Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Informacje dotyczące tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniach Rady Osiedla "Zagórska - Południe" w 2019 rokuInformacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla Zagórska - Południe w dniu 20. 08. 2019 r.

 1. Informacja kierownika Administracji Osiedla dotycząca realizacji planu remontów za I półrocze 2019 r.
 2. Przyjęcie informacji o wygaśnięciu mandatu członka Rady Osiedla KSM kadencji 2018 - 2022.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania Akcji Lato 2019 r. OKK "Miniatura"
 4. Zaopiniowanie propozycji opłat OKK "Miniatura" za udział w zajęciach w roku kulturalnym 2019/2020.
 5. Przedstawienie propozycji przebiegu "Festynu Rodzinnego" - program ramowy.
 6. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
 7. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1.

Kierownika Administracji Osiedla "Zagórska - Południe" przedstawił informację dotyczącą realizacji planu remontów na terenie osiedla pod względem rzeczowym i finansowym. Rada Osiedla nie wniosła zastrzeżeń co do treści informacji.

Ad. 2.

Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała informację Zarządu KSM z dnia 01.08.2019.r. dotyczącą ustania członkostwa w KSM pana S. Kozakowskiego - członka Rady Osiedla. Wobec powyższego zgodnie z postanowieniem § 107 ust.5 lit b. Statutu KSM S. Kozakowski utracił mandat członka Rady Osiedla Zagórska Południe kadencji 2018 - 2020. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje między innymi na skutek: ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innego osiedla.

Ad. 3,4,5.

Rada Osiedla "Zagórska - Południe" zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała:
- sprawozdanie z przebiegu "Akcji Lato 2019 r." Osiedlowego Klubu Kultury "Miniatura",
- propozycję odpłatności za udział w zajęciach organizowanych przez Osiedlowy Klub Kultury "Miniatura" w roku kulturalnym 2019/2020.
- ramowy program "festynu rodzinnego" organizowanego na terenie MINI PARKU u zbiegu ul. Bohaterów Warszawy i ul. Tarnowskiej w dniu 15 września 2019 r. w godzinach 14.00 - 17.00.

Ad. 6.

Rada Osiedla zapoznała się z informacją przedstawioną przez Komisję Handlu, Usług i Porządku Publicznego w sprawie przeprowadzonej w dniu 24.07.2019r. wizji lokalnej w budynku przy ul. Zagórska 64 dotyczącej samowolnego montażu daszków nad oknami mieszkania. Niezależnie od powyższego zainteresowany w sprawie lokator ma zdemontować dotychczasową samowolę (daszki) nad oknami mieszkania i postąpić zgodnie z Regulaminem KSM w sprawie rozgraniczania obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali mieszkalnych § 10 pkt. 4. aby konflikt sąsiedzki został zażegnany.

Ad. 7.

W sprawach różnych przeanalizowano i zaopiniowano pozytywnie:
- wniosek kierownika Administracji Osiedla o przekazanie części zysku za rok 2018 na zwiększenie funduszu remontowego w przydzielonej kwocie 130 597,00 zł do zagospodarowania w zakresie remontów na osiedlu Zagórska - Południe i wykorzystanie tej kwoty z pozycji:
- roboty ogólnobudowlane - kwota 110 594,00 zł.
- roboty różne i nieprzewidziane - kwota 20 000,00 zł.

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla Zagórska - Południe w dniu 09. 07. 2019 r.

 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Ocena przebiegu II części Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 17.06.2019 r.
 4. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018 r.
 5. Rozpatrzenie wniosków Komisji:
  - Gospodarki Zasobami Mieszkaniowym,
  - Kultury i Opieki Społecznej,
  - Handlu i Porządku Publicznego.
 6. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1, 2.

Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała obowiązujący porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia nie wnosząc uwag co do jego treści.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że wszyscy członkowie osiedla otrzymali zaproszenia na II Część Walnego Zgromadzenia, w których znajdował się projekt porządku obrad. W zgromadzeniu uczestniczyło 63 członków Osiedla "Zagórska - Południe". Zaproszonych w ustawowym terminie zostało 2 750 członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej II części Walnego Zgromadzenia. Wszystkie uchwały zatwierdzonego porządku obrad zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczący WZ poinformował, że Rada Nadzorcza, korzystając ze swoich uprawnień, zgodnie ze Statutem § 91, odwołała członków Zarządu Spółdzielni a Pan R. Piotrowski został oddelegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KSM.
Podczas zebrania wypracowano wnioski zgłoszone na kartach, ze względu na ilość i różnorodność wniosków wszystkie sprawy były szczegółowo przeanalizowane przez komisję wnioskową II części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone, a następnie zadekretowane do realizacji, wg kompetencji przez Administrację Osiedla lub Zarząd KSM w zależności od możliwości finansowych, technicznych i zgodnych z przepisami prawa.

Ad. 4.

Rada Osiedla Zagórska – Południe – zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała:
- wniosek kierownika Administracji Osiedla o przekazanie części zysku za rok 2018 na zwiększenie funduszu remontowego w przydzielonej kwocie 130 597,00 zł do zagospodarowania w zakresie remontów na osiedlu Zagórska – Południe i wykorzystanie tej kwoty z pozycji:
- roboty ogólnobudowlane – kwota 110 594,00 zł.
- roboty różne i nieprzewidziane – kwota 20 000,00 zł.

Ad. 5.

Po analizie podań wnioskodawców opiniowano następująco:

- pozytywnie - prośbę Pana Dariusza Kubca najemcy lokalu użytkowego przy ul. Zagórskiej 62 - dotyczącą wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu z dotychczasowej działalności (sklepu z luksusowymi artykułami monopolowymi) na prowadzenie kawiarenki internetowej, połączonej z kantorem krypto walut (waluty wirtualne).
- podanie dotyczące wykonania zabudowy części korytarza klatki schodowej przy małej windzie w budynku przy ul. Chopina 7 z przeznaczeniem do wykorzystania na potrzeby własne związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

- negatywnie - prośbę pełnomocnika firmy Sorter Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie dotyczącą budowy zasilania w energię elektryczną tablicy reklamowej Spółki położonej przy ul. Tarnowskiej.

Ad. 6.

W sprawach różnych omówiono następującą sprawę:
W związku z prowadzonymi rozmowami dotyczącymi modernizacji osiedlowej fontanny (podświetlenie) i kosztów związanych z tą inwestycją, kierownik AO poinformował, że w najbliższym czasie zostanie wykonany kosztorys, dzięki któremu będzie można poznać przybliżone koszty tej inwestycji.

Tematyka zagadnień i podjętych uchwał poruszanych na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 04. 06. 2019 r.


W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Osiedla "Zagórska - Południe".

Tematyka posiedzenia:
 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem II Części Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszankowej zaplanowanych na dzień 17.06.2019.
 4. Rozpatrzenie wniosków Komisji problemowych Rady Osiedla.
 5. Sprawy różne i wniesione.

Ad. 1, 2.
Rada Osiedla nie wniosła uwag do porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Osiedla zapoznał zebranych z Uchwałą Rady Nadzorczej KSM w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni w 2019 r. Przedstawił terminarz cząstkowych Walnych Zgromadzeń na pozostałych osiedlach Spółdzielni. Zebranie II części Walnego Zgromadzenia Członków KSM Osiedla "Zagórska - Południe" odbędzie się w dniu 17. 06. 2019 r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Kujawskiej 18 w Kielcach. Następnie Przewodniczący objaśnił sposób organizacji i tryb pracy każdej części Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych, członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.

Ad. 4.

Rada Osiedla zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała:
- podanie dotyczące najmu pomieszczenia dodatkowego zsyp w budynku przy ul. Karłowicza 15 - zgodnie z zasadami Regulaminu użytkowania powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnych w budynkach wielorodzinnych Spółdzielni.

Ad. 5.

W sprawach różnych Rada Osiedla:
- powróciła do sprawy wniosku Zarządu Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 12.09.2017 r. dotyczącego nadania skwerowi przy osiedlowej fontannie na terenie Mini Parku imienia Mikołaja Kopernika. Zarząd KSM wystąpił z takim wnioskiem który, przez poprzednią Radę Miasta Kielce nie został rozpatrzony. Wobec powyższego Rada Osiedla Zagórska - Południe zwróciła się z pisemną prośbą do Przewodniczącego Rady Miasta Kielce o ponowne rozpatrzenie tego wniosku.

