Strona główna KSM
O nas
Kontakt
Zadania AO"
Zasoby
Rada Osiedla
Aktualności
Galerie
Tematayka posiedzeń Rady Osiedla
 
 

Eneris - nowe zasady segregowania odpadów


Tematyka posiedzeń Rady Osiedla

Informacja dotycząca tematyki i podjętych uchwał na posiedzeniu Rady Osiedla "Sady" w dniu 10.07.2018r.

Tematyka posiedzenia
  1. Przyjęcie porządku obrad plenarnego posiedzenia Rady Osiedla.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Przyjęcie Planu Pracy Rady Osiedla na okres VI - XII.2018r.
  4. Podjęcie uchwały dotyczącej budowy parkingu przy ul. Klonowej (budynki - Jesionowa 11 i Dębowa 2).
  5. Informacja o przebiegu i wynikach obrad Walnego Zgromadzenia Członków Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  6. Informacja o uchwale Rady Nadzorczej KSM dot. korekty planu gospodarczo-finansowego na rok 2018.
  7. Informacja Zarządu KSM w sprawie opłat za wodę i ścieki w okresie od 29.05.2018 do 28.05.2021r.
  8. Sprawy różne.


Ad. 1 i 2

Nie wniesiono uwag do porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 3

Rada Osiedla "Sady" przyjęła do realizacji plan pracy Rady na okres od czerwca do grudnia 2018r.

Ad. 4

Rada Osiedla "Sady" pozytywnie zaopiniowała koncepcję zagospodarowania terenu pod budowę parkingu naziemnego dla samochodów osobowych przy budynkach Dębowa 2 i Jesionowa 11, w rejonie skrzyżowania ulic Klonowej i Jesionowej.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Osiedla poinformował, że Rada Nadzorcza KSM dokonała podsumowania obrad Walnego Zgromadzenia. We wszystkich częściach obrad wzięło udział 431 członków na ogólna liczbę 10367 członków tj. 4,15 %. W Osiedlu "Sady" na 2134 członków obradowało 96 członków uprawnionych do głosowania. Przewodniczący poinformował jaka była frekwencja na pozostałych częściach W.Z. Następnie Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania nad podejmowanymi uchwałami oraz poinformował, jak przedstawia się skład osobowy poszczególnych Rad Osiedlowych.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Osiedla przekazał informację, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie korekty planu remontów. Dodatkowe środki finansowe z zysku za 2017r. zostały podzielone kluczem powierzchniowym na poszczególne osiedla. Zaakceptowano wniosek Kierownika Administracji i Rady Osiedla dot. przeznaczenia kwoty w wysokości 151 059 zł. na zadania zaproponowane podczas poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Osiedla przedstawił informację Zarządu KSM w sprawie opłat za wodę i ścieki w okresie od 29.05.2018 do 28.05.2021r. Zatwierdzone taryfy obejmują 3 kolejne okresy roczne. W okresie od 29.05.2018r. do 28.05.2019r. łączna opłata za wodę i ścieki nie ulegnie zmianie. Nastąpi jedynie przesunięcie między poszczególnymi składnikami, których ceny wynoszą:
za wodę - 3,76 zł/m3 - wzrost o 0,26 zł/m3
za ścieki - 5,65 zł/m3 - zmniejszenie o 0,26 zł/m3.
W kolejnych latach opłaty z tego tytułu będą wzrastać.

Ad. 8

Kierownik Administracji Osiedla "Sady" p. Mirosław Smołuch poinformował, że Zarząd Spółdzielni zobligował administracje do opracowania perspektywicznego planu remontów na lata 2019 - 2021. Kierownik zwrócił się do Przewodniczącego Rady o utworzenie komisji, która wspólnie z administracją przygotuje projekt planu.

Wcześniejsze posiedzenia Rady Osiedla

w górę

Adres:
ul. Wojewódzka 2
25-536 Kielce


e-mail: sady@ksm.pl


Godziny pracy administracji:

Pn, Śr, Czw, Pt:
7.oo - 15.oo
Wtorek:
7.oo - 17.ooKierownik administracji
Mirosław Smołuch
tel. 041 34-16-510

Dziennik zgłoszeń
tel. 041 34-16-520


telefon dyżurny po godz. pracy Administracji:
tel. 041 34-16-800


Dyżury Rady Osiedla w każdy
I wtorek miesiąca w siedzibie administracji przy ul. Wojewódzkiej 2 w godz. 1600 - 1700
Harmonogram dyżurów


Do Administracji Osiedla należy zgłaszać wszystkie sprawy dotyczące naruszania Regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego oraz stanu technicznego mieszkania, budynku i terenu osiedla.

Copyright © 2006-2015 Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.