Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Informacje dotyczące tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniach Rady Osiedla "Sandomierskie" w 2019 rokuInformacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 11.06.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków RO, p. Piotr Mołdoch Kierownik AOIV, oraz p. Grzegorz Prędota Z-ca Kierownika.

Tematyka posiedzenia:
 1. Zatwierdzenie protokołu i wniosków z poprzedniego zebrania.
 2. Realizacja planu remontów za I kwartał br. po rozstrzygniętych przetargach na prace remontowe w zakresie rzeczowym i finansowym.
 3. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w Osiedlu „Sandomierskie”- zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady Osiedla.
 4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Pozytywnie zaopiniowano protokół i wnioski z poprzedniego zebrania.

Ad. 2.
RO przyjęła do wiadomości plan remontów za I kwartał br.

Ad. 3.
RO zapoznała się z informacją dot. zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mającego odbyć się w br., oraz pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Rady.

Ad.4. Sprawy bieżące:

- RO poprosiła Administracje Osiedla „Sandomierskie” o usunięcie dwóch słupków umieszczonych przy wjeŸdzie na parking znajdujący się przy ul. Dalekiej 3.
- RO zapoznała się z kolejnym pismem mieszkanki z budynku Sandomierska 160 w Kielcach skierowanym do Rady Nadzorczej KSM oraz Rady Osiedla „Sandomierskie” w sprawie gołębi.
- RO pozytywnie zaopiniowała wniosek właścicielki mieszkania Śląska 34 w Kielcach, dotyczący wynajmu pomieszczenia dodatkowego znajdującego się w piwnicy, klatki III, w w/w budynku, na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
-RO postanowiła odrzucić propozycję ankiety dla mieszkańców, w sprawie zagospodarowania terenu nieruchomości przy ul. Śląskiej i Wielkopolskiej przedstawioną przez Kierownika Administracji.
- RO wybrała kolorystykę elewacji, dla modernizowanego budynku przy ul. Śląskiej 10 w Kielcach .
- RO zaproponowała Radzie Nadzorczej KSM oszczędności związane z drukiem kwartalnika „MY z KSM”.
- RO postanowiła zawnioskować o umieszczenie zapisu w „Regulaminie przetargu na mieszkalne lokale spółdzielcze z odzysku, przyznawane na warunkach odrębnego prawa własności” tj., aby podczas przetargów lokali z odzysku pierwszeństwo zakupu mieli Członkowie KSM.
- RO zapoznała się z pismem Zarządu w sprawie wyrażenia opinii na temat pracy Kierownika Administracji, Zastępcy Kierownika Administracji oraz Kierownik OKK "Słoneczko" i wyraziła pozytywną opinię na w/w temat.

Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 14.05.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków RO, p. Lidia Bernatek Kierowniczka OKK ”Słoneczko”, p. Piotr Mołdoch Kierownik AOIV, oraz p. Grzegorz Prędota Z-ca Kierownika.

Tematyka posiedzenia:
 1. Zatwierdzenie protokołu i wniosków z poprzedniego zebrania.
 2. Analiza finansowania planu remontów w 2019 r. po rozstrzygniętych przetargach na prace remontowe.
 3. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w Osiedlu „Sandomierskie”- zaopiniowanie sprawozdania z działalności Rady.
 4. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Pozytywnie zaopiniowano protokoły i wnioski poprzedniego zebrania.

Ad. 2.
Temat dot. analizy finansowania planu remontów w 2019 r. po rozstrzygniętych przetargach na prace remontowe- przełożono na kolejne posiedzenie Rady.

Ad. 3.
RO zapoznała się ze sprawozdaniem przygotowanym na Walne Zebranie Członków KSM, mające odbyć się dnia 21 czerwca br.