Tematyka zagadnień i podjętych uchwał poruszanych na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 14. 05. 2019 r.


W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Osiedla "Zagórska - Południe".

Tematyka posiedzenia:
 1. Uchwalenie porządku obrad i zaopiniowanie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie planu Nieobozowej Akcji Lato 2019 r. OKK Miniatura.
 3. Przyjęcie sprawozdania Rady Osiedla za półrocze roku ubiegłego oraz omówienie spraw związanych z organizacją Obrad Walnego Zgromadzenia członków KSM w 2019 r.
 4. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
 5. Sprawy różne.

Ad. 1.
Rada Osiedla nie wniosła uwag do porządku obrad i protokołu z poprzedniego zebrania.

Ad. 2.
Rada Osiedla "Zagórska - Południe" pozytywnie zaopiniowała założenia programowe Nieobozowej Akcji "Lato z przygodą" 2019 r. dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym organizowanej przez Osiedlowy Klubu Kultury "Miniatura" w dniach od 24 czerwca do 26 lipca 2019 r. oraz propozycję odpłatności za udział w zajęciach.

Ad. 3.
Przewodniczący Rady Osiedla zapoznał zebranych z Uchwałą Rady Nadzorczej KSM w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni w 2019r. Przedstawił terminy cząstkowych zebrań Walnych Zgromadzeń na pozostałych osiedlach KSM. Zebranie II części Walnego Zgromadzenia Członków KSM z Osiedla "Zagórska - Południe" odbędzie się w dniu 17.06.2019r. o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Kujawskiej 18.

Wszyscy zebrani członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie Rady Osiedla za półrocze roku ubiegłego 2018. nie wnosząc poprawek co do treści sprawozdania.

Ad. 4.

Rada Osiedla negatywnie zaopiniowała:
- podanie dotyczące najmu pomieszczenia dodatkowego w piwnicy w budynku przy ul. Chopina 7 - ze względu na utrzymującą się zaległość czynszowa w opłatach za mieszkanie.

Rada Osiedla zapoznała się z:
- pismem lokatorki zamieszkałej w budynku przy ul. Zagórskiej 64 dotyczące uciążliwości związanych z zamontowanymi daszkami przez lokatora zamieszkałego piętro niżej nad oknami swojego mieszkania.
Daszki są zanieczyszczane przez gołębie co powoduje nieestetyczny widok z okien wnioskodawczyni.
Indywidualny montaż daszków od strony zewnętrznej budynku jest niezgodny z prawem budowlanym i Regulaminem Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Winna lokatorka samowoli budowlanej będzie musiała zdemontować daszki na własny koszt. Zainteresowane strony zostaną poinformowane odrębnym pismem odnośnie opinii Rady Osiedla.

Ad. 5.

W sprawach różnych Rada Osiedla rozpatrywała i analizowała następujące zagadnienia:
a) przewodniczący R.O p. Z Wójtowicz zapoznał zebranych z treścią odpowiedzi na pismo wystosowane przez członków Rady Osiedla w imieniu mieszkańców osiedla Zagórska - Południe od Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zakłócania porządku związanego z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów i brakiem interwencji ze strony Straży Miejskiej na zgłoszenia mieszkańców.
b) przewodniczący Komisji GZM poinformował zebranych o zbiorowym piśmie mieszkańców w sprawie remontu elewacji budynku przy ul. Zagórskiej 60. Mieszkańcy w tej sprawie zostali poinformowani odrębnym pismem.
c) przewodniczący Rady zapoznał zebranych z proponowanym porządkiem obrad obowiązującym na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16.05.2019 r.

Tematyka zagadnień i podjętych uchwał poruszanych na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 09. 04. 2019 r.
Tematyka posiedzenia:
 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Przyjęcie sprawozdań komisji problemowych Rady Osiedla.
 4. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
 5. Sprawy różne.

Ad. 1, 2.
Po wprowadzeniu stosownych zmian, które zaproponował Przewodniczący Rady do porządku obrad pozytywnie zaopiniowano jego realizację oraz nie wniesiono uwag do protokołu z poprzedniego zebrania.

Ad. 3.
Rada Osiedla "Zagórska Południe" pozytywnie zaopiniowała sprawozdania n/w Komisji Problemowych:
1) Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
2) Handlu Usług i Porządku Publicznego,
3) Kultury i Opieki Społecznej.

