przez Urząd działaniach zmierzających do likwidacji tego problemu.
    • przyjęcie do wiadomości odpowiedzi na pismo mieszkanki budynku położonego przy ul. Wiosennej 7 w Kielcach, dotyczące wymiany okien w jej mieszkaniu.
   12. Przyjęcie do wiadomości oświadczenia członka Rady nadzorczej reprezentującego Osiedle Sady o jego rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej KSM oraz wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków wykorzystywania samochodów niestanowiących własności KSM przez członków Zarządu KSM do jazd odbywanych w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie premii dla członków Zarządu KSM za IV kwartał 2018 roku.
   15. Podjęcie decyzji o oddaleniu rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą projektu uchwały w sprawie wynagradzania członków Zarządu.


   w górę
   Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lutym 2019 r.

   1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
   1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 9 osób;
   2. Stwierdzenie:
    1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 26 osób;
    2. powstania członkostwa w związku z:
     • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 25 osób, w tym jedna osoba prawna ;
     • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 4 osoby;
     • dokonaniem przez Spółdzielnię wyboru jednego ze współwłaścicieli Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w związku z niezłożeniem przez nich w wyznaczonym terminie zgodnego oświadczenia o wyborze członka Spółdzielni ani zawiadomienia o skierowaniu w tej sprawie wniosku do Sądu – 1 osoba. ;
   3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni – 5 osób;
   4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
    • mieszkania – 8 lokali mieszkalnych;
    • garażu - 1 garaż.
   5. Powołanie Komisji Przetargowej na mieszkalne lokale spółdzielcze z odzysku, przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności do lokalu;
   6. Decyzja o organizacji przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji – 1 lokal mieszkalny;
   7. Zatwierdzenie wyników przeprowadzonego przez powołana Komisję Przetargową przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji – 1 lokal mieszkalny;
   8. Decyzja o niedokonywaniu przez Spółdzielnię wyboru członka spośród współwłaścicieli spółdzielczego prawa własności do lokalu mieszkalnego w jej zasobach, ze względu na toczące się postępowanie windykacyjne zmierzające do egzekucji z nieruchomości w drodze licytacji publicznej – 1 lokal mieszkalny;
   9. Decyzja w sprawie procedury załatwiania spraw związanych z przeniesieniem własności lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni (dotyczy konieczności przedłożenia notariuszom przed zawarciem aktu notarialnego wypisu z kartoteki lokali oraz wypisu z rejestru gruntów).


