Aktualności
ksm wzorowa firmaTematyka posiedzeń Rady Nadzorczej i Zarządu

Lata poprzednie:
----> ROK 2017
----> ROK 2016
----> ROK 2015
----> ROK 2014
----> ROK 2013
----> ROK 2012

ROK 2018


I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII

Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w marcu 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 13 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 18 osób;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 21 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 34 osoby;
 3. Dokonanie wyboru na członków Spółdzielni osób, którym wraz z innymi współwłaścicielami przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (dotyczy osób, które nie dokonały zgodnego wyboru oraz nie wystąpiły do Sądu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię) - 49 osób;
 4. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku z nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 4 osoby;
 5. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 14 osób;
  • garażu - 2 osoby;
 6. Zlecenie wykonania operatu szacunkowego 2 lokali mieszkalnych odzyskanych po eksmisji osób, które zajmowały je bez tytułu prawnego;
 7. Decyzja w sprawie zorganizowania przetargów na ustanowienie odrębnej własności 2 lokali mieszkalnych odzyskanych po eksmisji.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  • Sprawozdanie z realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2017 rok;
  • Projekt planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni na 2018 rok;
  • Wniosek w sprawie zmiany stawek opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w nieruchomościach garażowych, położonych przy ul. Konarskiego 14A i 14B oraz Mazurskiej 62 w Kielcach;
  • Plan organizacji i przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2018 roku;
  • Projekt uchwały w sprawie zasad stosowanych przy wyborze dostawców opału węglowego i oleju opałowego do ogrzewania budynków przez kotłownie KSM;
  • Projekt uchwały dotyczącej podpisania z gminą Kielce porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i źródłowej w Kielcach;
  • Projekt kryteriów przy ustalaniu kolejności robót dociepleniowych budynków i innych robót remontowych w zasobach KSM.
 2. Sprawozdanie osiedlowych klubów kultury z Akcji ZIMA’2018.
 3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku.
 4. Zatwierdzenie informacji o sposobie realizacji wniosków skierowanych do bieżącej działalności Administracji Osiedli, zgłoszonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków w 2017 roku.
 5. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków dotyczących najmu lokali użytkowych i terenów.
 6. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 7. Informacje o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 28.02.2018.
 8. Decyzja dotycząca organizacji przetargów na roboty remontowe i prace projektowe w KSM.
 9. Decyzja dotycząca stawek ryczałtowych za usługi kominiarskie i przeglądy gazowe w Spółdzielni.
 10. Zatwierdzenie protokołów z przeprowadzonej likwidacji środka trwałego oraz przedmiotów nietrwałych znajdujących się na wyposażeniu Biura Zarządu.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w marcu 2018 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku.
 2. Ocena realizacji planu gospodarczo - finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
 3. Uchwalenie planu gospodarczo-finansowego KSM na 2018 r.
 4. Przyjęcie planu organizacji i przebiegu sześciu części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2018 r. oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zasad stosowanych przy wyborze dostawców opału węglowego i oleju opałowego do ogrzewania budynków przez kotłownie Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
  • podpisania z Gminą Kielce porozumienia w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i źródłowej w Kielcach".
 6. Zatwierdzenie kryteriów przy ustalaniu kolejności robót dociepleniowych budynków i innych robót remontowych w zasobach KSM.
 7. Sprawy różne:
  • rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, dotyczącej rozliczenia kosztów c. o. za okres rozliczeniowy (sezon grzewczy) 2010/2011.
  • rozpatrzenie interwencji członka Spółdzielni, dotyczącej działania instalacji wentylacyjnej w mieszkaniu.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w lutym 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 10 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze:
   • zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 25 osób;
   • nieposiadania w Spółdzielni prawa do żadnego lokalu lub roszczenia o ustanowienie takiego prawa przez współmałżonka członka Spółdzielni, który nie spełnia ustawowego wymogu, aby prawo do lokalu przysługiwało im wspólnie - 1 osoba;
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 35 osób;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 37 osób;
   • nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie i złożeniem deklaracji o woli przystąpienia do Spółdzielni - 6 osób;
 3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 15 osób;
  • garażu - 1 osoba.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Informacja o zadłużeniach czynszowych za lokale mieszkalne i garaże, najem lokali użytkowych i terenów wg stanu na 31.01.2018.
 2. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 4. Zatwierdzenie dokonanego przez Komisję Przetargową wyboru ofert w przetargach na roboty remontowe w zasobach Spółdzielni.
 5. Przyjęcie następujących materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej:
  1. Informacja Zarządu o sposobie realizacji wniosków ogólnospółdzielczych z Walnego Zgromadzenia Członków KSM w 2017 roku oraz kierunków działalności Spółdzielni na 2017 rok.
  2. Informacja Zarządu o przetargach i zakupach materiałów oraz środków produkcji dla KSM.
  3. Informacja Zarządu w sprawie wyników monitorowania w 2017 roku zgodności liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych z liczbą osób faktycznie zamieszkujących lokale.
 6. Zgoda na wynajęcie pomieszczeń dodatkowych na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 4 osoby.
 7. Zatwierdzenie planów pracy Osiedlowych Klubów Kultury KSM Słoneczko, Miniatura i Polonez na 2018 rok.
 8. Decyzja w sprawie koszenia trawników, cięcia żywopłotów oraz zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w czterech Osiedlach Spółdzielni w 2018 roku.
 9. Decyzja dotycząca zmiany stawki za odczyt wodomierzy z modułem radiowym i usługi dodatkowe w 2018 roku.
 10. Decyzja w sprawie remontów głównych dźwigów osobowych w 2018 roku.
 11. Zatwierdzenie kart analizy ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w KSM.
 12. Przyjęcie wyników jesiennego przeglądu stanowisk pracy pod kątem przepisów bhp.
 13. Przyjęcie wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców budynku przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kielcach w sprawie wprowadzenia kart parkingowych lub zamontowania szlabanów na parkingu przy ww. budynku (wniosek z WZC w 2017 roku).
 14. Decyzja o skierowaniu do RN wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zmiany opłat za wieczyste użytkowanie terenu w nieruchomościach garażowych położonych przy ul. Konarskiego 14A i 14B oraz Mazurskiej 62 w Kielcach.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w lutym 2018 r.