Ad. 4.

Do komisji problemowych Rady Osiedla nie wpłynęły żadne wnioski do rozpatrzenia.

Ad. 5.

W sprawach różnych członkowie Rady omawiali zagadnienia związane z bieżącymi sprawami osiedla Zagórska - Południe. Kierownik Administracji poinformował Radę o problemach związanych z egzekwowaniem prawidłowego parkowania samochodów, porozjeżdżanych trawnikach na naszym osiedlu oraz o zablokowanych podjazdach przez zaparkowane samochody pod altankami śmietnikowymi co utrudnia utrzymanie czystości i wywóz śmieci z altanek. Administracja Osiedla na bieżąco zgłasza ten problem do Straży Miejskiej i Policji.
Kierownik Administracji zawiadomił Radę, że wpłynęło zbiorowe pismo mieszkańców budynku Zagórska 58 w sprawie wycięcia dużych drzew, na których gnieżdżą się ptaki i brudzą samochody zaparkowane przy bloku. Wyniki z przeprowadzonej na miejscu wizji lokalnej zostały przedstawione na posiedzeniu Rady. Mieszkańcy w tej sprawie zostali poinformowani odrębnym pismem.

Tematyka zagadnień i podjętych uchwał poruszanych na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 12. 03. 2019 r.
Tematyka posiedzenia:
 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Ustalenie terminu "Święta Osiedla".
 4. Zaopiniowanie propozycji rozdysponowania dodatkowych środków finansowych.
 5. Sprawy różne.

Ad. 1, 2.
Po wprowadzeniu stosownych zmian do porządku obrad Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała jego realizację oraz nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego zebrania.

Ad. 3.
Rada Osiedla "Zagórska - Południe" pozytywnie zaopiniowała proponowany termin festynu osiedlowego organizowanego przez OKK Miniatura w dniu 08.09.2019 r. na terenie Mini Parku.

Ad. 4.

Rada Osiedla "Zagórska - Południe" pozytywnie zaopiniowała wniosek kierownika Administracji Osiedla o przekazanie dodatkowych środków finansowych w kwocie 168999,00 zł na realizację zadań remontowych w 2019 r. i wykorzystanie ich w pozycji roboty ogólnobudowlane –docieplenie budynków.

Ad. 5.

Rada Osiedla Zagórska - Południe zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała:
- podanie dotyczące najmu pomieszczenia dodatkowego zsyp na X piętrze w budynku przy ul. Bohaterów Warszaw 3 - do wykorzystania na własne potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.
- członkowie Rady powrócili do sprawy z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący komisji Kultury i Opieki Społecznej przedstawił wynik zażegnania konfliktu sąsiedzkiego w budynku przy ul. Karłowicza 10. Członkowie Rady wysoko ocenili pracę Komisji Kultury i Opieki Społecznej. Kierownik Administracji poinformował członków Rady Osiedla o przeprowadzonych przeglądach osiedla pod kątem porządków wiosennych. Częściowo wykonano pierwsze prace porządkowe oraz pielęgnacyjne przycięcia krzewów i wycinkę suchych gałęzi, które stanowią zagrożenie dla przechodniów i zaparkowanych samochodów. Z piaskownic na placach zabaw został wybrany zeszłoroczny piasek Pracownicy Administracji są na etapie remontowania piaskownic i urządzeń zabawowych. Pod koniec miesiąca kwietnia wyremontowane piaskownice zostaną zasypane świeżym piaskiem.

Tematyka zagadnień i podjętych uchwał poruszanych na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 12. 02. 2019 r.
Tematyka posiedzenia:
 1. Uchwalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Sprawozdanie z przebiegu "Akcji Zima" 2019 r. O.K.K "Miniatura".
 4. Informacje na temat wieczystego użytkowania.
 5. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
 6. Sprawy różne.

Ad. 1, 2.
Przewodniczący Rady Osiedla zaproponował aby do porządku obrad wpisać pkt. 3. Sprawozdanie z przebiegu "Akcji Zima" 2019 r. OKK "Miniatura" - zebrani członkowie pozytywnie zaopiniowali propozycję, pozytywnie opiniując porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla.