Ad.4. Sprawy bieżące:
- RO pozytywnie zaopiniowała założenia organizacyjno- programowe Nieobozowej Akcji Letniej 2019 pt. „Lato z przygodą”, przedstawione przez Panią Lidię Bernatek Kierowniczkę OKK „Słoneczko”.
- RO zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację Zarządu, dotyczącą udzielenia zgody na wynajem lokalu znajdującego się przy ul. Romualda 3 w Kielcach.
- RO zapoznała się z pismem mieszkanki z budynku Sandomierska 160 w Kielcach w sprawie gołębi bytujących na balkonie przynależnym do mieszkania znajdującego się w w/w budynku.
- RO zapoznała się z informacją przedstawioną przez Panią Joannę Spółczyńska Z-cę Przewodniczącej Rady Osiedla „Sandomierskie”, dot. przebiegu spotkania zorganizowanego z przedstawicielami mieszkań z budynku przy ul. Sandomierskiej 160 w Kielcach dot. gołębi.
- RO w związku ze zbliżającym się przeglądem gwarancyjnym dot. remontu elewacji budynków przy ul. Dalekiej 21 i 23 w Kielcach, poprosiła, aby Administracja wywiesiła na klatkach ogłoszenia dotyczące możliwości zgłaszania przez mieszkańców- do Administracji , usterek związanych z remontem elewacji.
- RO pozytywnie zaopiniowała wniosek właścicieli mieszkania znajdującego się w budynku przy ul. Romualda 2 w Kielcach, dotyczący wynajmu pomieszczenia dodatkowego znajdującego się w piwnicy, klatki III, w w/w budynku, na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
- RO zwróciła się z prośbą do Rady Nadzorczej KSM o przeanalizowanie umowy najmu terenu znajdującego się w zasobach Osiedla „Sandomierskie”.
- RO zapoznała się z propozycją zagospodarowania terenu nieruchomości przy ul. Śląskiej i Wielkopolskiej (wraz z mapką sytuacyjną) przedstawioną przez Kierownika Administracji. Administracja opracuje propozycję ankiety i przedstawi na kolejnym zebraniu Rady.

Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 09.04.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków RO, p. Lidia Bernatek Kierownik OKK "Słoneczko", p. Piotr Mołdoch Kierownik AOIV oraz p. Grzegorz Prędota Z-ca Kierownika AOIV.

Tematyka posiedzenia:
 1. Zatwierdzenie protokołu i wniosków z poprzedniego zebrania.
 2. Przedstawienie wstępnych założeń dotyczących organizacji festynu Osiedlowego.
 3. Informacja z wiosennego przeglądu stanu bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu. Analiza realizacji wniosku z poprzedniego przeglądu z 2018 r.
 4. Informacja o realizacji wniosków z Walnego Zebrania Członków KSM z 2018 r.
 5. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w Osiedlu "Sandomierskie".
 6. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Pozytywnie zaopiniowano protokół z poprzedniego posiedzenia RO.

Ad. 2.
RO pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez p. Lidię Bernatek Kierownik OKK "Słoneczko" wstępne założenia dotyczących organizacji festynu osiedlowego pt. "Wszyscy razem", mającego odbyć się w dniu 25.05.2019 r. na placu między blokami przy ul. Romualda 2 i 4.

Ad. 3.
RO na posiedzeniu plenarnym, przyjęła do wiadomości:
- informację o realizacji wniosków z jesiennego przeglądu Osiedla z 2018 r.;
- informację przedstawioną przez Komisję z wiosennego przeglądu stanu bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu.

Ad. 4
RO na posiedzeniu plenarnym przyjęła do wiadomości informację dot. realizacji wniosków z Walnego Zebrania Członków KSM z 2018 r. przedstawioną przez p. Piotra Mołdocha Kierownika Administracji oraz p. Grzegorza Prędotę Z-ce Kierownika.

Ad. 5
RO postanowiła, że szczegółowo zajmie się przygotowaniem do Walnego Zgromadzenia Członków podczas dodatkowego spotkania Prezydium RO wraz z Przewodniczącymi poszczególnych komisji RO.