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku.
 2. Przyjęcie informacji Zarządu o sposobie realizacji:
  • głównych kierunków działalności gospodarczej i społeczno - kulturalnej KSM na 2017 rok,
  • wniosków ogólnospółdzielczych zgłoszonych podczas poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków KSM w czerwcu 2017 roku.
 3. Przyjęcie informacji Zarządu o przetargach i zakupach materiałów oraz środków produkcji dla KSM.
 4. Zmiana Instrukcji w sprawie postępowania przy remontach w zakresie wymiany podłoży zawierających materiały szkodliwe w mieszkaniach.
 5. Przyjęcie informacji Zarządu w sprawie wyników monitorowania w 2017 roku zgodności liczby osób zgłoszonych do zamieszkiwania w lokalach z liczbą osób faktycznie zamieszkujących te lokale.
 6. Sprawy różne:
  1. rozpatrzenie interwencji członków Spółdzielni, zgłoszonych w trakcie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 6 lutego 2018 roku oraz pism dotyczących:
   • zasad wyliczania przez Spółdzielnię kwoty refundacji za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie;
   • działania instalacji wentylacyjnej w dwóch mieszkaniach;
   • problemów wynikających z parkowania samochodów na terenie nieruchomości garażowej przy ul. Chopina 5 w Kielcach;
   • remontu elewacji budynku położonego przy ul. Karłowicza 15 w Kielcach.
  2. informacja w sprawie działań podejmowanych przez Spółdzielnię w sprawie przejęcia przez Miasto ulicy Legnickiej w Kielcach, remontu ww. ulicy oraz zmiany organizacji ruchu poprzez wprowadzenie na niej ruchu jednokierunkowego;
  3. informacja o modernizacji terenu położonego pomiędzy budynkami przy ul. Szczecińskiej 3 i Sandomierskiej 160 w Kielcach;
  4. informacja o zasadach i kosztach wymiany w Spółdzielni wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym, umożliwiającym zdalny odczyt bez konieczności wchodzenia do lokali.


w górę
Informacja o głównych sprawach rozpatrywanych przez Zarząd Spółdzielni w styczniu 2018 r.

1. Sprawy członkowsko - mieszkaniowe:
 1. Skreślenie z rejestru członków w związku ze zgonem - 19 osób;
 2. Stwierdzenie:
  1. ustania członkostwa w związku ze:
   • zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie - 37 osób;
   • nieposiadania w Spółdzielni prawa do żadnego lokalu lub roszczenia o ustanowienie takiego prawa przez współmałżonków członków Spółdzielni, którzy nie spełnili ustawowego wymogu, aby prawo do lokalu przysługiwało im wspólnie - 11 osób
  2. powstania członkostwa w związku z:
   • nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie - 43 osoby;
   • zgodnym wyborem członka Spółdzielni przez współwłaścicieli spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 62 osoby;
   • nabyciem prawa odrębnej własności lokalu bądź udziału w tym prawie - 7 osób;
 3. Przyjęcie do wiadomości faktu nabycia:
  • mieszkania - 13 osób;
  • garażu - 2 osoby.
 4. Wstrzymanie do dn.31.03.2018. decyzji o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na rzecz 3 osób, które uregulowały zaległe zobowiązania wobec Spółdzielni z tytułu opłat czynszowych.
 5. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i stwierdzenie powstania członkostwa 1 osoby, której w następstwie śmierci uprawnionego, przysługiwało- jako osobie bliskiej- roszczenie o ustanowienie ww. prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni.
 6. Decyzja w sprawie regulowania przez zainteresowanych członków Spółdzielni opłaty za wydanie przez Urząd Miasta Kielce zaświadczenia niezbędnego do notarialnego przeniesienia własności lokalu.
 7. Decyzja o wstrzymaniu egzekucji z nieruchomości i odstąpieniu od pierwszego terminu licytacji komorniczej w związku z podjęciem spłaty zadłużenia - 1 lokal mieszkalny.