Ad. 3.
Rada Osiedla "Zagórska - Południe" pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie merytoryczne z informacją finansową w ramach "Akcji Zima 2019" organizowaną przez O.K.K "Miniatura" w dniach od 14 - 25 stycznia 2019 r. w osiedlowym klubie.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Osiedla przedstawił zebranym informacje na temat wieczystego użytkowania gruntu wyjaśniając zmiany jakie zostały wprowadzone w przypadku mieszkań i garaży.

Ad. 5.

Rada Osiedla Zagórska - Południe zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała:
- podanie dotyczące najmu pomieszczenia dodatkowego zsyp na parterze klatki schodowej przy dużej windzie w budynku przy ul. Chopina 17 - na potrzeby gospodarstwa domowego.

Ad. 6.

Pan J. Staniszewski zaproponował aby członkowie Rady rozważyli wspólnie z O.K.K Miniatura wprowadzenie kursów przygotowawczych dla uczniów szkół podstawowych z biedniejszych rodzin.
Po wspólnej analizie i dyskusji członkowie Rady Osiedla nie widzą możliwości aby tego typu zajęcia wzbudzały zainteresowanie wśród rodziców dzieci uczących się. Przede wszystkim chodzi o zróżnicowany program nauczania oraz źródła finansowania takiego typu zajęć.

Tematyka zagadnień i podjętych uchwał poruszanych na posiedzeniu Rady Osiedla "Zagórska - Południe"
w dniu 11. 01. 2019 r.
Tematyka posiedzenia:
 1. Uchwalenie proponowanego Planu Pracy Rady Osiedla na rok 2019.
 2. Zaopiniowanie przez Radę Osiedla Zagórska - Południe :
  • - Sprawozdania z działalności O.K.K "Miniatura" za 2018 r.
  • - Planu Pracy O.K.K "Miniatura" na rok kulturalny 2019 r.
 3. Zaopiniowanie Planów Pracy Komisji problemowych Rady Osiedla na 2019 r.
 4. Rozpatrzenie wniosków Komisji.
 5. Sprawy różne.

Ad. 1.
Rada Osiedla nie wniosła uwag do proponowanego Planu Pracy Rady Osiedla na rok 2019 - jednogłośnie przyjmując tematykę do realizacji, która została opracowana przez przewodniczącego Rady Osiedla Zagórska Południe.

Ad. 2.
Rada Osiedla Zagórska - Południe pozytywnie zaopiniowała:
- Sprawozdanie z działalności O.K.K "Miniatura" za 2018 r.
- Plan Pracy O.K.K "Miniatura" na rok kulturalny 2019 r.

Ad. 3.
Plany Pracy Komisji Problemowych Rady Osiedla Zagórska - Południe na 2019 r. zostały przyjęte przez wszystkich członków Rady pozytywnie bez zastrzeżeń i uwag z zaznaczeniem możliwości dodania do planów pracy nowych spostrzeżeń czy wątków mających wpływ na funkcjonowanie osiedla Zagórska Południe.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji Handlu Usług i Porządku Publicznego przedstawił Radzie Osiedla prośbę najemcy lokalu użytkowego przy ul. Zagórskiej 62 dotyczącą wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia lokalu z dotychczasowej branży (sklep z artykułami zoologicznymi) na asortyment sklepu z luksusowymi artykułami monopolowymi, która została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Osiedla.

Ad. 5.

Przewodniczący Rady Osiedla złożył szczególne podziękowania dla kierownika Administracja Osiedla Zagórska - Południe oraz dla kierowniczki Klubu Kultury Miniatura za bardzo dobre wyniki jeżeli chodzi o zarządzanie osiedlem i osiedlowym klubem Miniatura. Członkowie Rady widzą efekty pracy i zaangażowania kierownictwa oraz wszystkich pracowników, które z roku na rok są coraz lepsze a taka postawa skłania Radę Osiedla do udzielenia wyrazów podziękowania i zamknięcia roku 2018 z bardzo dobrymi wynikami.

Poprzednie lata

Adres:
ul. Zagórska 42
25-368 Kielce


e-mail: zagorska.poludnie@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Jacek Pałac
Tel. 041 34-16-590

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-560Dyżury Rady Osiedla w każdy
II-gi wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Zagórskiej 42 w godz. 1600 - 1700


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2019 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.