Ad.6. Sprawy bieżące:
- RO zapoznała się z informacją przedstawioną przez p. Piotra Mołdocha Kierownika Administracji, na wniosek jednego z najemców lokalu użytkowego przy ul. Sandomierskiej 154, w sprawie utrudnień w dostawach do sklepu.
- RO zapoznała się z wyciągiem z protokołu Rady Osiedla "Zagórska Północ" z dnia 12.03.2019 r. w sprawie zgody na modernizację terenu przy altanie śmietnikowej znajdującej się częściowo na terenie Administracji Osiedla I.
W wyniku głosowania Rada ustaliła, że do powyższej sprawy wróci przy ustalaniu robót remontowych na 2020 r.
- RO zapoznała się z odpowiedzią MZD na pismo Administracji Osiedla "Sandomierskie" z dnia 14.03.2019 r. w sprawie uzupełnienia ubytków w jezdni przy ul. Wiejskiej oraz ul. Legnickiej.
- RO zapoznała się z n/w wyciągami z protokołu Zarządu KSM z dnia 20.03.2019 r.:
1. W sprawie propozycji najmu części ściany szczytowej budynku położonego przy ul. Romualda 2 w Kielcach.
2. W sprawie dokonania przez Zarząd KSM zmiany- na wniosek Rady Osiedla "Sandomierskie", w składzie Komisji Przetargowej na lokale spółdzielcze z odzysku.
-RO zgodnie z zaleceniem z wyciągu z protokołu RO z dnia 12.03.2019 r. zapoznała się z informacją przedstawioną przez p. Joannę Spółczyńską Z-ce Przewodniczącej Rady w sprawie gołębi bytujących na balkonie przynależnym do jednego z lokali znajdujących się w budynku przy ul. Sandomierskiej 160 w Kielcach.
- RO pozytywnie zaopiniowała jeden wniosek mieszkańców z budynku Romualda 4 w Kielcach, w sprawie wynajmu części nieruchomości wspólnej, tj. pomieszczenia znajdującego się w piwnicy na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 12.03.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków RO, p. Monika Tatarata kierownik Działu czynszów i windykacji KSM, p. Piotr Mołdoch Kierownik AOIV.

Tematyka posiedzenia:
 1. Zatwierdzenie protokołu i wniosków z poprzedniego zebrania.
 2. Informacja o stanie zadłużeń w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże w Osiedlu "Sandomierskie".
 3. Informacja o realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia członków KSM.
 4. Przygotowanie sprawozdania RO oraz przedstawienie sprawozdań poszczególnych komisji- dot. WZ członków KSM w 2019 r.
 5. Zatwierdzenie Regulaminu organizacji pracy RO "Sandomierskie" KSM oraz Zasad przebiegu obrad RO "Sandomierskie" KSM.
 6. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Pozytywnie zaopiniowano protokół z poprzedniego posiedzenia RO.

Ad. 2.
Rada Osiedla "Sandomierskie" zapoznała się z przedstawioną przez p. Monikę Tataratę Kierowniczkę działu Czynszów i Windykacji informacją w sprawie stanu zadłużeń w opłatach czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże w Osiedlu "Sandomierskie".

Ad. 3.
Sprawozdanie z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia członków KSM, przełożono na kolejne zebranie.

Ad. 4
Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM pozytywnie zaopiniowała sprawozdania n/w komisji RO za okres od czerwca 2018 r. do lutego 2019 r.:
- Komisji Handlu Usług i Porządku Publicznego
- Komisji GZM
- Komisji Kultury i Opieki Społecznej
Przygotowaniem sprawozdania za okres sprawozdawczy RO zajmie się Prezydium RO wraz z Przewodniczącymi poszczególnych komisji.

Ad. 5
Rada Osiedla "Sandomierskie" zapoznała się z Zasadami przebiegu obrad oraz Regulaminem organizacji pracy Rady Osiedla "Sandomierskie" KSM.

Ad. 6
Sprawy bieżące.
1. RO postanowiła wystąpić do Zarządu KSM z wnioskiem o dokonanie zmiany w składzie osobowym powoływanej przez Zarząd Komisji przetargowej na lokale mieszkalne z odzysku.

2. RO rozpatrzyła wniosek mieszkańca budynku przy ul. Sandomierskiej 78 w Kielcach w sprawie zabudowy i wynajmu części półpiętra znajdującego się w w/w budynku.

3. RO pozytywnie zaopiniowała sześć wniosków mieszkańców budynku przy ul. Romualda 2 w Kielcach dotyczących wynajmu części nieruchomości wspólnej, tj. dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

4. RO zapoznała się ofertą złożoną przez firmę zainteresowaną najmem części ściany szczytowej budynku znajdującego się przy ul. Romualda 2 z przeznaczeniem na umieszczenie na niej reklamy.

5. RO przyjęła do wiadomości informację dot. decyzji Zarządu KSM w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy znajdujący się przy ul. śląskiej 10 w Kielcach z przeznaczeniem na biuro handlowe - sprzedaż mebli.