2. Pozostałe sprawy:
 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu na pierwszy kwartał 2018 r.
 2. Przyjęcie nw. materiałów do przedstawienia Radzie Nadzorczej KSM:
  1. uzupełnienie informacji w sprawie wydawania przez Spółdzielnię kwartalnika "My z KSM";
  2. plan organizacji jubileuszu 60 - lecia KSM po korekcie rzeczowo - finansowej Zarządu;
  3. projekt struktury organizacyjnej KSM na 2018 rok;
  4. stanowisko Zarządu w sprawie wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Rady Nadzorczej do przygotowania projektu zmian Statutu KSM;
  5. informacja Zarządu dotycząca zaproponowanego przez Urząd Miasta Kielce porozumienia w sprawie zasad realizacji zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic źródłowej i Sandomierskiej tzw. lotnisko".
  6. projekt kryteriów przy ustalaniu kolejności robót dociepleniowych i innych prac remontowych w zasobach Spółdzielni (realizacja wniosku z Walnego Zgromadzenia Członków w 2017 roku).
 3. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawach najmu lokali użytkowych i terenów.
 4. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków w sprawie uregulowania zadłużenia czynszowego.
 5. Informacja o zadłużeniach za mieszkania, garaże i lokale użytkowe - wg stanu na dzień 31.12.2017.
 6. Przyjęcie wyników inwentaryzacji rocznej składników majątku KSM.
 7. Decyzja o zapłacie podatku od nieruchomości za garaże w Bielinach.
 8. Informacja o stronie internetowej www.ksm.pl
 9. Przyznanie pomieszczenia dodatkowego na podstawie regulaminu zmiany przeznaczenia powierzchni i pomieszczeń stanowiących części nieruchomości wspólnej w budynkach wielorodzinnych będących współwłasnością Spółdzielni oraz zasad ich wynajmowania - 1 osoba.
 10. Przyjęcie sprawozdań administracji osiedli z podjętych przez nie działań w zakresie zgodności liczby osób faktycznie zamieszkujących lokale z liczbą osób zgłoszonych do Spółdzielni (informacja za drugie półrocze 2017 r.).
 11. Zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzonych w IV kwartale 2017 roku kontroli wewnętrznych.
 12. Przyjęcie planu kontroli wewnętrznych na I kwartał 2018 roku.
 13. Zatwierdzenie założeń programowych oraz stawek odpłatności za udział w organizowanych przez Osiedlowe Kluby Kultury KSM Słoneczko, Miniatura i Polonez zajęciach w ramach Nieobozowej Akcji Zima 2018.
 14. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Osiedlowych Klubów Kultury KSM Polonez, Słoneczko i Miniatura za 2017 r.
 15. Decyzja w sprawie ustalenia niebilansującej się kwoty w rozliczeniu przychodów i kosztów prowadzonej działalności społeczno - kulturalnej w 2018 roku.
 16. Przyjęcie projektu planu wydatków w zakresie zakupu, utrzymania i modernizacji systemów komputerowych w KSM w 2018 roku.
 17. Decyzja dotycząca dokonywania w Spółdzielni w 2018 roku zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych oraz środków czystości.
 18. Decyzja dotycząca konserwacji prostej i remontów bieżących dźwigów osobowych w KSM w 2018 roku.
 19. Zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz terminów przetargów na prace remontowe w zasobach Spółdzielni.
 20. Zatwierdzenie wyboru przez Komisje Przetargową ofert w przetargach na roboty remontowe w zasobach Spółdzielni.
 21. Zatwierdzenie projektu zmiany Instrukcji w sprawie postępowania przy remontach w zakresie wymiany podłoży zawierających materiały szkodliwe w mieszkaniach.
 22. Decyzja dotycząca zmian w procedurze wydawania zaświadczeń do obrotu lokalem mieszkalnym osobom, z którymi Spółdzielnia podpisała umowy najmu powierzchni i pomieszczeń dodatkowych.
 23. Decyzja dotycząca usuwania emisji substancji smołowej - 4 lokale mieszkalne.
 24. Zatwierdzenie rozliczenia kosztów energii elektrycznej w nieruchomościach garażowych w 2017 roku oraz ustalenie zaliczek na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla użytkowników garaży na 2018 rok.
 25. Zatwierdzenie protokołu z likwidacji przedmiotów nietrwałych, znajdujących się na wyposażeniu Biura Zarządu KSM.
 26. Dokonanie zmian w:
  • Instrukcji organizacji posiedzeń i trybu przygotowania materiałów do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą, obsługi administracyjnej Rady, jej komisji i komisji przetargowych;
  • Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych w KSM;
  • Uchwały w sprawie organizacji pracy i szczegółowego zakresu zadań komórek funkcjonalnych Biura Zarządu;
  • Podstawowych zasad polityki rachunkowości w Spółdzielni.
 27. Decyzja w sprawie uaktualnienia stawek i zasad rozliczania usług odpłatnych świadczonych przez konserwatorów Administracji Osiedli.
 28. Zmiana opłat za odbiór odpadów komunalnych dla najemców lokali użytkowych należących do Spółdzielni.
 29. Decyzja w sprawie zwiększenia stawek za administrowanie/zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.
 30. Informacja o sytuacji finansowej KSM i ZEC - wg stanu na dzień 31.12.2017.