   2. Pozostałe sprawy:
   1. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.01.2019.
   2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
   3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
   4. Decyzja w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania odsetek, ze względu na zaniechanie płatności czynszu i niespłacenie zadłużenia – jeden lokal mieszkalny.
   5. Decyzja w sprawie skierowania wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości – jeden lokal mieszkalny.
   6. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargów na prace remontowe w zasobach Spółdzielni.
   7. Zatwierdzenie dokonanego przez Komisję Przetargową wyboru ofert w przetargach na roboty remontowe i instalacyjne oraz wykonanie przeglądów stanu technicznego instalacji kominowych i gazowych w zasobach Spółdzielni.
   8. Decyzja w sprawie stawek za drobne roboty ogólnobudowlane i remontowe oraz wymianę podłoży skażonych substancjami szkodliwymi, wykonywane w ramach usług świadczonych przez wykonawców zewnętrznych na podstawie umów zawartych ze Spółdzielnią.
   9. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
    1. informacja o sposobie realizacji wniosków z WZC w 2018 roku oraz kierunków działalności Spółdzielni za 2018 rok;
    2. projekt regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy w KSM realizowane ze środków własnych (tekst jednolity, uwzględniający poprawki komisji i Zarządu ze stycznia br.);
    3. projekt regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych oraz ustalania wysokości opłat za te lokale;
    4. projekt regulaminu tworzenia funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych i zasad gospodarowania jego środkami;
    5. projekt regulaminu zasad gospodarki finansowej i gospodarowania funduszami;
    6. projekt regulaminu zasad wnoszenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz rozliczeń finansowych z członkami Spółdzielni z tego tytułu;
    7. projekty uchwał oraz informacja w sprawie ryczałtów samochodowych Członków Zarządu;
    8. wniosek w sprawie akceptacji dla zmiany funkcji i przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. źródłowej 17A w Kielcach;
    9. projekt regulaminu premiowania Członków Zarządu;
    10. projektu regulaminu – zasad wynagradzania Członków Zarządu KSM;
    11. informacja o wynikach przeprowadzonych przetargów za okres od 1 stycznia 2019 roku;
    12. informacja o przyczynach i usunięciu awarii magistrali ciepłowniczej w ciągu ulicy śląskiej;
    13. informacja o petycji pracowników Spółdzielni o podwyżki wynagrodzeń.
   10. Zgoda na wynajęcie pomieszczeń dodatkowych na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania – 7 pomieszczeń.
   11. Decyzja w sprawie remontów głównych dźwigów osobowych w 2019 roku.
   12. Decyzja w sprawie dokonania obowiązkowych odpisów na ZFśS, dokonywanych wg corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
   13. Przyjęcie informacji o wykorzystaniu środków ZFśS w 2018 roku oraz uzgodnionego z zakładowymi organizacjami związkowymi preliminarza wydatków ZFśS na 2019 rok.
   14. Przyjęcie planu wydatków w zakresie bhp na 2019 rok
   15. Decyzje pracownicze.
   16. Decyzja w sprawie zlecenia wykonania weryfikacji rocznych raportów na temat wielkości emisji dwutlenku węgla dla kotłowni KSM.
   17. Przyjęcie projektu planu inwestycji w Zakładzie Energetyki Cieplnej w 2019 roku.

   w górę


   Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w lutym 2019 r.

   1. Przyjęcie informacji Zarządu o sposobie realizacji:
    • głównych kierunków działalności gospodarczej i społeczno - kulturalnej KSM na 2018 rok,
    • wniosków ogólnospółdzielczych zgłoszonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w czerwcu 2018 roku.
   2. Uchwalenie regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy w KSM realizowane ze środków własnych.
   3. Uchwalenie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości garażowych i lokali użytkowych oraz ustalania wysokości opłat za te lokale.
   4. Wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego o pow. użytkowej 205,60 m2, zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. źródłowej 17A w Kielcach, na lokal mieszkalny, a następnie na zbycie go w drodze przetargu.
   5. Przyjęcie informacji Zarządu w sprawie wyników monitorowania w 2018 roku zgodności liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w lokalach z liczbą osób faktycznie zamieszkujących te lokale.
   6. Przyjęcie informacji Zarządu o wynikach przeprowadzonych przetargów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku.
   7. Przyjęcie informacji Zarządu o przyczynach i usunięciu awarii magistrali ciepłowniczej w ciągu ulicy śląskiej.
   8. Sprawy różne:
    1. przyjęcie odpowiedzi Zarządu na pismo zbiorowe mieszkańców budynku Daleka 25 w Kielcach w sprawie m. in. remontu elewacji ww. budynku, użytkowanej altany śmietnikowej oraz kontaktu organów Spółdzielni z mieszkańcami;
    2. przyjęcie odpowiedzi na interwencję z dyżuru członka Rady Nadzorczej, zgłoszoną przez mieszkankę budynku położonego przy ul. św. St. Kostki 7A w sprawie remontu elewacji ww. budynku;
    3. przyjęcie do wiadomości propozycji podziału zysku netto Spółdzielni za 2018 rok;
    4. przyjęcie do wiadomości informacji o petycji pracowników Spółdzielni w sprawie podwyżki wynagrodzeń;
    5. przyjęcie informacji o rozpoczęciu lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2016 – 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Członków Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego RN) do uczestniczenia w lustracji pełnej z działalności Spółdzielni za lata 2016 – 2018.;
    6. podjęcie uchwały w sprawie udostępnienia dokumentów Członkom Rady Nadzorczej Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – zgodnie z wnioskiem jednego z członków Rady Nadzorczej;
    7. zapoznanie z pismami członka Rady Nadzorczej, dotyczącymi jego odpowiedzi na pismo Zarządu w sprawie współpracy z Radą Nadzorczą oraz odnośnie perspektywicznego planu remontów Spółdzielni na lata 2019 – 2021.


   w górę
   Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w styczniu 2019 r.