6. RO zapoznała się i przyjęła do wiadomości dwa pisma MZD - w sprawie wniosku dot. utwardzenia terenu pobocza betonowymi płytami wraz z ułożeniem krawężników wzdłuż ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Legnickiej do Leszczyńskiej, oraz w sprawie remontu ul. Wiejskiej w Kielcach.
RO poprosiła, aby Administracja zwróciła się do MZD o uzupełnienie ubytków znajdujących się w pasie drogowym ul. Wiejskiej.

7. RO zapoznała się z informacją przedstawioną przez p. Piotr Mołdocha Kierownika AOIV w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych dla Osiedla "Sandomierskie" na rok 2019. Po dyskusji Rada wyraziła zgodę, aby całą kwotę przekazać na realizację remontu budynku przy ul. śląskiej 10 tj. na jego termomodernizację, która rozpocznie się w br.

8. RO pozytywnie oceniła pracę Pana Piotra Mołdocha- Kierownika Administracji, Pana Grzegorza Prędoty- Zastępcy Kierownika Administracji oraz Pani Lidii Bernatek- Kierownika, OKK Słoneczko.

9. RO zapoznała się z dwoma pismami mieszkańców Osiedla z budynków Sandomierska 160, oraz Daleka 23 w sprawie gołębi bytujących na balkonach.

Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
w dniu 12.02.2019 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków RO, p. Lidia Bernatek Kierownik OKK "Słoneczko", p. Piotr Mołdoch Kierownik AOIV, p. Grzegorz Prędota Z-ca Kierownika AOIV.

Tematyka posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu i wniosków z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie Osiedlowego Klubu Kultury "Słoneczko" z Nieobozowej Akcji Zimowej 2019 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji planu remontów Osiedla "Sandomierskie" za rok 2018.
 4. Zatwierdzenie planów pracy komisji RO na I półrocze 2019 r.:
  GZM, Handlu, Usług i Porządku Publicznego, Kultury i Opieki Społecznej .
 5. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Pozytywnie zaopiniowano protokół z poprzedniego posiedzenia RO.

Ad. 2.
RO pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie klubu OKK "Słoneczko" z Nieobozowej Akcji Zimowej 2019 r.

Ad. 3.
RO przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji planu remontów Osiedla "Sandomierskie" za rok 2018 przedstawione przez Kierownika AOIV.

Ad. 4
RO pozytywnie zaopiniowała plany pracy komisji GZM, Handlu i Usług i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury i Opieki Społecznej.

Ad. 5
 • RO ustaliła, że ewentualne dodatkowe środki finansowe, które zostałyby przydzielone dla Osiedla "Sandomierskie" przez Członków KSM na Walnym Zebraniu w 2019 r., będą częściowo przeznaczone na:
  1. Modernizację terenu przy altanie śmietnikowej znajdującej się przy budynku Sandomierska 154 (szczyt wschodni).
  2. Na wymianę okienek piwnicznych w budynku śląska 8 i Wielkopolska 7 w Kielcach ze względu na ich zły stan.
 • RO przyjęła do wiadomości informację zawartą w piśmie firmy RUCH S.A dotyczącą kiosku zlokalizowanego przy ul. Dalekiej 19 w Kielcach. Firma odpowiedziała, że w bieżącym roku zostanie poprawiona estetyka kiosku i podjęto kroki mające na celu ponowne uruchomienie w nim sprzedaży.
 • RO zapoznała się z zestawieniem stawek za 1 m2, jakie uiszczają najemcy lokali użytkowych znajdujących się na terenie Osiedla (dotyczy wniosku RO z dnia 15.01.2019 r.)
 • RO zapoznała się z odpowiedzią na pismo mieszkańców z ul. Dalekiej 25 dotyczącą min. remontu elewacji, porządku oraz działalności RO.
 • RO pozytywnie zaopiniowała wnioski sześciu mieszkańców dot. wynajmu części nieruchomości wspólnej tj. dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
 • RO zapoznała się z Uchwałą nr 3/2019 Rady Nadzorczej KSM z dnia 24.01.2019 r. dotyczącą planu remontów na lata 2019, 2020 i 2021. Rada w/w plan przyjęła do wiadomości.
 • RO przeprowadziła dyskusję na temat zdewastowanej przez samochód odbierający śmieci drogi wraz z chodnikiem znajdującym się przy ul. Dalekiej 3.
 • RO zwróciła się z prośbą do Administracji Osiedla "Sandomierskie" o przygotowanie na kolejne zebranie Rady, pisemnej informacji dotyczącej nazw podwykonawców pracujących na zlecenie firm, SIMEX i ZEMET, które wykonywały/wykonują remont elewacji budynków Daleka 21-27 oraz Romualda 2 w Kielcach.
 • RO zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała propozycję p. Piotra Mołdocha Kierownika Administracji, dotyczącą umożliwienia wynajęcia chętnym mieszkańcom budynku Romualda 2 w Kielcach pomieszczeń (po zsypach) zlokalizowanych obok wejść do klatek schodowych -I, II, III, IV klatka. Kierownik poinformował, że pomieszczenie znajdujące się w V klatce chce wykorzystać na magazyn przeznaczony na potrzeby Administracji.