Informacja o sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w styczniu 2018 r.

 1. Przyjęcie sprawozdań z działalności w 2017 roku komisji problemowych Rady Nadzorczej KSM, tj:
  • Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN;
  • Komisji Rewizyjnej RN;
  • Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej RN.
 2. Uchwalenie planów pracy na I półrocze 2018 roku:
  1. Rady Nadzorczej KSM;
  2. Komisji Rewizyjnej RN;
  3. Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN;
  4. Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej RN.
 3. Przyjęcie uzupełnienia do informacji Zarządu w sprawie wydawania przez Spółdzielnię kwartalnika "My z KSM".
 4. Przyjęcie planu organizacji jubileuszu 60 - lecia Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 5. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni na 2018 rok.
 6. Powołanie Komisji Rady Nadzorczej do przygotowania projektu zmian do Statutu KSM.
 7. Sprawy różne:
  • zapoznanie się z informacją w sprawie zaproponowanego przez Urząd Miasta Kielce porozumienia dotyczącego zasad realizacji zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pod nazwą: "Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Sandomierskiej i źródłowej tzw. "lotnisko" w Kielcach";
  • zapoznanie się z propozycją Zarządu i opiniami Rad Osiedli, dotyczącymi kryteriów przy ustalaniu kolejności robót dociepleniowych budynków i innych robót remontowych w zasobach KSM;
  • rozpatrzenie interwencji mieszkańców, zgłoszonych w czasie dyżuru członka Rady Nadzorczej KSM w dniu 5.12.2017. i pism, dotyczących:
   1. wyliczenia zwrotu kosztów za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie;
   2. remontu elewacji budynku przy ul. Mazurskiej 1 w Kielcach;
   3. działania instalacji wentylacyjnej w mieszkaniu;
   4. parkowania samochodów w nieruchomości garażowej przy ul. Chopina 5 w Kielcach;
   5. remontu elewacji budynków przy ul. Dalekiej 25 i 27 w Kielcach;
   6. uwag do jakości prac dociepleniowych i malowania klatek schodowych w budynku źródłowa 19;
   7. rozliczenia niedoboru wody w budynku przy ul. źródłowej 21 w Kielcach oraz wysokości stawek na fundusz remontowy na 2018 rok.


w górę
Wyszukaj na stronie

iCzynsze
Użytkownik:
Hasło:
Stan na dzień 31.05.2018
Giełda Mieszkaniowa
Poradnik mieszkańca
Ankieta w sprawie oceny obsługi przez komórki funkcjonalne biura Zarządu KSM.

Druki wniosków do załatwienia spraw w Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

Przenoszenie własności spółdzielczej w odrębne prawo własności na rzecz zainteresowanych członków.

Obowiązujące w 2018 r. stawki opłat czynszowych

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Rady praktyczne - jak oszczędzać ciepło.

PORADY PRAWNE DLA POSIADACZY PSÓW
Najczęściej odwiedzane
Kontakt ze spółdzielnią

Co każdy mieszkaniec wiedzieć powinien ?

Druki wniosków do załatwienia spraw w KSM

Przetargi

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów

 
ubezpieczenia uniqasawoxmetronaecothermzubix
Copyright © 2006-2017 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.