   1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
   1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 16 osób;
   2. Stwierdzenie:
    1. ustania członkostwa w związku ze:
     • zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 33 osoby;
    2. powstania członkostwa w związku z:
     • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 32 osoby;
     • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 12 osób;
   3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni – 4 osoby;
   4. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
    • lokali mieszkalnych - 25 osób;
    • garażu - 2 osoby.
   5. Przyjęcie do wiadomości faktu dokonania wzajemnej zamiany mieszkań – 1 zamiana.
   6. Zlecenie wykonania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego odzyskanego po eksmisji – 1 lokal mieszkalny;
   7. Decyzja o organizacji przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego odzyskanego przez Spółdzielnię po eksmisji odzyskanego po eksmisji – 1 lokal mieszkalny;
   8. Decyzja o skierowaniu do Sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi orzekającemu eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego – 1 lokal mieszkalny.


   2. Pozostałe sprawy:
   1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2019 r.
   2. Przyjęcie nw. materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej KSM:
    1. projekt regulaminu w sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników zajmowanych lokali mieszkalnych w zakresie ich napraw i utrzymania wnętrz oraz zasad rozliczeń z osobami zwalniającymi te lokale;
    2. projekt regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej realizowane ze środków własnych;
    3. projekt regulaminu przetargu na mieszkalne lokale spółdzielcze z odzysku, przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności do lokalu;
    4. projekt uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2019 rok;
    5. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23/2018 Rady Nadzorczej KSM z dn. 29 listopada 2018 roku dotyczącej perspektywicznego planu remontów na lata 2019 – 2021;
    6. projekt uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do przedstawienia programu oszczędnościowego.
   3. Decyzja o skierowaniu do Rady Nadzorczej KSM wniosku o dokonanie zmiany regulaminu ustanawiania tytułów prawnych do lokali i regulującego zasady członkostwa w Spółdzielni, wprowadzonego Uchwałą nr 26/2018 Rady Nadzorczej KSM z dnia 20.12.2018.
   4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
   5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
   6. Decyzja o umieszczeniu w Rejestrze Dłużników BIG Info Monitor S. A. osób, które zalegają z płatnością czynszu i nie reagują na wezwania do zapłaty.
   7. Informacja o zadłużeniach za mieszkania, garaże i lokale użytkowe – wg stanu na dzień 30.11.2018 oraz 31.12.2018.
   8. Przyjęcie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM.
   9. Informacja o stronie internetowej www.ksm.pl
   10. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania – 5 pomieszczeń.
   11. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli z podjętych przez nie działań w zakresie zgodności liczby osób faktycznie zamieszkujących lokale z liczbą osób zgłoszonych do Spółdzielni (informacja za drugie półrocze 2018 r.).
   12. Zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonych w IV kwartale 2018 roku kontroli wewnętrznych.
   13. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na I kwartał 2019 roku.
   14. Zatwierdzenie założeń programowych oraz stawek odpłatności za udział w organizowanych przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM Słoneczko, Miniatura i Polonez zajęciach w ramach Nieobozowej Akcji Zima 2019.
   15. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Osiedlowych Klubów Kultury KSM Polonez, Słoneczko i Miniatura za 2018 r.
   16. Przyjęcie projektu planu wydatków w zakresie zakupu, utrzymania i modernizacji systemów komputerowych w KSM w 2019 roku.
   17. Przyjęcie projektu planu wydatków na inwestycje oraz remonty lokali użytkowych w 2019 roku.
   18. Decyzja dotycząca usług w zakresie odczytu wodomierzy z modułem radiowym.
   19. Decyzja dotycząca usług w zakresie konserwacji urządzeń nadzoru wideo i monitorowania obiektów.
   20. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz terminów przetargów na prace remontowe i przeglądy obligatoryjne (gazowe, kominiarskie) w zasobach Spółdzielni.
   21. Zatwierdzenie wyboru przez Komisje Przetargową ofert w przetargach na prace projektowe i roboty remontowe w zasobach Spółdzielni.
   22. Zatwierdzenie rozliczenia kosztów energii elektrycznej w nieruchomościach garażowych w 2018 roku oraz ustalenie zaliczek na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla użytkowników garaży na 2019 rok.
   23. Decyzja w sprawie zakupu niszczarki do Osiedlowego Klubu Kultury Polonez.
   24. Ustalenie odpłatności za nowa formę zajęć organizowanych przez Osiedlowy Klub Kultury Miniatura (zajęcia plastyczne dla dorosłych).
   25. Decyzje pracownicze
   26. Informacja o sytuacji finansowej KSM i ZEC – wg stanu na dzień 31.12.2018.


   Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w styczniu 2019 r.

   1. Przyjęcie sprawozdań z działalności w 2018 roku komisji problemowych Rady Nadzorczej KSM, tj:
    • Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN;
    • Komisji Rewizyjnej RN;
    • Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej RN.
   2. Uchwalenie planów pracy na I półrocze 2019 roku:
    1. Rady Nadzorczej KSM;
    2. Komisji Rewizyjnej RN;
    3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN;
    4. Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej RN.
   3. Uchwalenie regulaminu w sprawie rozgraniczenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników zajmowanych lokali mieszkalnych w zakresie ich napraw i utrzymania wnętrz oraz zasad rozliczeń z osobami zwalniającymi te lokale.
   4. Uchwalenie regulaminu przetargu na mieszkalne lokale spółdzielcze z odzysku, przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności do lokalu.
   5. Zmiana regulaminu ustanawiania tytułów prawnych do lokali i regulującego zasady członkostwa w Spółdzielni.
   6. Podjęcie decyzji o oddaleniu uchwalenia przez Radę Nadzorczą regulaminu udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy w KSM realizowane ze środków własnych i przedstawieniu projektu (po dokonaniu poprawek) na kolejnym posiedzeniu plenarnym Rady.
   7. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały nr 23/2018 Rady Nadzorczej KSM z dn. 29 listopada 2018 roku w sprawie perspektywicznego planu remontów na lata 2019 – 2021.
   8. Podjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej do przedstawienia programu oszczędnościowego.
   9. Sprawy różne:
    • decyzja w sprawie wypowiedzenia umów na używanie samochodów prywatnych do jazd lokalnych wykonywanych samochodami niestanowiącymi własności Spółdzielni przez członków Zarządu KSM w ramach wykonywania obowiązków służbowych;
    • rozpatrzenie interwencji mieszkańców budynku Daleka 25 w Kielcach, skierowanej do Zarządu Spółdzielni (do wiadomości Rady Nadzorczej) w sprawie m. in. wyelimi-nowania uciążliwości śmietnika, remontu elewacji ww. budynku, miejsc parkingowych, komunikowania się z mieszkańcami;
    • zapoznanie się z informacją w sprawie przyjęcia przez Komisję Samorządowo – Mieszkaniową Rady Nadzorczej sprawozdań z działalności kulturalnej prowadzonej przez Osiedlowe Kluby Kultury w 2018 roku oraz planów pracy klu-bów na 2019 rok;
    • ustalenie obsady dyżurów członków Rady Nadzorczej w I półroczu 2019 roku;
    • ustalenie treści odpowiedzi Rady Nadzorczej na pismo Zarządu w sprawie współpracy ww. organów Spółdzielni.


   w górę
  Wyszukaj na stronie

  iCzynsze
  Użytkownik:
  Hasło:
  Stan na dzień 31.10.2019
  Giełda Mieszkaniowa
  Poradnik mieszkańca
  Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

  Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

  Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

  Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat czynszowych

  Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

  PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW

  Co robić kiedy nasz sąsiad jest uciążliwy?
  Najczęściej odwiedzane
  Kontakt ze spółdzielnią

  Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

  Przetargi

  Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

   
  ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
  Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.