  • Informacja dotycząca tematyki i podjętych wniosków / uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sandomierskie"
   w dniu 15.01.2019 r.

   W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków RO, Z-ca Kierownik AOIV p. Grzegorz Prędota, p. Lidia Bernatek Kierownik OKK "Słoneczko" , p. Grzegorz Gilewski Kierownik działu technicznego KSM, oraz przedstawiciele firmy PROSPER.

   Tematyka posiedzenia:
   1. Przyjęcie protokołu i wniosków z poprzedniego posiedzenia.
   2. Zatwierdzenie sprawozdania Klubu Słoneczko za 2018 r.
   3. Zatwierdzenie planu pracy Klubu Słoneczko na 2019 r.
   4. Zatwierdzenie projektu planu posiedzeń Rady Osiedla "Sandomierskie" na okres styczeń - czerwiec 2019 r.
   5. Przyjęcie harmonogramu dyżurów członków Rady Osiedla IV na okres styczeń - czerwiec, 2019 r.
   6. Sprawy bieżące.

   Ad. 1.
   Pozytywnie zaopiniowano protokół z poprzedniego posiedzenia RO.

   Ad. 2. i 3.
   RO pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie klubu OKK "Słoneczko" KSM za 2018 rok oraz plan pracy, OKK "Słoneczko" KSM na 2019 rok.

   Ad. 4. i 5.
   Rada Osiedla "Sandomierskie" KSM zatwierdziła:
   - plan posiedzeń Rady Osiedla "Sandomierskie" na okres od stycznia do czerwca 2019 r.
   - harmonogram dyżurów członków Rady Osiedla na okres od stycznia do czerwca 2019 r.
   - harmonogramu dyżurów z dłużnikami członków Rady Osiedla na okres od stycznia do czerwca 2019 r.

   Ad. 6
   a) RO ponownie rozpatrzyła wniosek firmy PROSPER Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu przy ul. Śląskiej 10 w Kielcach pod działalność biurowo laboratoryjną.
   b) RO pozytywnie zaopiniowała wnioski pięciu mieszkańców dot. wynajmu części nieruchomości wspólnej tj. dodatkowych pomieszczeń z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, z uwagi na bardzo duże zaległości czynszowe jednej wnioskodawczyni
   - negatywnie zaopiniowała w/w podanie.
   c) RO zapoznała się z pismem mieszkańców z budynku przy ul. Dalekiej 25 w Kielcach dotyczącym min. remontu elewacji, porządku oraz działalności Rady Osiedla "Sandomierskie". Rada, nie zgodziła się z uwagami zawartymi w piśmie w związku z tym wystosowała odpowiedź w sprawie do mieszkańców w/w budynku.
   d) RO na wniosek jednego członka RO w sprawie rozwiązania problemu dot. utrudnień związanych z odbiorem śmieci przy budynku Sandomierska 154 w Kielcach, zwróciła się do Administracji Osiedla "Sandomierskie" o przygotowanie na kolejne zebranie Rady planu sytuacyjnego obrazującego dojazd do altany śmietnikowej zlokalizowanej przy w/w budynku.

   Poprzednie lata

Adres:
ul. Ceglana 14
25-322 Kielce


e-mail: sandomierskie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Piotr Mołdoch
Tel. 041 34-16-750

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-760
tel. 041 34-16-770


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
trzeci wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Ceglanej 14 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów Rady Osiedla "Sandomierskie"

Harmonogram dyżurów z osobami posiadającymi zadłużenia


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.